Zameranie školy

 

PROFILÁCIA, ZAMERANIE, CIEĽ

vychádza z nášho ŠkVP " ROK V MŠ "

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveń ako základ pre školské vzdelávanie v ZŠ a pre život v spoločnosti.

Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie sa a začleňovanie sa do kolektívu a skupiny.


Našou silnou stránkou je rozvíjať tvorivý potencionál detí aj nadštandartnými aktivitami.

   

Vytvoriť čo najlepšie priaznivú výchovno-vzdelávaciu klímu s dôrazom na rozvoj tvorivosti, v ktorej sa realizuje učenie hrou so zameraním na formovanie elementárnych základov kľúčových kompetencií dieťaťa s cieľom dosiahnuť školskú pripravenosť.

Experimentujeme, bádame, tvoríme, spoznávame....

 

  

 

„ KAŽDÝ Z NÁS SME JEDINEČNÝ, ALE SPOLU TVORÍME CELOK“


Okrem vyučovacieho procesu majú deti u nás každý týžden obohatený o projektové aktivity.

Ročne  organizujeme  viac ako 80 aktivít pre deti

 možete nahliadnuť a  pozrieť v skratke aj TU - Rok .pdf 


Na škole máme školského psychológa viac TU


POZRITE SI SEKCIU  - Ľavá strana - NAŠE AKTIVITY 


1. Jolly English

2. Dni MŠ 

3. Národný program prevencie obezity a duševného zdravia

4. Proxíkovu Euroakadémiu

5. Projekt Veselé zúbky

6. Sokoliarstvo Horus

7. Želkovu škôlku

8. Vesmír a jeho tajomstvá

9. Lego Dacta na školách

10. Bee bot

11. Ovocníčkove a zeleninové šialenstvo

12. Nemocnica u Medvedíka

13. Moja planéta ZEM

14. Molýlie záhrady 

15. Adamko hravo -zdravo

16. Práva dieťaťa 

17. Dopraváčik

18. Detské olympiády

19. Bádateľské pokusy a experimenty  a dalšie.


POZRITE SI  SEKCIE :


FOTOGALÉRIE Z NAŠICH AKTIVÍT, TRIED, 

POZRITE SI STAROSTLIVOSŤ A VYBAVENIE škôl - Učebné pomôcky, hračky, o i. v sekcii VYNOVUJEME 


ČO PONÚKAME A POSKYTUJEME pre deti : 

∙ kvalifikovaný, tvorivý a empatický prístup k deťom zo strany zamestnancov školy

∙ rešpektovanie individuálnych osobitostí detí, práva dieťaťa

∙ pozitívnu klímu na škole, inšpiratívne, kreatívne farebné prostredie pre deti

. dostatok učebných pomôcok a hračiek pre skvalitnenie vyučovacieho procesu

∙ kvalitné výchovno - vzdelávacie konzultácie postavené na dobrej spolupráci rodiny a školy

 

Našim cieľom je dosiahnuť zdravší spôsob života systematickou starostlivosťou o svoje zdravie,

 

smerovať k dodoržiavaniu zásad zdravého životného štýlu,

zdravej životosprávy s dostatkom pohybových aktivít,

ktoré bude podnecovať zdravý rast a správny psychomotorický vývin detí.

 

ANGLIČTINA na ŠKOLE 

BEZPLATNE zadarmo - oboznamovanie s Anglickým jazykom – zatiaľ pre deti rok pred vstupom do ZŠ 

 

 

 

 DOPRAVNÁ VÝCHOVA u nás 

Výchovu k dopravnej disciplíne, základy a prvky Dopravnej výchovy,

na škole máme zakúpené elektrické AUTÁ aj interaktívne sady – modely ciest, značiek, dopravných kulís

 - deti samé ! šoférujú autá ...

 

 

NAŚE ŠKOLSKÉ DVORY :

sa volajú SLONÍK a ŽABKA 

v letných mesiacoch s HMLOVÝMI BRÁNAMI na osvieženie a ochladenie detí

 Máte možnosť sa presvedčiť vizuálne aké podnetné sú naše školské dvory plné hrových prvkov,

- minimalistické mestečko s domčekami a dopravným ihriskom

- požiarnické, hasičské, jeep autá, žirafy, slimáčiky, zebry, domčeky a i.

- tematicky zamerané zóny na hru, šport a odpočinok 

- sieťové klietky na rozvoj športových aktivít - basketbalové a futbalové ihrisko pre deti 

- zony na hry s vodou , pieskoviská 

- vlastné Atrium, hojdačky

  a samozrejmosťou je  dostačný počet  hračiek, potrieb na letné a zimné športovanie na školských dvoroch

 

AKTIVITY 

Mesačne a každý týždeň sa u nás prevádzajú projektové aktivity 

- zabezpečujeme deťom zážitkové interaktívne a tematicky zamerané aktivity :

- bábkové a hudobné predstavenia,

- mobilné planetáriá, sférické kiná, návštevu živých zvierat na škole, kúzelníkov a iné.

- upevňujeme a rozvíjame počítačovú gramotnosť, prírodovednú gramotnosť

- rozvoj environmentálneho cítenia, utvárania pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu

- ponúkame exkurzie, turistické, športové a poznávacie vychádzky po okolí a meste Košice

- na škole pestujeme bylinky, kvety, koreňovú zeleninu v záhonoch, vo vlastnom skleníku

- kvalitnú zaškolenosť detí na vstup do ZŠ , rozvoj predčitateľskej  a jazykovej gramotnosti

-  vytvárame vhodné podmienky na bezproblémovú adaptáciu detí v spolupráci s rodinou

 

 

MÁME VLASTNÉ TELOCVIČNE : 

. cvičíme v našich TELOCVIČNIACH, máme INTERIÉROVÉ IHRISKO MACKO PU, EXTERIÉROVÉ IHRISKO

. pripravený je pre deti podnetný školský areál poskytujúci dostatok príležitostí na pohyb a hru, zábavu a tvorenie. 

 

 

     PONÚKAME AKCIE S RODINOU 

     ∙ Programy zamerané na posilnenie rodinných vzťahov -
       Posedenie so starými rodičmi

     ∙ Mikulášsko - Vianočné vystúpenia detí v našich kostýmoch,
       v našom oblečení ( kroje, kostýmy, čiapočky..)

     ∙ Prírodovedné tvorenie – Land Art spojené s účasťou rodičov

     ∙ Zážitkové, intaraktívne náučné vzdelávacie Programy ku dňu
       matiek, ku dňu rodiny so spoločným tvorením detí a rodičov.

Otvorená hodina pri ukončení školského roka – pri rozlúčkach detí s MŠ.

 

 

FORMOVANIE ZÁKLADOV ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU : 

- máme vlastné SKLENÍKY a vyvýšené záhony, pareniská 

- v ktorých si deti pestujú samé koreňovu zeleninu a kvietočky

 

 EXPERIMENTUJEME a MÁME VLASTNÉ ŠKOLSKÉ DETSKÉ LABORATÓRIUM  - BOXY

- u nás majú deti zakúpené boxy na experimentovanie, realizujeme bádanie a skúmanie,

- objavujeme svet magnetizmu, meriame dĺžky, vážime predmety, a zisťujeme skupenstvá 


ZDRAVÉ  STRAVOVANIE : pitný režim, vlastné sušičky ovocia, odšťavovače 

 

NA NAŠICH ŠKOLÁCH PEČIEME spoločne s deťmi - deti majú svoje vlastné náčinie a oblečenie k pečeniu

 

Získavanie návykov súvisiacich so zdravým životným štýlom / zeleninové a ovocné šaláty, pitný režim prostredníctvom vody a nesladeného čaju,

zapojenie školy do mliečneho programu, programu školské ovocie.

Spoločne s deťmi prevádzame odšťavovanie ovocia, sušenie ovocia, zeleninové štavy.

Príjemné a podnetné prostredie v školských jedálňach, podporujúce zdravé a kultúrne stolovanie a stravovanie (s možnosťou dovozu vlastnej stravy v prípade zdravotného ochorenia dieťaťa)

 

 

 

PRI  SLÁVNOSTNÝCH VYSTÚPENIACH :   FOTÍME detičky ZADARMO v našej réžii

 - v našich školách poskytujeme oblečenie - slávnostné, kostýmy na vystúpenia a reprezentácie.

 - kostýmy zvieratiek, kvetiniek, karnevalových masiek, TALÁRE a čiapky pri ukončení školského roka,  

 

 

NENOSÍTE ŽIADNE VÝTVARNÉ POTREBY ani HYGIENICKÉ POTREBY : 

Poskytujeme všetky potreby pre deti ( výtvarný materiál, toaletné potreby,

posteľné prádlo, uteráky, obliečky – každé dieťa má až 3 x

u nás rodičia nezabezpečujú  tieto potreby ani ich neperú 

máme na oboch školách zakúpené sušičky prádla

 

 POPLATKY : 

V našich školách NEPLATÍTE ŽIADNE POPLATKY ( fondy.., triedne.., atď...okrem povinných poplatkov podľa VZN, a len 2 x ročne dohodnuté sponzorské na triednych stretnutiach pre zabezpečenie aktivít navyše – na spestrenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

Teší náš ak ste si vybrali našu škôlku pre pobyt vášho dieťaťa. Vážime si to! :)

Veríme, že Vás zaujali aj naše fotky tried, priestorov škôl, a hlavne fotogaléria z týždenných aktivit , ktoré sú pripravované odborne a na vysokej úrovni.