Zápis deti - Budapeštianska 1 - EP Viedenská

ZAPIS DETÍ

MŠ BUDAPEŠTIANSKA 1 a

EP VIEDENSKÁ 34 

Vážení rodičia manuál pri podávaní žiadostí na školský rok  2024 / 2025 je nasledovný :

Zápis detí sa koná v čase od

                     2. 5. 2024             od  08.00 - 16.00   hod

                     3. 5. 2024             od  08.00 - 11.30   hod

                     6. 5. 2024             od  08.00 - 14. 00  hod

Pre MŠ BUDAPEŠTIANSKA 1 aj alokované pracovisko VIEDENSKÁ 34

na riaditeľstve MŠ Budapeštianska 1

 

A TO NASLEDOVNE  podľa týchto možností : 

 

Predprimárne vzdelávanie je od 1. septembra 2021 povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu päť rokov veku do 31. augusta 2024.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré v tomto veku navštevuje materskú školu už nepodáva žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, ale dieťa kontinuálne pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Zákonný zástupca dieťaťa podá žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy prioritne podľa určenej spádovej oblasti v mieste trvalého bydliska dieťaťa alebo podľa uváženia v inej ako spádovej materskej škole.

Spád Materskej školy Budapeštianska 1, Košice tvoria ulice:  podľa VZN 227 MMK

povinné pre deti, ktoré dosiahnu 5 rokov veku do 31. augusta 2024 

Budapeštianska

Európska trieda

Sofijská

Na Demetri

 

Elokované pracovisko Viedenská 34, Košice ako súčasť Materskej školy Budapeštianska 1 , Košice

povinné pre deti, ktoré dosiahnu 5 rokov veku do 31. augusta 2024 

Viedenská

Aténska

Austrálska trieda

Helsinská

 

 

1. SPÔSOB DORUČENIA

 

 

Elektronickou formou ( e- mailom na úložisku !

žiadosť vypísať a naskenovať aj s potvrdením od lekára 

Na MŠ Budapeštianska 1                                  ziadosti.bud1@gmail.com

Na alokované pracovisko Viedenská 34          ziadosti.epv34@gmail.com

 

 

 

 

- prostredníctvom elektronického podania do elektronickej schránky

- prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom

  

 

2. SPÔSOB DORUČENIA :

 

písomne poštou

( obyčajnou zásielkou – slovenská pošta)

na Riaditeľstvo MŠ Budapeštianska 1, Košice, 04013

 

 

 

 

 

 

 

3. SPÔSOB DORUČENIA :  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ  

 

 

OSOBNE doručiť žiadosť v čase zápisu.

na sídlo školy MŠ Budapeštianska 1 

a to nasledovne:

veľká brána MŠ Budapeštianska 1 bude v uvedených časoch zápisov otvorená ( od štátnej polície)

 

 

 

Prídte spoločne s vašim dieťaťom dňa 2.5.2024

 sprístupníme Vám priestory školy, triedy, stretnete sa s p. učiteľkami, ktoré Vás prevedú spoločne po škole a dajú Vám všetky informácie o našej škole.

DETI ČAKÁ PREKVAPENIE v našom krásnom INTERIÉROVOM IHRISKU

MACKO PU 

 

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ Chystáme tiež pre všetky NOVOprijaté deti  dňa 26.8.2024 

 

 

TLAČIVO ŽIADOSTI 

 

Prosím vyberte si správne tlačivo pre vyplnenie.

Tlačivo žiadosť máte zverejnené v sekcii Tlačivá

 

MŠ Budapeštianska 1       

EP Viedenská 34

 

 

UPOZORNENIE:  písať TRVALÝ POBYT zákonných zástupcov ako aj dieťaťa  a telefónny kontakt – vyznačiť v žiadosti .

 

 

 

 

Čítajte prosím aj tu : 

ROZHODNUTIA  o prijatí alebo neprijatí dieťaťa vydajú riaditelia materských škôl do 30. júna 2024 - podľa pokynov MMK zriaďovateľa 

 

 

Zákonným zástupcom bude rozhodnutie zaslané

elektronicky,

doporučene poštou,

prípadne bude vydané osobne.

Budeme Vás o všetkom informovať.

 

 

 

 

 

 

Podmienky prijatia:

Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy (ďalej len „žiadosť“) predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní (ďalej len „potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti“).

 

Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nemôže byť akceptovaná.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Na predprimárne vzdelávanie:

- sa prednostne budú prijímať deti, pre ktoré je plnenie predprimárnehe vzdelávanie povinné podľa spádovej oblasti – ktorú určíl zriaďovateľ školy MMK mesto Košice- VZN 227

- deti, ktoré budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

- následne deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie na šk.rok 2024/2025 - len deti, ktoré dovŕšia  štyri roky veku do 31.8.2024

- prijímanie detí spravidla od troch do šiestich rokov veku

- deti vo veku do troch rokov veku budú prijímané len výnimočne, podľa kapacitných možností materskej školy, škola má vytvorené materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

- požiadavkou je, aby nenosilo plienku, malo osvojené základné sebaobslužné návyky.

 

Ostatné podmienky prijímania detí

V prípade voľných kapacít, pri zvýšenom záujme zákonných zástupcov o prijatie detí, budú prednostne prijaté deti:

- ktoré dosiahnu 5 rokov veku do 31. 08. nasledujúceho kalendárneho roku,

- ktoré dosiahnu 4 roky veku do 31. 08. nasledujúceho kalendárneho roku.

* v prípade, ak je zvýšený záujem zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ, nesmie sa uprednostniť dieťa mladšie ako tri roky pred prijatím starších detí , lebo prijímanie detí mladších ako 3 roky má byť v súlade so školským zákonom výnimočné.

* tieto deti možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti pokračujúce v plnení povinnej školskej dochádzky ako aj deti vo veku od 4 rokov.

 

Ďalšie pokyny :

Stretnutia riaditeliek MŠ  v rámci mestskej časti THC sa budú konať po ukončení zápisov a budeme kontrolovať všetky podané žiadosti ohľadom duplicitného prijatia ( čiže ak si dáte žiadosti aj do iných MŠ )  budeme riešiť tieto žiadosti, aby sa nám nestalo, že dieťa bude zapísané do 2-3 MŠ.

Informovať rodičov budeme po ukončení zápisu podľa aktuálnej situácie.

Pokyny nám budú zaslané aj od zriaďovateľa, budeme Vás informovať .

 


 

Teší nás ak ste si vybrali pre Vaše dieťa práve naše školy.

Ak sa chcete dočítať a dozvedieť o nás viac : 

Pozrite si sekcie : 

ZAMERANIE ŠKOLY,

NAŠE AKTIVITY

Fotogalérie našich škol, tried, školských dvorov..

všetko máme zdokumentované

 

 

Ak chcete vedieť ešte viac prečítajte si našu

SPRÁVU O ČINNOSTI v sekcii DOKUMENTY ŠKOLY. 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy