Poplatky

Všeobecne záväzné nariadenie MMK. pdf

ČÍSLA ÚČTOV:

Potravinový účet – strava

Číslo účtu : 0509320007/5600

IBAN SK98 5600 0000 0005 0932 0007

Príjmový účet – školné

Číslo účtu : 0509329001/5600

IBAN SK51 5600 0000 0005 0932 9001

Sponzorský účet – sponzorské príspevky

Číslo účtu: 0509323005/5600

IBAN SK50 5600 0000 0005 0932 3005

 

 

 

 .