Zameranie školy 2

Zameranie školy – prvé informácie k zápisom detí .

 

Všetko o našej činnosti našej školy si viete naštudovať v povinne zo zákona zverejnenej správe

O Výchovno vzdelávacej práci - v sekcii DOKUMENTY ŠKOLY. 

 

 

 

 

ČO PONÚKAME A POSKYTUJEME PRE DETI

naše MOTTO : „ KAŽDÝ Z NÁS SME JEDINEČNÝ, ALE SPOLU TVORÍME CELOK“

Našou silnou stránkou je rozvíjať tvorivý potencionál detí aj nadštandartnými aktivitami. 

Vytvoriť čo najlepšie priaznivú výchovno-vzdelávaciu klímu s dôrazom na rozvoj tvorivosti, v ktorej sa realizuje učenie hrou so zameraním na formovanie elementárnych základov kľúčových kompetencií dieťaťa s cieľom dosiahnuť školskú pripravenosť.

kvalifikovaný, tvorivý a empatický prístup k deťom zo strany zamestnancov školy

rešpektovanie individuálnych osobitostí detí, práva dieťaťa

pozitívnu klímu na škole, inšpiratívne, kreatívne farebné prostredie pre deti

dostatok učebných pomôcok a hračiek pre skvalitnenie vyučovacieho procesu

 

ANGLIČTINA NA ŠKOLE – VÝUČBA ZADARMO

 

Bezplatné oboznamovanie s Anglickým jazykom zabezpečené pre deti 5-6 ročné rok pred vstupom do ZŠ – program rozpracovaný podrobnejšie v sekcii naše aktivity – JOLLY english.

 

 

 

 DOPRAVNÁ VÝCHOVA U NÁS 

 

Výchovu k dopravnej disciplíne, základy a prvky Dopravnej výchovy rozvíjame aj veľkým množstvom učebných pomôcok.

Na škole máme zakúpené elektrické AUTÁ pre deti.

Interaktívne sady – modely ciest, značiek, dopravných kulís, oblečenie pre deti k dopravnej tematike – veľkú KRIŽOVATKU.

 

 

NAŠE ŠKOLSKÉ DVORY :  SLONÍK a ŽABKA

 

Sú veľmi podnetné pre pobyt detí v školských záhradách. Tematicky zamerané zóny na hru, šport a odpočinok detí.

Sú plné hrových prvkov pripravené na pobyt detí :

Nájdete u nás :

minimalistické mestečko s domčekami a dopravným ihriskom

požiarnické - hasičské - jeep autá,

na dvore nás čakajú veľké žirafy, slimáčiky, zebry, domčeky

 

 

 

sieťové klietky na rozvoj športových aktivít - basketbalové a futbalové ihrisko pre deti 

zóny na hry s vodou , pieskoviská, hojdačky  

v letných mesiacoch využívame HMLOVÉ BRÁNY na osvieženie a ochladenie detí.

rozkladáme deťom NOŽNICOVÉ STANY, Plážové stany – ochrana pred slnkom.

 

Samozrejmosťou je  dostatočný počet letných hračiek, potrieb na letné a zimné športovanie na školských dvoroch.

 

SKLENÍK – VYVÝŠENÉ ZÁHONY - PARENISKÁ

 

na škole pestujeme s deťmi  bylinky, kvety, koreňovú zeleninu v záhonoch, vo vlastnom skleníku, vyvýšených záhonoch.

deti majú ušité krásne zelené oblečenie záhradníkov

rozvíjame environmentálne vzdelávanie a vzťah k prírode

 

 

AKTIVITY  nad RÁMEC nášho ŠKVP

 

Mesačne a každý týždeň sa u nás prevádzajú projektové aktivity 

zabezpečujeme deťom zážitkové interaktívne a tematicky zamerané aktivity :

bábkové a hudobné kultúrne predstavenia,

mobilné planetáriá, sférické kiná, návštevu živých zvierat na škole, kúzelníkov a iné.

upevňujeme a rozvíjame počítačovú gramotnosť, prírodovednú gramotnosť, rozvoj environmentálneho cítenia, utvárania pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu

 

 

 

 

ponúkame deťom exkurzie, turistické, športové a poznávacie vychádzky po okolí a meste Košice

vytvárame vhodné podmienky na bezproblémovú adaptáciu detí v spolupráci s rodinou

navštevujú nás MASKOTI – Mickey, Minnie, Šmolkovia, Tom a Jerry...

Oslavujeme MDD tradíciou - Indiánsky a Pirátsky deň

Lúčime sa veľkolepou oslavou s deťmi odchádzajúcimi do ZŠ 

 

 

 

MÁME VLASTNÉ TELOCVIČNE aj INETRÉROVÉ – EXTERIÉROVÉ IHRISKO

 

cvičíme v našich telocvičniach, rozvíjame u detí zdravý životný štýl, vedieme ich k pohybu , využívame naše fitness stroje.

zapojené obe školy do programu – BOJ PROTI OBEZITE

máme ako jediná MŠ v Košiciach interiérové ihrisko Macko Pu, exteriérové ihrisko

  

 

 

PONÚKAME AKCIE S RODINOU 

 

programy zamerané na posilnenie rodinných vzťahov.

spájanie generácií -  posedenie so starými rodičmi

mikulášsko -vianočné vystúpenia detí  spojené s účasťou rodičov   

prírodovedné tvorenie – land art spojené s účasťou rodičov

zážitkové, intaraktívne aktivity rodičov a lektorov. 

 

programy ku dňu matiek, otcov, ku dňu rodiny so spoločným tvorením detí a rodičov

otvorené hodiny pre rodičov – vzdelávacie aktivity - ukážka práce učiteľov pri práci s deťmi

otvorená hodina pri ukončení školského roka – pri rozlúčkach detí 

 

 

 

EXPERIMENTUJEME - VLASTNÉ ŠKOLSKÉ DETSKÉ LABORATÓRIUM  - BOXY

 

u nás majú deti zakúpené boxy na experimentovanie, realizujeme bádanie a skúmanie, objavujeme svet magnetizmu, meriame dĺžky, vážime predmety, a zisťujeme skupenstvá vody. Tieto sú deťom pri aktivitách poskytnuté, deti sa oboznámujú čo je lupa, pipeta, mikroskop, meranie objemu v skúmavkách, skumajú magnetizmus a iné. 

 

 

ZDRAVÉ  STRAVOVANIE FORMOVANIE ZÁKLADOV ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU

 

zabezpečujeme pitný režim, máme vlastné sušičky ovocia, odšťavovače, na našich školách pečieme spoločne s deťmi - deti majú svoje vlastné náčinie a oblečenie k pečeniu

získavanie návykov súvisiacich so zdravým životným štýlom / každý deň zeleninové a ovocné šaláty, prílohy,
zapojenie školy do mliečneho programu, programu školské ovocie

Príjemné a podnetné prostredie v školských jedálňach, podporujúce zdravé a kultúrne stolovanie a stravovanie detí. 

(s možnosťou dovozu vlastnej stravy v prípade zdravotného ochorenia dieťaťa).

 

 DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE DETÍ

Učiaci balíček deťom PPV 5-6 ročným – všetky deti 5-6 ročné dostali domov pracovné zošity, výtvarný materiál a písacie potreby na dištančné vzdelávanie.

 

Spolupracujeme s rodinou aj prostredníctvom soc. sietí – emailom zasielame rodičom všetky informácie

v prípade potreby poskytujeme deťom dištančné vzdelávanie detí

zasielame emailom deťom domov zadania úloh, omaľovanky, knihy, metodický materiál, fotky

 

INTERAKTÍVNE PROGRAMY A APLIKÁCIE pre rodičov

 

Rodičom našich detí je zabezpečený aj INTERAKTÍVNY PROGRAM a prístup k aplikáciám k výučbe program Alfík a interaktívna aplikácia viete si spoločne urobiť testy – skríning vášho dieťaťa  a program vyhodnotí vaše dieťa zároveň sú ponúknuté úlohy, cvičenia v oblastiach kde je potrebné dieťaťu pomôcť, presné postupy – hry, kreslenie, testy, videá, vyhodnotenia, popis

 

 

 FOTÍME DETIČKY ZADARMO V NAŠEJ RÉŽII

 

pripravujeme vždy atraktívne prostredie v našich FOTO Ateliéroch - témy každoročne meníme, máme zakúpené fotosteny k rôznym príležitostiam .

Zabezpečujeme aj profesionálne fotenie pri príležitosti veľkých osláv.

Jarné fotenie, Veľká noc, Námorník, Let do Vesmíru, Vianočné fotenie , Vianočná pekáreň, Mikuláš , Zima, Ahoj Leto  a iné.

V našich školách máme zakúpené pre deti na reprezentáciu slávnostné oblečenie kostýmy zvieratiek, kvetiniek, karnevalových masiek, TALÁRE a čiapky pri ukončení školského roka,  detské kroje.

 

 

NENOSÍTE ŽIADNE VÝTVARNÉ POTREBY ani HYGIENICKÉ POTREBY

 

Poskytujeme všetky potreby pre deti ( výtvarný materiál, toaletné potreby,

Antialergické rozprávkové posteľné prádlo, uteráky, obliečky – každé dieťa má až 3 x sadu.

Perieme a zabezpečujeme na oboch školách zakúpené práčky ako aj sušičky prádla - v našej réžii. 

 

 

 

 POPLATKY : 

 

Za pobyt dieťaťa v MŠ sa platí mesačne 50 €.

Strava -  denný poplatok je 2,30 €

Sponzorský príspevok – 10 €   na 1. polrok / 20 €  školský rok

V našich školách NEPLATÍTE ŽIADNE INÉ POPLATKY  (fondy.., triedne.., atď... a len 2 x ročne sponzorské pre zabezpečenie aktivít navyše – na spestrenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

 

 

PARTNERI ŠKOLY

CPP – centrum prevencie a poradenstva - kmeňový psychológ 

Špeciálny pedagóg prítomný na programoch pre deti.

Spolupráca so ZŠ a knižnicou.

 

 

PROJEKTY ŠKOLY

 

Projekt školy Eľkonin – špeciálny pedagóg pre deti 5-6 ročné

Projekt FOND ZDRAVIA: „Telo je ako dom – rád ja bývam šťastný v ňom“

Projekt: „Dorotka“ spolupráca s Červeným krížom

Projekt : Logická matematika olympiáda – UPJŠ Prešov

Projekt : Budúci školák – spolupráca s CPP pre 5-6 ročné deti

 

 

Projekt :  Hrdinovia Fast – zachrániť život seniora, poskytovanie prvej pomoci

Projekt ALFÍK  – Interaktívny balíček aj pre rodičov 3600 úloh a riešení deťom a učiteľom – prístup k programu ALFÍK.

Projekt : DEŇ Materských škôl na SLOVENSKU

 

 

REPREZENTUJEME ŠKOLY PRED VEREJNOSŤOU :

 

Červenáčik – krúžok mladých záchranárov, Valentínska kvapka krvi, Ťahanovská kvapka krvi,

Vítame bábätká

Potešíme srdcia seniorov - darčeky a vystúpenia detí,

Valentínske srdce pomoci,

Jedna krabička poteší srdce

Slová bez hraníc – prednes poézie a prózy

Výtvarné súťaže podľa ponuky

 

 

 

Každý týždeň máme okrem povinných učebných osnov vždy jednu aktivitu pre deti prevádzanú naviac, ktorá nadväzuje k týždennej téme nášho školského vzdelávacieho programu – ŠkVP – ROK V MŠ.

 

Ponúkame poradenskú činnosť pre rodičov – spracovanú a realizovanú pedagógmi školy.

Veríme, že Vás zaujali aj naša ponuka práce našej školy.

Teší náš ak ste si vybrali našu škôlku pre pobyt vášho dieťaťa. Vážime si to! :)

 

 

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy