Aktuality

3.časť - Organizácia vzdelávania, stravovanie,odpočinok detí

 

 

3.časť Organizácia vzdelávania, stravovanie detí a odpočinok

 

 

 

 

ORGANIZÁCIA A OBSAH PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA

 

V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti

organizuje v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho, podľa podmienok MŠ.

 

Ak to priestory materskej školy umožňujú, detí sa vzdelávajú a hrajú v menších oddelených skupinkách v súlade s rozhodnutím ministra. Pokiaľ to veľkosť exteriéru materskej školy umožňuje, priestor pre jednotlivé skupiny sa oddelí.

 

Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.

 

Materská škola do konca školského roku NEORGANIZUJE ŽIADNE SPOLOČNÉ AKCIE – rozlúčky s deťmi, besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb;

v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti zákonných zástupcov a iných osôb, nepracujúcich v materskej škole.

 

Dobrovoľná účasť detí v materskej škole resp. nemožnosť zúčastňovať sa z dôvodu naplnenia kapacity, neumožňuje materskej škole pokračovať vo vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu.

Materská škola sa ale v rámci možností bude ďalej zameriavať na rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie vzdelávania v základnej škole.

 

Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.

 

 

STRAVOVANIE

 

Podľa miestnych podmienok, počtu detí a personálu je možné zabezpečovať školské stravovanie v bežnej podobe. Pre externých stravníkov musí mať školská jedáleň, resp. výdajňa školskej jedálne, zriadené výdajné okienko tak, aby sa eliminoval kontakt s internými stravníkmi.

Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy, inak môže dôjsť k jeho znehodnoteniu. V prípade, ak je to možné, odporúčame stravovanie v miestnosti, kde sa skupina zdržuje počas dňa.

 

V prípade stravovania v jedálni materskej školy odporúčame stravovanie tak, aby sa skupiny detí nepremiešavali.

Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom. Deti si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.

Pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodržiavať bežné hygienické pravidlá.

 

ODPOČINOK DETÍ

 

V prípade, ak materská škola nedisponuje dostatočnými kapacitami, pri rozdelení na skupiny, odporúčame, aby deti v triede predškolákov nemuseli absolvovať povinný odpočinok na lôžku.

Odporúčame, aby materská škola, podľa svojich možností, zabezpečila dostatočné vzdialenosti medzi lôžkami, pričom odporúčaná vzdialenosť je aspoň 1 meter medzi lôžkami.

Na odpočinok detí sa môžu používať aj dostatočne vyvetrané a dezinfikované priestory herní. Výmena posteľnej bielizne sa odporúča 1x do týždňa bežným spôsobom.

 << Späť na predchádzajúcu stránku