Zameranie školy

 

PROFILÁCIA, ZAMERANIE, CIEĽ

vychádza z nášho ŠkVP " ROK V MŠ "

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveń ako základ pre školské vzdelávanie v ZŠ a pre život v spoločnosti.

Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie sa a začleňovanie sa do kolektívu a skupiny.


Našou silnou stránkou je rozvíjať tvorivý potencionál detí aj nadštandartnými aktivitami.

   

Vytvoriť čo najlepšie priaznivú výchovno-vzdelávaciu klímu s dôrazom na rozvoj tvorivosti, v ktorej sa realizuje učenie hrou so zameraním na formovanie elementárnych základov kľúčových kompetencií dieťaťa s cieľom dosiahnuť školskú pripravenosť.

Experimentujeme, bádame, tvoríme, spoznávame....

 

  

 

„ KAŽDÝ Z NÁS SME JEDINEČNÝ, ALE SPOLU TVORÍME CELOK“


Okrem vyučovacieho procesu majú deti u nás každý týžden obohatený o projektové aktivity.

V roku 2017/2018 ich bolo realizovaných viac ako 80 pre deti

V roku 2018/2019 si ich viete pozrieť v skratke aj TU - Rok 2018/19.pdf 

ČO PONÚKAME A POSKYTUJEME pre deti :

∙ kvalifikovaný, tvorivý a empatický prístup k deťom zo strany zamestnancov školy

∙ rešpektovanie individuálnych osobitostí detí, práva dieťaťa

∙ pozitívnu klímu na škole, inšpiratívne, kreatívne farebné prostredie pre deti

. dostatok učebných pomôcok a hračiek pre skvalitnenie vyučovacieho procesu

∙ kvalitné výchovno - vzdelávacie konzultácie postavené na dobrej spolupráci rodiny a školy

Našim cieľom je dosiahnuť zdravší spôsob života systematickou starostlivosťou o svoje 

zdravie, smerovať k dodoržiavaniu zásad zdravého životného štýlu, zdravej životosprávy s dostatkom pohybových aktivít, ktoré bude podnecovať zdravý rast a správny psychomotorický vývin detí.

 

BEZPLATNE zadarmo - oboznamovanie s Anglickým jazykom – zatiaľ pre deti rok pred vstupom do ZŠ – začíname od marca 2019

Výchovu k dopravnej disciplíne, základy a prvky Dopravnej výchovy, na škole máme zakúpené elektrické AUTÁ aj interaktívne sady – modely ciest, značiek, dopravných kulís

Každý mesiac zabezpečujeme deťom zážitkové interaktívne a tematicky zamerané   bábkové a hudobné predstavenia, Mobilné planetáriá, sférické kiná, návštevu živých   zvierat na škole, kúzelníkov a iné.

∙ upevňujeme a rozvíjame počítačovú gramotnosť, prírodovednú gramotnosť

∙ rozvoj environmentálneho cítenia, utvárania pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu

∙ ponúkame exkurzie, turistické, športové a poznávacie vychádzky po okolí a meste Košice

∙ na škole pestujeme bylinky, kvety, koreňovú zeleninu v záhonoch, vo vlastnom skleníku

∙ kvalitnú zaškolenosť detí na vstup do ZŠ , rozvoj predčitateľskej  a jazykovej gramotnosti

∙ vytvárame vhodné podmienky na bezproblémovú adaptáciu detí v spolupráci s rodinou

. cvičíme v našich TELOCVIČNIACH, máme INTERIÉROVÉ IHRISKO MACKO PU, EXTERIÉROVÉ IHRISKO

. pripravený je pre deti podnetný školský areál poskytujúci dostatok príležitostí na pohyb a hru, zábavu a tvorenie. 

 

     PONÚKAME AKCIE S RODINOU 

     ∙ Programy zamerané na posilnenie rodinných vzťahov -
       Posedenie so starými rodičmi

     ∙ Mikulášsko - Vianočné vystúpenia detí v našich kostýmoch,
       v našom oblečení ( kroje, kostýmy, čiapočky..)

     ∙ Prírodovedné tvorenie – Land Art spojené s účasťou rodičov

     ∙ Zážitkové, intaraktívne náučné vzdelávacie Programy ku dňu
       matiek, ku dňu rodiny so spoločným tvorením detí a rodičov.

Otvorená hodina pri ukončení školského roka – pri rozlúčkach detí s MŠ.

 

FORMOVANIE ZÁKLADOV ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU PONÚKANÍM 

TIEŽ ZDRAVÝM STRAVOVANÍM, HYGIENA, POPLATKY :

Získavanie návykov súvisiacich so zdravým životným štýlom / zeleninové a ovocné šaláty, pitný režim prostredníctvom vody a nesladeného čaju, zapojenie školy do mliečneho programu, programu školské ovocie.

Spoločne s deťmi prevádzame odšťavovanie ovocia, sušenie ovocia, zeleninové štavy.

Príjemné a podnetné prostredie v školských jedálňach, podporujúce zdravé a kultúrne stolovanie a stravovanie ( s možnosťou dovozu vlastnej stravy v prípade zdravotného ochorenia dieťaťa)

V našich školách poskytujeme oblečenie - slávnostné, kostýmy na vystúpenia a reprezentácie.

 

Poskytujeme všetky potreby pre deti ( výtvarný materiál, toaletné potreby, posteľné prádlo, uteráky, obliečky – rodičia nezabezpečujú ani ich neperú – máme na oboch školách zakúpené sušičky prádla)

 

V našich školách NEPLATÍTE ŽIADNE POPLATKY ( fondy.., triedne.., atď...okrem povinných poplatkov podľa VZN, a len 2 x ročne dohodnuté sponzorské na triednych stretnutiach pre zabezpečenie aktivít navyše – na spestrenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

Teší náš ak ste si vybrali našu škôlku pre pobyt vášho dieťaťa. Vážime si to! :)