Aktuality

4.časť - Hygienické požiadavky na rodičov, personál školy -opatrenia

 4.časť 

OPATRENIA MŠ

KVÔLI PREVENCII NÁKAZY COVID-19

 

 

 

 

Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.

 

Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy by nemal presiahnuť 10 minút.

 

Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa v rámci možností bez vstupovania do šatne.

 

Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred materskou školou.

Tá si zabezpečí organizáciu pohybu osôb pred svojimi vnútornými a vonkajšími priestormi, tak aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami.

 

Ranný filter :

Materská škola v spolupráci so zriaďovateľom, zabezpečí

1. každodenný ranný zdravotný filter,

2. ranné meranie teploty detí každej skupiny,

3. dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným.

V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) dieťa nepreberie.

 

Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).

 

Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky alebo na miesto na to určené zamestnancom materskej školy.

 

Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca  materskej  školy,  ktorý  je  v súlade  s aktuálnymi  hygienicko  –epidemiologickými nariadeniami.

 

Zamestnanec materskej školy zabezpečuje organizáciu príchodu detí a sprevádzajúcich osôb tak, aby sa zamedzilo miešaniu skupín v šatni.

 

Nepedagogický  zamestnanec  školy  nosí  rúško  alebo  ochranný  štít. 

 

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít.

V miestnosti, kde sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.

 

DEZINFEKCIA -povinnosti upratovacieho personálu

 

Priestory materskej školy a hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky v exteriéri sa dezinfikujú najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane.

 

Osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov, do ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby;

rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia.

 

Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.

 

POHÁRIKY, ZUBNÉ PASTY A ZUBNÉ KEFKY SÚ USKLADNENÉ A NEPOUŽÍVAJÚ SA.

 Odporúčame nepoužívať textilné uteráky a vzduchové sušiče rúk.

Odporúčame nepoužívať klimatizačné zariadenia a ventilátory.

 

Upratovací personál musí byť informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.

 

Odporúčame zabezpečiť smetné koše tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu (napr. odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.)

 

PRI PODOZRENÍ NA COVID - 19

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

 

Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 materská škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení. Ak sa u zamestnanca materskej školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa materskej školy a opustí materskú školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

 

V PRÍPADE POTVRDENIA OCHORENIA

 

Materská škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.

 

Všetky ustanovenia tohto dokumentu, okrem tých, ktoré sú uvedené v rozhodnutí ministra, majú odporúčací charakter.

Zriaďovateľ spoločne so materskou školou ich bude realizovať podľa svojich možností a o všetkých skutočnostiach bude informovať zákonných zástupcov detí obvyklým spôsobom.

 

Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky materských škôl po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

 

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY

 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID-19.

 

Ostatné činnosti v materskej škole (stravovanie, upratovanie) zabezpečia nepedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID-19.

 

K rizikovým skupinám patria:

tehotné ženy,

osoby staršie ako 60 rokov,

osoby s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou (s cukrovkou,

kardiovaskulárnym ochorením, chronickou respiračnou chorobou alebo s imunodeficientným syndrómom).

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy 

 << Späť na predchádzajúcu stránku