Okienko učiteľov

 Pedagodicko - organizačné pokyny

       sprievodca školským rokom 2023/2024

 Sprievodca školským rokom 2021/2022

 Sprievodca školským rokom 2020/2021

 Pedagogicko - organizačné pokyny MŠ SR 2019-2020

 Pedagodicko - organizačné pokyny MŠ SR 2018-2019

 Pedagodicko - organizačné pokyny MŠ SR 2017-2018

 Pedagodicko - organizačné pokyny MŠ SR 2016-2017

 

       Prevádzkovo organizančné pokyny MMK 2023-2024

 Prevádzkovo organizačné pokyny MMK 2019-2020

 Prevadzkovo organizačné pokyny MMK 2018-2019

 Prevadzkovo organizačné pokyny MMK 2017-2018

 Prevadzkovo organizačné pokyny MMK 2016-2017 

 Prevádzkovo organizačné pokyny MMK 2021-2022

 

Profesijný rozvoj učiteľa

 Osobný plán profesijného rastu

 Plán cieľových úloh učiteľa školy

 Plnenie cieľových úloh učiteľa školy

 

 

Vzdelávania učiteľov 

    Aktualizačné vzdelávanie Inklúzia 2022-2023  

    Vyhodnotenie AV - Inklúzia 2022-2023 

 

   Aktualizačné vzdelávanie 2021-2022 TU 

   Vyhodnotenie AV 

 

 

 Kniha AKTIVÍT - 2023-2024 

 

 

Školský zákon a vyhláška o materskej škole

 Školský zákon

 Vyhláška o materskej škole - nahradiť..NOVÁ 541

 Zákon o pedagogických zamestnancoch 

 

Kreditné vzdelávanie na škole a otvorené hodiny

 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov 2017-2018

 Otvorené hodiny učiteľov 2017 / 2018 Budapeštianska 1 

 Otvorené hodiny učiteľov 2017 / 2018 EP Viedenská

 Plán aktivit šk.roka 2017/2018 Budapeštianska 1

 Plán aktivit šk.roka 2017/2018 EP Viedenská

 Kreditné vzdelávanie učiteľov

 Otvorené hodiny učiteľov 2016 / 2017

 Plán aktivít a projektov pre deti v šk.roku 2016-2017

 

 

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie

 Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie

  Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie.doc

 Adaptácie výkonových štandardov 

  Adaptácie výkonových štandardov.doc

 

NOVÉ 2021 : MANUÁL Povinné predprimárne vzdelávanie

      manuál predprimárne vzdelávanie detí 2023

 Manuál predprimárne vzdelávanie detí 2021

 

Metodika a metodické príručky

 Metodika na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské školy

 Metodické príručky vzdelávacích oblastí

 Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania pre detí s OPŠD 

 Zdravotné cvičenia - pomôcka pre učiteľov

 Pohybové hry, aktivity a cvičenia pre deti

 

Materská škola a školské prázdniny

 Materská škola a školské prázdniny

 

Doklad o absolvovaní predprimárneho vzdelávania a jeho vypĺňanie

 Doklad o absolvovaní predprimárneho vzdelávania a jeho vypĺňanie

 

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

 Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

 

Vedenie triednej knihy v materskej škole

 Vedenie triednej knihy v materskej škole

 

Náš školský vzdelávací program : ROK V MŠ

Materská škola Budapeštianska 1 sa zapojila do pilotnej fázy zavádzania inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách do praxe. 

 

TÉMY NÁŠHO ŠKVP   ROK V MŠ TU : pdf..

 Školský vzdelávací program a témy.pdf

 

Obsah vzdelávania v materskej škole sa vymedzuje v nasledujúcich vzdelávacích oblastiach:

• Jazyk a komunikácia

• Matematika a práca s informáciami

• Človek a príroda

• Človek a spoločnosť

• Človek a svet práce

• Umenie a kultúra

• Zdravie a pohyb

 

NAŠE graficky spracované vzdelávacie oblasti a ich podoblasti

 Školský vzdelávací program je dostupný na každej triede pre rodičov.

© copyright grafika V. Strukanová