- Prvú pomoc zvládneme, darovať krv budeme

CELOMESTSKÝ  METODICKÝ DEŇ  5.3.2014

Miesto konania : Materská škola Budapeštianska 1 , Košice
Dátum konania : 5. marca 2014
Čas konania : 9,oo-12,oo hod / 13,oo -16,oo hod/


Téma: prvú pomoc zvládneme, darovať krv budeme


a/ modelové situácie poskytovania prevej pomoci pre učiteľov


b/ využitie učebných pomôcok na poskytovanie prvej pomoci vo VVČ pre deti- prezentácia učebných pomôcok zameraná na zdravotnú výchovu detí.


Dňa 5.3.2014 sa v MŠ Budapeštianska 1 stretli pedagogické zamestnankyne z materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice za účelom zvládnuť modelové situácie poskytovania prvej pomoci vo VVČ pre deti s lektormi PhDr. Kačálová , Grácová a MVDr. Cangárovou – riaditeľkou Územného spolku Slovenského Červeného kríža Košice – mesto.

Hostiteľom bola Mgr. Iveta Strukanová – riaditeľka MŠ Budapeštianska 1, ktorá zabezpečuje pre MŠ nákupy učebných pomôcok a pripravila spoločne s pedagogickými zamestnancami školy pre účastníkov prezentáciu učebných pomôcok zameraných na poskytovanie prvej pomoci, ktoré využívajú učitelia vo výchovno-vzdelávacej práci.

Za MŠ Budapeštianska 1 boli prítomné začínajúce učiteľky Mgr.Jamnická a Lenártová Jana. Metodického dňa sa zúčastnili aj Ing. Henrieta Blénessy z oddelenia strategického rozvoja, referátu školstva, športu a mládeže magistrátu mesta Košice ako aj Ing. Rajňaková z MČ sídl.Ťahanovce.


Prvá pomoc je nevyhnutnou súčasťou liečby rôznych poranení a akútnych ochorení. Zdraví ľudia môžu byť kedykoľvek ohrození úrazmi, otravami alebo náhle vzniknutými ochoreniami. Pri včasnom  týchto nepredvídateľných núdzových stavoch je správne poskytnutá prvá pomoc nenahraditeľná.
Pod pojmom prvá pomoc rozumieme okamžité a dôležité opatrenia, ktorých cieľom je záchrana života, predchádzanie šoku či zamedzenie vzniku trvalého poškodenia zdravia.
Prvá pomoc musí byť poskytnutá ihneď na mieste akútneho zdravotného rizika, to znamená pred tým ako sa k zranenému človeku, dieťaťu dostane lekár a poskytne odbornú pomoc.


Človek potrebuje prvú pomoc v rôznych situáciách – správne poskytnutie prvej pomoci vyžaduje účelnosť, rýchlosť a rozhodnosť. Pokiaľ učiteľ dokáže v pokoji, s istotou a správne zvládnuť situáciu súvisiacu s úrazom či akútne zhoršeným zdravotným stavom dieťaťa, posilňuje nielen svoju prirodzenú autoritu a získava uznanie ako aj dôveru všetkých ostatných zverených detí a ich rodičov, ale vzbudzuje aj záujem detí osvojiť si tieto zručnosti.
Slovenský červený kríž v zastúpení PhDr. Kačalová a MVDr. Cangárová spomenuté poskytovanie prvej pomoci zamerali na oblasť poskytovania smerom k deťom v neodkladných život ohrozujúcich stavoch, s ktorými prichádzajú počas výchovno-vzdelávacej činnosti učitelia.


Učiteľky boli oboznámené ako správne postupovať pri poskytovaní prvej pomoci, ako postupovať systematicky s posúdením situácie, zachovaním pokoja a rozvahy. Za dôležité považujú správne odhadnúť a okamžite poskytnúť ošetrenie, zaistiť následné ošetrenie dieťaťa. Najčastejší výskyt poranení v materských školách sú odreniny, rany a krvácania, zlomeniny, cudzie telesá v rane, vyvrtnutie, vykĺbenie, alergické reakcie, anafylaktický šok. Účastníci priamo na figurínach si vyskúšali ako správne uložiť dieťa do stabilizovanej polohy, ako správne poskytnúť deťom resuscitáciu. Za nesmierne dôležité považujú aj správne vybavenie lekárničiek, ako aj aby učitelia mali možnosť absolvovania kurzu prvej pomoci. Nakoľko s poskytovaním prvej pomoci má veľké problémy väčšina pedagogických zamestnancov. Nedostatočná znalosť zásad správne poskytnutej prvej pomoci učiteľkou a absencia nácviku praktických zručností pri poskytovaní pomoci dieťaťu sú podstatou nesprávneho ošetrenia a paniky. Každý učiteľ by mal vedieť dieťaťu nielen správne poskytnúť zdravotnú pomoc, ale zároveň by mal vedieť pokojne a s prvkami psychického pôsobenia na  zranené dieťa pôsobiť.


Tieto danosti si práve v spomenutý metodický deň na našej škole všetky zúčastnené učiteľky prakticky vyskúšali a odniesli si veľa odborných poznatkov, ktoré budú slúžiť na predchádzanie vzniku úrazov, ale aj vedieť sa správne rozhodnúť a pomôcť našim zvereným deťom tak, aby ich život v materskej škole bol šťastný bez zranení.


V záverečnej fáze spoločného stretnutia si účastníčky mohli pozrieť výstavu všetkých učebných pomôcok, ako aj ich využitie vo výchovno-vzdelávacom procese. Boli vystavené ako aj opísané všetky aktivity, ktoré Materská škola Budapeštianska 1 poskytuje vo svojej každodennej činnosti, nakoľko má dlhoročnú spoluprácu s Slovenským  červeným krížom. Na škole pracuje „ Červenáčik „ ktorý prezentuje svoju činnosť aj smerom k verejnosti. Ocenenie dostal aj od prezidenta Slovenskej republiky za svoju dlhoročnú činnosť smerom k onkologicky chorým deťom, zbierkou narcisov, primátorskej kvapky krvi, a i.

Na škole máme okrem iného aj detské fitnes centrum, ktorým sme sa zapojili do Národného programu boja proti obezite,  ako aj veľký skleník v novo zrekonštruovanom átriu, v ktorom si deti pestujú zeleninu. Podporu ochrany zdravia nášmu Červenáčiku poskytuje aj Dráčik – krúžok mladých hasičov s plne vybavenými pomôckami, ktorý námetovými a situačnými hrami neraz zachraňoval život neposlušných detí, ktoré použili zápalky, alebo vyliali čosi nebezpečné do vody.
Deti  našej materskej školy si osvojujú základy prvej pomoci, riešenia situácií súvisiacich s úrazom, uvedomujú si čo je alebo môže byť v ich okolí nebezpečné, vedia uplatňovať zásady bezpečného správania v škole tak, aby neohrozili svoje zdravie ani iných.
Tieto danosti im pomáhajú vo svojej každodennej práci nadobúdať učitelia, ktorí pokiaľ majú vytvorené podmienky zo strany vedenia škôl pre svoju činnosť, majú dostatok pomôcok, vytvorené materiálne vybavenie, esteticky a funkčne pripravené učebne s využitím digitálnych technológií   ktorými prispejú a vzbudia záujem detí osvojiť si tieto zručnosti.
Počas metodického dňa si v závere učitelia vymieňali spoločnou diskusiou pri pripravenom občerstvení svoje skúsenosti, názory a podnety.
V závere riaditeľka školy Mgr. Iveta Strukanová poďakovala všetkým za účasť, poďakovala učiteľkám a prevádzkovým zamestnancom materskej školy, ktorý sa spolupodieľal na príprave celomestského metodického dňa.

FOTOGRAFIE NOVÝCH UČEBNÝCH POMOCOK TU

Spracovala : Mgr. Iveta Strukanová riad.školy