Aktuality

1.časť NÁSTUP -Informácia rodičom k 1.6.

  

Vážení rodičia, v stredu 27.5.2020 Vás budú telefonicky od 9.00 kontaktovať poverené zamestnankyne –

volať sa bude len rodičom  - čo im nastupujú deti od 1.6.2020.

 

 

 

Komu sme nevolali – tie deti do MŠ NENASTUPUJÚ .

 

 

Zároveň upozorňujeme rodičov,

aby si pozorne prečítali tieto povinnosti , ktoré Vás čakajú pri nástupe s deťmi:  

v 2.častiach

 

 

 

1.ČASŤ :

POVINNOSTI  a  POŽIADAVKY PRE RODIČOV  - opatrenia MŠ kvôli prevencii nákazy COVID 19

 

 

PREVÁDZKA MŠ BUDE PREBIEHAŤ

ZA PRÍSNYCH HYGIENICKO – EPIDEMIOLOGICKÝCH PODMIENOK A  OPATRENÍ

VYDANÝCH ÚRADOM VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA A MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA.

 

ČAS PREVÁDZKY : 7.00-16.00   

( o 7.50 sa školy uzatvárajú aj školský areál)

           o  15.00 sa areál školy,  otvárajú vchody a šatne

 

 


Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy a to nasledovne :

 

Budete tento dokument a nasledovné podpisovať : 

 

Dodržiava všetky pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020.

 

1.

Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.  Dodržíte odstupy 2 m  na školskom dvore, pred vstupom do budovy si budete čítať informačný manuál s piktogramom. ( pokiaľ budte čakať na možnosť vstupu do budovy.

 

2.

Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy nesmie byť dlhší ako 10 minút.

 

3.

Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa v šatni.

 

4.

Do budovy školy rodiča (zákonného zástupcu) púšťa určený zamestnanec, ktorý vydá pokyn na  vykonanie dezinfekcie rúk )zároveň dohliada a koordinuje počet vstupujúcich ľudí do budovy MŠ. Minimalizuje aj pohyb osôb pred vonkajšími priestormi tak, aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami.

 

5.

Rodič - Počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (dodržiava nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfikuje si ruky).

 

6.

Odovzdáva dieťa výhradne učiteľke, ktorá dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra. (nad 37 C nepreberie dieťa)

 

7.

Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2). tlačivá majú p. učiteľky pripravené.

 

8.

Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa  do materskej školy každý deň podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa (príloha č. 6) tlačivá majú p. učiteľky pripravené.

 

9.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 

SKUPINY DETÍ 

 

Deti navštevujúce materskú školu sú rozdelené  na skupiny, v ktorých ich bude najviac 15. V skupinách sú deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede.

Vytvorená skupina sa bude meniť,  keď počet detí  a zamestnancov, klesne, a to takto :

Riaditeľka materskej školy rozhodne v prípade nízkych počtov detí zmenu skupiny. A to nasledovne, aby k zmene prišlo až v nasledujúcom týždni po dosiahnutí nízkeho počtu detí (napr. skupina A sa v stredu zmenší na 4 deti, skupina B na 5 detí, v pondelok - nasledujúci týždeň sa tieto skupiny spoja).

Toto rozhodnutie vykoná riaditeľka školy nie len z dôvodu poklesu detí, ale aj z dôvodu ochorenia zamestnancov, a inej neprítomnosti na pracovisku,

(v prípade potreby striedanie učiteľov bude prebiehať aj medzi oboma školami podľa určenia riaditeľkou školy).

V skupine sa menia aj učiteľky – z oboch škôl. ( medzi Budapeštianska – Viedenská)

Prečítajte si pokyny č.2 - pokračovanie 

Mgr. Iveta Strukanová

 riaditeľka školy 

 << Späť na predchádzajúcu stránku