Kontakt

  MŠ - Budapeštianska 1, Košice


riaditeľka školy - Mgr. Iveta Strukanová

hospodárka školy - Mgr. Zuzana Lukáčová

vedúca školskej jedálne - Daniela Mátová

 

 

Tefefónne kontakty:

055/6360977 - MŠ

055/6360978 - Jedáleň

                                           e-mail: ms.bud1@extel.sk

 


Kontakty na mobilné telefónne čísla na sprostredkovanie nasledovného:

od 9.00-13.00 hod.

Mgr. Iveta Strukanová - 0907 900 105
(V prípade dohodnutia si osobného stretnutia) 


od 7.00-15.00 hod
Mgr. Zuzana Lukáčová - 0918 463 011

(V prípade agendy týkajúcej sa poplatkov, žiadostí o odpustenie školného)

 

od 7.00-15.00 hod.

 Daniela Matová - 055/6360978

(V prípade agendy týkajúcej sa poplatkov stravného)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 Nie je potrebné hlásiť telefonicky neprítomnosť dieťaťa


ak dieťa nepríde do MŠ do 7.50 hod. je  odhlásené v dochádzke , aj zo stravy.

 Ako rodič ste povinný hlásiť len infekčné ochorenie dieťaťa triednym učiteľkám.

Nezabudnúť na Vašu povinnosť dokladovať čestné prehlásenie o bezinfekčnosti - ak dieťa chýbalo 5 dní v MŠ 

* viac Vaše okienko - pre rodičov - bezinfekčnosť 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 

Triedne učiteľky:

 

 

Triedne učiteľky podávajú a poskytujú: 

 

všetky informácie o dieťati pri osobnom stretnutí:

 

-vykonávajú ranný filter detí,

 

- poskytujú odborné poradenstvo -konzultácie, 

 

-vykonávajú a vedú pedagogickú diagnostiku - informujú rodiča o výsledkoch,

-spolopracujú so školským psychológom za účelom pomoci deťom,

 

-o výchovno-vzdelávacom procese, o pobyte vonku, o aktivitách školy, 

 

-všetky informácie týkajúce sa školského poriadku  a pobytu dieťaťa počas celého dňa).a.i.