Poplatky

Všeobecne záväzné nariadenie MMK. pdf

                                                Všeobecne záväzné nariadenie 1.1.2023 TU ...

NOVÉ platné od 28.4.2022   všeobecne záväzné nariadenie MMK  pdf

 

Usmernenie zriaďovateľa k odpusteniu príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy v súlade so zmenou VZN mesta Košice.

  

ČÍSLA ÚČTOV:

Potravinový účet – strava

Číslo účtu : 0509320007/5600

IBAN SK98 5600 0000 0005 0932 0007

Príjmový účet – školné

Číslo účtu : 0509329001/5600

IBAN SK51 5600 0000 0005 0932 9001

Sponzorský účet – sponzorské príspevky

Číslo účtu: 0509323005/5600

IBAN SK50 5600 0000 0005 0932 3005

 

 

 

Poplatky u nás v materskej škole.

 

 

 

ZMENA od 1.1.2023 v zmysle nového VZN mesta Košice  - číslo 237 

 

posielané VZN všetkým zák.zástupcom emailom 22.12.2022

a zmeny pre zamestnancov v poplatkoch stravné - 2,60 € - obed 

 

  Poplatok  za MŠ - školné.

1.          Za pobyt dieťaťa v MŠ sa platí mesačne 40 €.

2.          Poplatok sa uhrádza do 10.dňa v mesiaci.

 

 

 p     Poplatok za STRAVU .

 

 

Na základe prihlášky na stravovanie – denný poplatok je 2,30 €

Desiata         0,55 €

Obed            1,30 €

Olovrant       0,45 €

 

Štátna dotácia je 1,30 €                         NOVÉ od 1.5.2023 = 1,40 

A doplatok zákonného zástupcu 1 €    NOVÉ od 1.5.2023 = 0,90 

 

 

Sponzorský účet : na základe darovacej zmluvy

 

 1.polrok  10 €

 2.polrok  10 €

 

Vo veci odpustenia príspevku MMK určilo nasledovný postup :

 

1.      V prípade, keď dieťaťa nenavštevovalo MŠ viac ako 30 dní po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, zákonný zástupca písomne požiada riaditeľa materskej školy o odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ.

2.      Riaditeľ materskej školy posúdi opodstatnenosť žiadosti v súlade s  VZN mesta č.273 a vydá zákonnému zástupcovi písomný súhlas alebo nesúhlas na odpustenie príspevku.

3.      V čase letných prázdnin sa príspevok odpúšťa iba v prípade, keď dieťaťa nenavštevovalo materskú školu celý mesiac júl alebo august.

V čase vianočných prázdnin a jarných prázdnin sa odpúšťa pomerná časť príspevku.

4.       V čase prerušenia prevádzky materskej školy z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí alebo z iných prevádzkových dôvodov zapríčinených zriaďovateľom sa odpúšťa pomerná časť príspevku.

5.      Materská škola vedie celú administratívnu agendu súvisiacu s odpúšťaním príspevkov zákonných zástupcov a za jej správnosť je zodpovedný riaditeľ školy.

 

Na základe uvedeného : platí od 28.4.2022

 

predkladáte vlastnú žiadosť na riaditeľstvo školy, následne administratívne práce a prepočet dní s  posúdením žiadosti vykoná hospodárka školy, ktorá vedie evidenciu poplatkov a dochádzky detí a plne zodpovedá riaditeľke školy za evidenciu a vydanie ( nie Rozhodnutia ale Oznámenie o súhlasom – nesúhlasom  stanovisku vo veci odpustenia školného pre rodiča. 

 .