- Bee Bot - projekt - digitálna hračka

PRACUJEME S DIGITÁLNOU HRAČKOU  BEE-BOT  V MATERSKEJ ŠKOLE  BUDAPEŠTIANSKA 1

V Štátnom vzdelávacom programe ISCED 0 - predprimárne vzdelávanie je integrovaná prierezová téma - informačno - komunikačné technológie, ktorá sa prelína vo všetkých:

  •   kompetenciách,
  •   tematických okruhoch,
  •   vzdelávacích oblastiach:
  1.   v PMO - ovládanie a práca s DT, rozvoj jemnej motoriky, vizuomotoriky,
  2.  v KO - vhodne zvolené aktivity na rozvíjanie digitálnych kompetencií postupne hrovým spôsobom predlžujú schopnosť koncentrácie dieťaťa na jednu činnosť, schopnosť diferenciácie vnímania zložitejších tvarov, farieb, dieťa si rozvíja pamäť a myslenie.
  3.  v SEO - pri dobre zvolených pravidlách si deti rozvíjajú interpersonálne aj intrapersonálne kompetencie. Postupne sa učia akceptovať názory iných, počkať na striedanie, zvoliť také riešenia situácií, aby sa vyhli konfliktu, učia sa odhadovať svoje možnosti a schopnosti a správať sa sebaisto.
  • vo vzdelávacích štandardoch.

Digitálne technológie: predstavujú široký súbor prostriedkov, nástrojov, prostredí a postupov, ktoré využívame na podporu učenia a učenia sa, komunikácie, vyjadrovania sa , tvorby a pod.

Umožňujú deťom napredovať vlastným tempom, umožňujú dieťaťu pokusy a omyly.
Činnosti s DT realizujeme ako integrovanú súčasť celého obsahu výchovy a vzdelávania.

 

 Zoznámenie sa s Bee-Bot    -     Čo je Bee-Bot?                                          

Programovateľný robot – včielka „Bee-Bot“ – je ideálna pre rozvíjanie logického myslenia a metakognitívnych zručností u detí. Včielka je vhodný výukový nástroj pre výučbu základov programovania, programovacích jazykov, informatiky a matematiky pre deti materskej školy. 

Taktiež pomáha k rozvoju kompetencií vo všetkých oblastiach vzdelávania.
• kamarátska včielka pre deti v predškolskom veku,
•  jednoduchý prostriedok pre hravé učenie sa rôznych  oblastí, spoznávanie písmen, čísla, orientáciu v  priestore,
•  programovateľná hračka: nástroj na rozvíjanie
•  schopnosti plánovania, tvorby postupu pre riešenie  jednoduchých problémov.
Materská škola využíva na prehlbovanie zdravotnej výchovy aj prácu s novou interaktívnou tabuľou, ako aj využitie digitálnych technológií – PC, Bee - Bot robotické včely s  vytvorenými podložkami na tému ľudské telo, kde učiteľky vytvorili pre deti celotýždenný projekt zameraný na spoznávanie ľudského tela. Foto z celotýždenného projektu si môžete pozieť > FOTOGRAFIE TOHTO PROJEKTU