Zameranie školy

 

PROFILÁCIA, ZAMERANIE, CIEĽ

vychádza z nášho ŠkVP " ROK V MŠ "

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveń ako základ pre školské vzdelávanie v ZŠ a pre život v spoločnosti.

Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie sa a začleňovanie sa do kolektívu a skupiny.


Ročne  organizujeme  viac ako 80 aktivít naviac pre deti

 možete nahliadnuť a  pozrieť v skratke aj TU - Rok .pdf