Aktuality

NOVÉ- Angličtina-zadarmo

Riaditeľstvo školy zabezpečilo a pripravujeme pre detičky niečo NOVÉ a hlavne ZADARMO 

nebudete nič platiť, deti si v MŠ počas pobytu budú osvojovať výučbu anglického jazyka. 

AKO : 

Akými metódami učíme anglický jazyk?


Metodologický prístup, ktorý by sme vám rady predstavili, sa nazýva „comprehension approach“. 

Vo voľnom preklade znamená „metóda chápania“ alebo „prístup k porozumeniu“.

Je to prístup, ktorý zdôrazňuje, resp. vyvyšuje porozumenie jazyka nad samotným rozprávaním. Jeho opakom by mohol byť „communicative approach“, čo by sme mohli preložiť ako „komunikatívny prístup“, ktorý sa zameriava na jazykovú produkciu, teda rozprávanie a písanie.

Jedným z priekopníkov tejto metódy je americký lingvista Stephen Krashen. Svoj výskum zameriava najmä na proces „second-language acquisition“, čo vo voľnom preklade znamená „osvojovanie si druhého (cudzieho) jazyka“. Je to proces, ktorým deti rozvíjajú svoju schopnosť porozumieť ich materinskému jazyku. Je to podvedomý proces. Deti si v podstate neuvedomujú to, že si cudzí jazyk osvojujú. Sú si iba vedomé toho, že cudzí jazyk používajú pre komunikáciu. Výsledok tohto osvojovania si jazyka je tiež podvedomý – deti si nie sú vedomé jazykových pravidiel, ktoré si osvojili. Namiesto toho, majú „pocit  správnosti“, majú pocit, že to, čo povedali, „znelo správne“, „cítili to správne“. Tento spôsob osvojovania si jazyka sa tiež nazýva ako implicitné učenie alebo prirodzené učenie.


Čo to všetko znamená v praxi?

Osvojovanie si cudzieho jazyka môže ďalej prebiehať podľa ďalších rozmanitých metód, iba niektoré sú však vhodné pre deti predškolského veku.

Našim zámerom je vo veľkej miere využívať metódu „Total physical response (TPR)“, ktorú môžeme voľne preložiť ako metódu „celkovej fyzickej odpovede“. Táto metóda je založená na myšlienke, že ak musíte urobiť fyzický úkon ako odpoveď na jazyk, učenie je zmysluplnejšie, rýchlejšie, efektívnejšie.

Pozostáva z troch fáz:


1. v prvej fáze učiteľ dá deťom pokyn a zároveň ho s nimi vykoná (napr. „Jump!“, v preklade  Skoč!)


2. v druhej fáze deti demonštrujú samostatné reakcie na pokyny bez pomoci učiteľa


3. v tretej fáze, keď sú deti pripravené samostatne hovoriť po anglicky, hovoria pokyny ostatným deťom sami.

 

Táto metóda osvojovania si anglického jazyka má v materskej škole veľké opodstatnenie. Je zábavná a účinná, pretože slová, slovné spojenia a neskôr celé vety sú pre deti ľahko zapamätateľné.

 

Ďalšími spôsobmi, ktorými by sme chceli u detí podporiť osvojovanie si anglického jazyka, sú:práca s kvalitnými anglickými knihami pre deti a s vybranými pracovnými listami,
rozmanité hry a aktivity,
prostredníctvom výchovno-vzdelávacích počítačových programov a kanálov,
praktické výtvarné činnosti,
pohybové a hudobno-pohybové hry,
básničky, riekanky, pesničky,
dramatizácia, atď.

 

Našim cieľom je poskytnúť deťom kvalitné podnety k osvojeniu si základov anglického jazyka. Zároveň však podporujeme ich jazykové zručnosti, tvorivé myslenie, spoluprácu, pamäť a pod.

Organizačné pokyny

Naša materská škola ponúka opäť niečo NOVÉ deťom vo veku od 5 – 6 rokov výučbu anglického jazyka, ktorá sa uskutoční 1-krát týždenne už v mesiaci marec.

 

Výučba  sa bude realizovať v MŠ Budapeštianska 1 a na EP Viedenská 34.

Trvanie jednej hodiny je 45 minút  / ZDARMA 

Výučba je personálne zabezpečená kvalifikovanými učiteľkami materskej školy.

Našim cieľom je prirodzenou formou viesť deti k osvojovaniu si anglického jazyka.

Celé učebné plány čo sa budú detičky učiť si viete pozrieť

v sekcii NAŠE AKTIVITY - JOLLY ENGLISH

 

Témy jednotlivých hodín sú čiastočne prispôsobené obsahovému zameraniu nášho školského vzdelávacieho programu materskej školy.

 

Každou hodinou nás sprevádza maňuška mačičky Mia.

Hodinu otvára a zatvára, motivuje deti k aktivite a zároveň funguje ako pomôcka v komunikácii.

NAŠE SKVELÉ LEKTORKY : p.uč/Lektorky Martinka,Veronika

( pod vedením odborného lektora Mgr. Nikolky K ,ďakujeme za spracovanie učebných osnov pre detičky)

Mgr. Iveta Strukanová

Riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku