Aktuality

2.časť NÁSTUP - Informácia rodičom k 1.6.

Pokyny pre rodičov nastupujúcich detí :

 

 

2.ČASŤ

 

POVINNOSTI  a  POŽIADAVKY

PRE RODIČOV  -

opatrenia MŠ kvôli prevencii nákazy COVID 19

 

 

 

 

 

PREVÁDZKA MŠ BUDE PREBIEHAŤ

ZA PRÍSNYCH HYGIENICKO – EPIDEMIOLOGICKÝCH PODMIENOK A  OPATRENÍ

VYDANÝCH ÚRADOM VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA A MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA.

a spracovaných na podmienky oboch škôl pre všetky organizačné úseky, zamestnancov , zák.zástupcov.

 

 

 

 

 

NOVÝ - Prevádzkový poriadok pre organizáciu MŠ, zamestnancov,  upravujúce podmienky v zmysle opatrení ÚVZ  

spracovala riaditeľka školy .

Za úsek školskej jedálne - vedúca ŠJ.

 

 

 

 

 

 

Aktuálne na škole : 

Prebiehala montáž dezinfekčných stojanov pri vstupoch.

Dezinfikujú sa všetky priestory.

 

 

V triedach sa toho času odkladajú a minimalizujú  hračky, plyšové hračky a iné UP.  

Odkladajú sa stoličky, stoly, a pripravujú sa ležadlá s 1m odstupom na odpočinok.

Deti budú mať  LEN  malé množstvo hračiek, pomôcok, kníh ( opatrenie).

Na školskom dvore sa budú zdržiavať LEN v určených Zónach pre skupinu.

V školskej jedálni budú sedieť pri stoloch len po 2 deti.

Pitný režim len cez PVC poháre, hygienu ústnej dutiny - ZUBY neumývame. 

Školské priestory sú minimalizované. - odkladajú sa všetky DKP a i.

 

 

ĎALŠIE POKYNY a príkazy RODIČOM

za účelom dodržania hygienicko - epidemiologických opatrení:

 

1.

Dieťa prináša a preberá z MŠ len zákonný zástupca, ktorý zabezpečí, aby deti, s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v materskej škole, prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.

 

2.

Rodič - pri nástupe - ZABEZPEČIŤ 1 ks rezervné rúško svojmu dieťaťu, uložiť v skrinke.

3.

Každé dieťa potrebuje do MŠ bezpečné a podpísané prezuvky (nie vsuvky)

4.

Dieťa nosí do MŠ vlastné pyžamo -  1x týždenne zabezpečuje rodič výmenu.

5.

Zákaz nosenia hračiek alebo iných pomôcok, materiálu  z domu.

6.

V skrinke môžete byť len náhradné oblečenie – prežehlené a uložené v obale.

7.

Zákaz ukladať deťom do skriniek – potraviny, sladkosti, fľaše s vodou.

8.

Poplatky sa uhrádzajú od 1.6. – za MŠ a stravu - platiť načas do určeného termínu; ( spustiť trvalé príkazy)

9.

Rodičom sa z epidemiologických a hygienických dôvodov zakazuje nosiť akékoľvek balené sladkosti, neorganizujeme žiadne spoločné oslavy – ani narodeninové, meninové dni.

10.

Po prevzatí dieťaťa zo šatne ( nie viac ako 10 minút) je zakázané zdržiavať sa na školskom dvore.

11.

Zákaz ostávať na školskom dvore a zákaz používať hracie prvky školského dvora s rodičom.

12.

V prípade, ak rodič prevezme dieťa zo školského dvora ( kde je učiteľka so svojou skupinou v určených zónach – opúšťa areál školského dvora.

13.

Neprítomnosť dieťaťa nie je potrebné hlásiť. Dieťa pokiaľ nepríde do MŠ do 7.50 - učiteľka ho vyhlasuje zo stravného lístka.

 

Vylúčenie a ukončenie dochádzky z MŠ - opatrenia:

Ak rodič  opakovane poruší vydané opatrenia, bude písomne dieťa vylúčené z MŠ, (neplatenie poplatkov, neskorý príchod pre dieťa, porušovanie časového termínu príchodu dieťaťa do MŠ ako aj neprevzatie dieťaťa o 16,00 hod. pri ukončení dochádzky, neoznámené a utajené skutočnosti o zdravotnom stave dieťaťa.

 

 

Pri podozrení na Covid - 19

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

 

 

Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je umiestnené o do samostatnej miestnosti a kontaktuje sa  zákonný zástupca, ktorí ho bezodkladne vyzdvihne.

 

O podozrení na nákazu COVID – 19 materská škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.

 

 

 

INFORMÁCIA : 

V prípade ak budete potrebovať informácie o poplatkoch za MŠ a ŠJ  neriešiť CEZ P.UČITEĽKY (  šeky a pod )

ale, budete telefonovať hospodárke školy, vedúcej školskej jedálne ( je zákaz vstupu do vnútorných priestorov školy a osobného stretávania. Usmernia Vás.

V prípade otvorenia bráničky do areálu školy - KONTAKTOVAŤ HOSPODÁRKU ŠKOLY, ktorá je zodpovedná úsek prevádzky školy a za upratovačky, otvoria Vám.

telefónne kontakty na zamestnancov školy nájdete v sekcii -  kontakty.

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy 

 

 

 << Späť na predchádzajúcu stránku