Aktuality

Akcie NOVEMBER

    

 

AKTIVITY NA MESIAC NOVEMBER


Zamerané aktivity na  DOPRAVNÚ VÝCHOVU – BEZPEČNOSŤ


ZDRAVIE – ZVIERATA a ich úžitok

 


1. ČO :„BRANNO– ŠPORTOVÝ DEŇ “
KDE: na školskom dvore  MŠ
T:  8. 11.2017
Pre : deti MŠ   

Cieľom aktivity je podporovať u detí zdravý životný štýl, tešiť sa zo spontánnych a riadených pohybových aktivít. Ovládať základné lokomočné pohyby ( chôdza, beh, skok, hádzanie, lezenie, chytanie). Budeme plniť tieto ciele. Rešpektovať pravidlá pri športovaní, bežať slalomový beh, bežať cez prekážky, bežať opreteky, skákať znožmo z miesta do diaľky, skákať cez prekážku vo vreci.


 
Koordinátorky : p.uč. Petroczyová , Ondrejová  a deti

 

 

 

              

2.ČO :„VESELÉ CESTOVANIE –KRIŽOVATKA“
KDE: v priestoroch MŠ a ŠD
T:  14. 11.2017
Pre : deti MŠ                        
Cieľom aktivity  je zdôvodniť význam dodržiavania pravidiel cestnej premávky vzhľadom na bezpečnosť. Prechádzať bezpečne pod vedením starších osôb. Správne prechádzať cez cestu po prechode aj mimo neho. Viesť deti k tomu, aby boli obozretné nielen na ceste, ale aj v blízkosti cesty. Chápať rozdiel medzi chodníkom a cestou. Umožniť deťom prechádzať cez vyznačený priechod, využiť UP Križovatka

 

Čo sa všetko naučíme :


                                                         ,,DOPRAVNÉ ZNAČKY a semafor "


Cieľom  je:
–poznať význam niektorých dopravných značiek
–poznať a význam a funkciu semaforu
Pozornosť venovať tomu, aby deti poznali význam dopravných značiek a dokázali podľa nich konať. Využiť svetelné zariadenie z UP.

 

,,VESELÉ CESTOVANIE“
Cieľom  je:
poznať a pomenovať rôzne druhy dopravných    prostriedkov
triediť dopravné prostriedky podľa miesta pohybu
triediť dopravné prostriedky podľa ich možnosti na presun na kratšie a dlhšie vzdialenosti
Rozprávať sa s deťmi o rôznych spôsoboch dopravy, aj podľa miesta pohybu, rozprávať sa s nimi o spôsobe používania.

 

,,CESTUJEME DOPRAVNÝM  PROSTRIEDKOM“
Cieľom  je:
poznať a dodržiavať základné pravidlá správania sa v úlohe cestujúceho v hromadnej doprave a v úlohe spolujazdca
vedieť zhodnotiť svoje konanie a dodržiavať zásady slušného správania
vyjadriť svoje pocity z príbehu prostredníctvom citovej reflexie
Venovať sa pravidlám správania sa dieťaťa v MHD a bezpečnému správaniu dieťaťa v úlohe spolujazdca.
Koordinátorky : p.uč. Weissová, Lajošová  a deti

 

 


3.ČO :„ ČO NÁM MLIEKO DÁVA“

KDE: v priestoroch MŠ
T: 15. 11.2017
Pre : deti MŠ         

               
Pútavou prezentáciou priblížiť a vysvetliť deťom ako pozitívne pôsobí mlieko a mliečne výrobky na zúbky a kosti človeka. Popíšu stavbu tela človeka. Dozvedia sa aj o iných pozitívne vplývajúcich potravinách obsahujúcich vápnik, ktoré budú deti aj ochutnávať.

V spolupráci so ŠJ bude zabezpečené na tento deň – obohatený jedálny lístok o mliečne výrobky.

Koordinátorky : p.uč. Pavelová, Kmecová   

 
 
 
 
 


4.ČO :„ AKO ADAMKO SPADOL “
KDE: v priestoroch MŠ a ŠD
T:  22. 11.2017
Pre : deti MŠ     Cieľom tejto aktivity je prejaviť pozitívne postoje k svojmu zdraviu. Pomenovať časti ľudského tela a ich funkciu. Hrovou činnosťou budú deti ošetrovať odreninky kamarátovi Adamkovi. Naučia sa prečo je dôležitá pri bicyklovaní helma na hlave. Ako poskytovať prvú pomoc, koho volať ak potrebujeme prvú pomoc. Čo všetko obsahuje lekárnička.

Koordinátorky : p.uč. Rečová, Ing. Durbáková  a deti

 

 

 

 

 

 


5.ČO : „ŽIVOT NA FARME A V LESE“

KDE : v priestoroch MŠ
T:  29.11. 2017
Pre: deti MŠ

Touto aktivitou chceme deťom priblížiť život zvieracej ríše, aby poznali, rozlíšili a určili na základe sprostredkovaného pozorovania niektoré domáce a lesné živočíchy. Zdôvodniť im úžitok niektorých domácich zvierat, a tým zaujali pozitívny postoj k zvieracej ríši.
Cieľom tejto aktivity je poznať niektoré lesné a domáce zvieratá podľa vonkajších znakov, spôsob ich pohybu a spôsob získavania potravy. Spoznať spôsob života niektorých druhov živočíchov lesných a domácich a hlavne poznať úžitok pre človeka.

Koordinátorky: p.uč. Mačatková, Mgr. Zorská  a deti MŠ

 
 
 
 
 
Všetky akcie sú zdokumentované v galériách :) 
 Pomaličky chystáme a pripravujeme akcie na december 
                                                                                           Mgr. Iveta Strukanová 
                                                                                               riaditeľka školy 
 


<< Späť na predchádzajúcu stránku