Aktuality

Aktivita 9- Športujeme s Adamkom a plníme projekt

Pripravujeme telovýchovné aktivity v týždni

od 26.9.- 30.9.2022 a

zároveň ukončíme plánované aktivity

mesiaca  SEPTEMBER 

a začíname aktivitami mesiaca Október

 

 

 

 

TÉMA: Na našom dvore –

Športujem s Adamkom

A zároveň Plníme  PROJEKT - NPPO

 

Vážení rodičia,  v našej MŠ sa

aj v školskom roku 2022/2023

uskutočnia

športové a pohybové akcie pre detičky,

vzhľadom k vypracovanému 

Celoročnému Plánu aktivít školy -  boja proti obezite .

 

 

 

 

 

 

Počas celého roka  vás budeme priebežne informovať.

Konkrétne napĺňanie Národného programu prevencie obezity (NPPO) v podmienkach MŠ Budapeštianska.

 

 

 

Hlavné ciele Národného programu prevencie obezity (NPPO):

• zabrániť vzniku nadmernej hmotnosti a obezity u detí,

• zastaviť nárast počtu a zároveň znížiť počet dospelých ľudí trpiacich nadváhou a obezitou,

• aktivity by mali byť vykonávané v dvoch základných oblastiach, a to výživa a pohybová aktivita

 

 

 

Pri tvorbe požiadaviek a opatrení na konkrétne napĺňanie  NPPO v podmienkach našej školy sme vychádzali z jeho hlavných cieľov. Zamerali sme sa na oblasti výživy a pohybovej aktivity, ktoré budeme počas roka plniť v rôznych aktivitách.

Budú počas roka prezentované a ponúknuté deťom.

Naša prvá úloha z plánu – Športová a Pohybová aktivita – ŠPORTUJEM S ADAMKOM.

 

 

 

Aktivita bude realizovaná na školskom dvore,

každá trieda si pripraví svoje stanovište,

deti budú precvičovať správnu techniku chôdze a behu.

Dodržiavať pravidlá v pohybových aktivitách. V rámci pohybových aktivít sa budú u detí rozvíjať najmä psychomotorické kompetencie.

Deti budú ovládať základné lokomočné pohyby, využívať globálnu motoriku prekonávaním prírodných a umelých prekážok.

 

 

 

Správať sa ohľaduplne k svojmu zdraviu a zdraviu iných, prejavovať pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu.

 

 

Využijeme naše učebné pomôcky a fitnes stroje,  

záver ukončíme

spoločným disco tancom a hrou s padákom

 

 

 

 

Koordinátorky : všetky učiteľky po triedach so svojimi deťmi na školskom dvore

 

 

 

 

 

Zároveň vám oznamujeme, že deti po skončení adaptačného obdobia v mesiaci 11/2022 

budú cvičiť :

v našich TELOCVIČNIACH 

 

 

 

(zoznamovanie sa s priestormi školy začnú podľa harmonogramu prevádzať relaxačné cvičenia v TELOCVIČNIACH oboch škôl – podľa stanoveného rozpisu pre jednotlivé triedy.

Naše Interiérové ihrisko MACKO PU - B1 ,

telocvičňa – MÚDRE ZVIERATKA – EPV

 

Deti 5-6 ročné sa na telesnú výchovu – od 11/2022 začnú prezliekať do úborov.

Prosíme pripraviť a priniesť úbor deťom – informácie podajú triedne učiteľky

 

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy << Späť na predchádzajúcu stránku