Aktuality

2.časť Základné povinnosti školy, zákonný zástupca

 2.časť informácií pre rodičovskú verejnosť a zamestnancov MŠ

 

 ZÁKLADNÉ ODPORÚČANIA

 

 

 

 

 

Deti navštevujúce materskú školu rozdelí riaditeľ materskej školy na skupiny, v ktorých ich bude najviac 15.

 

V skupinách môžu byť spolu aj deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede.

 

Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácií detí medzi jednotlivými skupinami.

 

Riaditeľ materskej školy zváži v prípade nízkych počtov detí zmenu skupiny.

Odporúčame, aby k zmene prišlo až v nasledujúcom týždni po dosiahnutí nízkeho počtu detí (napr. skupina A sa v stredu zmenší na 4 deti, skupina B na 5 detí, v pondelok - nasledujúci týždeň sa tieto skupiny spoja).

Zamestnanci materských škôl podľa svojho uváženia a možností, zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu.

 

Riaditeľ školy

Vydá pokyny, upravujúce podmienky materskej školy na obdobie do konca školského roku

2019/2020 vo veciach:

1.prevádzky a vnútorného režimu materskej školy do konca školského roku 2019/2020,

2.podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

 

                 Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci materskej školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania (príloha č. 1).

 

Na základe stavu, ktorý bol zistený na základe prieskumu medzi zákonnými zástupcami detí, zabezpečí v súčinnosti so zriaďovateľom plynulú prevádzku materskej školy, vrátane prevádzky počas mesiacov júl a august, t. j. do konca školského roku 2019/2020, ak zriaďovateľ rozhodne o jej otvorení.

 

Po dohode so zákonnými zástupcami zabezpečí, aby deti, s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v materskej škole, prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.

 

Zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty detí každej triedy pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do materskej školy.

 

 

Zákonný zástupca

 

Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

 

Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020.

 

Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.

 

Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).

 

Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.

 

V prípade,  že  u dieťaťa  je  podozrenie  alebo  potvrdené  ochorenie  na  COVID_19, bezodkladne  o tejto  situácii  informuje  príslušného  vyučujúceho  a  riaditeľa  školy.

 

Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 

Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa (príloha č. 6) 

 << Späť na predchádzajúcu stránku