Kontakt

  MŠ - Budapeštianska 1, Košice


riaditeľka školy - Mgr. Iveta Strukanová

   hospodárka školy - Mgr. Zuzana Lukáčová

vedúca školskej jedálne - Daniela Mátová


zástupca školy : Bc. Lukáčová- Sokolová Petra 

poverená zás.školy B1 : Rečová Viktória 

Tefefónne kontakty: RIADITEĽSTVO 

055/6360977 - MŠ Budapeštianska 1 

055/6360978 - Jedáleň MŠ Budapeštianska 1  

NOVÉ :  

                       e-mail: ms.bud134@gmail.com

                                                                školská jedáleň : sj.bud1@azet.sk

 

EP Viedenská - 055/7291029 

( slúži len na vnútorné spojenie so školskou jedálňou od 7.00-15.00 ojedinele v prípade neskorého nástupu detí) 

od 15.00 -17.00 v správe prevádzkových zamestnancov pre potreby školy

pre učiteľky - pre prípad kontaktovať rodiča - náhle ochorenie.

taktiež na sprostredkovanie otvorenia objektu školy- bráničky ) 

 


Kontakty na mobilné telefónne čísla na sprostredkovanie nasledovného:

od 9.30-12.00 hod.

Mgr. Iveta Strukanová - 0907 900 105 - štatutár školy 
(V prípade dohodnutia si osobného stretnutia) 


od 7.00-15.00 hod
Mgr. Zuzana Lukáčová - 0918 463 011  - hospodárka školy

(V prípade agendy týkajúcej sa poplatkov, žiadostí o odpustenie školného)

Prosím volať na pevnú linku ( v prípade, že nefunguje mobil hospodárky školy )

055/6360977 - pevná linka priamo v kancelárii hospodárky školy 

 

od 7.00-15.00 hod.

 Daniela Matová - 055/6360978 - vedúca ŠJ

(V prípade agendy týkajúcej sa poplatkov stravného)a dohlásenie dieťaťa na stravu.

Ak meškáte do MŠ musíte kontaktovať vedúcu ŠJ, ktorá ho zapíše a nahlási učiteľke na triede. THP otvoria dvere .


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 Nie je potrebné hlásiť telefonicky neprítomnosť dieťaťa


ak dieťa nepríde do MŠ do 7.50 hod. je  odhlásené v dochádzke , aj zo stravy.

 Ako rodič ste povinný hlásiť len infekčné ochorenie dieťaťa triednym učiteľkám.

Nezabudnúť na Vašu povinnosť dokladovať čestné prehlásenie o bezinfekčnosti - ak dieťa chýbalo 5 dní v MŠ 

* viac Vaše okienko - pre rodičov - bezinfekčnosť 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Triedne učiteľky:

 

Triedne učiteľky podávajú a poskytujú: 

 

všetky informácie o dieťati pri osobnom stretnutí:

 

-vykonávajú ranný filter detí,

 

- poskytujú odborné poradenstvo -konzultácie, 

 

-vykonávajú a vedú pedagogickú diagnostiku - informujú rodiča o výsledkoch,

-spolopracujú so školským psychológom za účelom pomoci deťom,

 

-o výchovno-vzdelávacom procese, o pobyte vonku, o aktivitách školy, 

 

-všetky informácie týkajúce sa školského poriadku  a pobytu dieťaťa počas celého dňa).a.i.