Aktuality

1.časť Dokument rozhodnutie úradov k otváraniu MŠ

 

Vážení rodičia , rodičovská verejnosť, kolektív MŠ

riaditeľstvo MŠ Vám zverejňuje  v častiach DOKUMENT : www.minedu.sk 

 

Prosíme Vás, aby ste si podrobne prečítali všetky zverejnené časti 

 

 

 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020

 

Úvod    1.časť

 

Tento dokument je vytvorený ako pomocný materiál pri otváraní materských škôl a materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej „materská škola“). V prípade ak je potrebné, zriaďovatelia konzultujú s regionálnymi úradom verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) organizačné kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

 

Otvorenie MŠ bude významným krokom:

 

k znovuobnoveniu získaných návykov detí, socializácie a pod. spred obdobia mimoriadneho prerušenia prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19,,k oživeniu ekonomiky prostredníctvom možnosti zákonných zástupcov nastúpiť do práce, k zníženiu zaťaženia zákonných zástupcov.

 

Tento dokument rešpektuje plánované opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov účinných od 1.júna 2020, a to hlavne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Ministerstvo umožňuje zriaďovateľom otvorenie materských škôl od 1. 6. 2020. Podľa rozhodnutia ministra sa zriaďovatelia materských škôl v spolupráci s riaditeľmi materských škôl môžu rozhodnúť, vzhľadom na ich miestne podmienky (vývoj šírenia nákazy COVID-19), ale aj vzhľadom na ich personálne, materiálne, priestorové možnosti, či materskú školu otvoria a v akom režime. Zriaďovateľ, v spolupráci s riaditeľom materskej školy, umiestni dieťa v materskej škole prednostne podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí ministra.

 

Odporúčame, aby prevádzka materskej školy bola zabezpečená tak, aby zákonní zástupcovia dieťaťa mohli dieťa odovzdať do materskej školy pred začiatkom svojej pracovnej doby a prebrať dieťa z materskej školy po jej skončení.

Zriaďovateľ školy rozhodne o dĺžke prevádzky materskej školy v závislosti od personálnych, materiálnych a priestorových možností s rešpektovaním počtu detí v skupine, ktorý je uvedený v rozhodnutí ministra, t. j. najviac 15 detí.

 

T. času - ČAKÁME NA pokyny zriaďovateľa, na základe MMK a riaditeľky školy bude spracovaný náš prevádzkovo organizačný záväzný dokument rešpektujúci podmienky našich škôl .

 Zatiaľ Vám prinášame prehľadne spracované vydaný DOKUMENT po častiach.  

 

Zriaďovateľ

 

Vydá pokyn riaditeľom materských škôl, riaditeľom základných škôl s materskými školami a riaditeľom spojených škôl, ktorých súčasťou je aj organizačná zložka materská škola (ďalej len „riaditeľ materskej školy“) na zabezpečenie dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie priestorov a hračiek pred otvorením po mimoriadnom prerušení prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19, ktoré sa za bežných okolností, podľa § 2 ods. 6 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z., vykonáva cez letné prázdniny počas prerušenia prevádzky materskej školy najmenej na tri týždne.

 

Zabezpečí prevádzku materských škôl vo svojej pôsobnosti maximálne na deväť hodín denne s maximálnym počtom 15 detí v jednej skupine.

 

V spolupráci s riaditeľom materskej školy pre všetkých zamestnancov a prevádzku zabezpečí dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, ako aj osobné ochranné prostriedky. Pre prevádzku materskej školy zabezpečí primerané množstvo bezdotykových teplomerov a zásobníkov na papierové utierky do umyvární vrátané papierových utierok.

V spolupráci s riaditeľom materskej školy zabezpečí dostatok dezinfekčných prostriedkov, potrebných pre zabezpečenie stanovených hygienicko-epidemiologických podmienok vo všetkých priestoroch materskej školy a v exteriéri materskej školy.

V spolupráci s riaditeľom materskej školy urobí medzi rodičmi prieskum záujmu o návštevu materskej školy ich dieťaťom/deťmi.

Zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom materskej školy umiestni dieťa v materskej škole prednostne podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí ministra.

Dochádzku do materskej školy umožní len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.

 << Späť na predchádzajúcu stránku