Aktuality

Aktivita - Športujem s ADAMKOM

Vážení rodičia pripravujeme pre deti AKTIVITU :

 

Športujem vonku s ADAMKOM 

DŇA : 23.9.2020 

 

Naša škola má spracovaný celoročný projekt :

Plán aktivít školy -  boja proti obezite

 

Konkrétne napĺňanie Národného programu prevencie obezity (NPPO) v podmienkach MŠ Budapeštianska 1

 

Hlavné ciele Národného programu prevencie obezity (NPPO), ktorý schválila vláda sú:

-zabrániť vzniku nadmernej hmotnosti a obezity u detí,

-zastaviť nárast počtu a zároveň znížiť počet dospelých ľudí trpiacich nadváhou a obezitou,

-aktivity by mali byť vykonávané v dvoch základných oblastiach, a to výživa a pohybová aktivita. 

 

 

 

 

 

 

 

Pri tvorbe požiadaviek a opatrení na konkrétne napĺňanie  NPPO v podmienkach našej školy sme vychádzali z jeho hlavných cieľov.

 

Zamerali sme sa na oblasti výživy a pohybovej aktivity v zmysle spracovaného celoročného projektu na nasledovné aktivity , ktoré budeme plniť počas celého roka :

Výživa

-strava v školskej jedálni - viac ovocia, zeleniny (najmä v surovom stave - šaláty), strukovín, rýb, kyslomliečnych výrobkov, menej vysmážaných jedál, sladených nápojov- čistá voda ako pitný režim- resp. nesladený čaj- minerálky,.

-racionálna strava - viac celozrnného pečiva, ovocia, orechov ovocných a zeleninových štiav, kyslomliečnych výrobkov, menej sladkostí, bieleho pečiva, tučných výrobkov a presladených nápojov- vedúca školskej jedálne  a vedenie školy,

-mliečne desiaty

-v rámci triednych vývesiek a stretnutí s rodičmi - besedy na tému - zdravý životný štýl,

 

-formou výstav, násteniek  propagovať zdravú výživu a zvyšovať povedomie u detí o negatívnych dôsledkoch nadváhy a obezity,

-činnosť a niektoré aktivity environmentálneho aktivít (napr. aktivity na Deň životného prostredia a i.) môže pozitívne ovplyvniť deti v tejto oblasti.

 

-podporovať správny pitný režim a znížiť príjem sladených nápojov

-propagujeme programy – a zapojili sme sa do programov „ školské ovocie a školské mlieko“

-zabezpečiť primerané športové zariadenie v priestoroch MŠ – uľahčiť športové aktivity pre deti

 

 

 

 

 

 

Zamerali sme sa na oblasti výživy a pohybovej aktivity, ktoré budeme počas roka plniť v rôznych aktivitách. Budú počas roka prezentované a ponúknuté deťom. 

 

 

 

Priority programu – vhodná strava a telesná aktivita

 

Nevhodná a zlá životospráva je ideálna na ukladanie a naberaniu prebytočných kilogramov, k čomu výrazne prospieva aj málo pohybovej aktivity. Vysoký krvný tlak, vysoká hladina cholesterolu v krvi, obezita, nedostatok fyzického pohybu, nízka konzumácia ovocia a zeleniny i vyšší príjem než výdaj energie – to sú hlavné rizikové faktory, ktoré predstavujú najväčšie bremeno pre zdravie ľudí a zdravotnícke systémy vo viacerých krajinách. Do národného programu NPPO, podporujúceho v očiach verejnosti zdravý životný štýl a obmedzenie obezity, sú okrem úradov verejného zdravotníctva zapojené rôzne vládne sektory, vyššie územné celky i obce, ktoré majú možnosť čerpať z jednotlivých štrukturálnych fondov a operačných programov. Úlohy NPPO sa vzťahujú predovšetkým na rizikové faktory, ktoré obezitu spôsobujú, najmä čo sa týka stravovania, zloženia stravy, početnosti prijímania stravy v priebehu dňa, pohybovej aktivity i zdravotnej výchovy.

 

 

Obsah preventívneho programu

 

Preventívny program školy a školského zariadenia obsahuje:

 

1.aktivity zamerané na poskytovanie informácií pre deti v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,

 

2.ponuku voľnočasových aktivít, ktoré sú realizované v školách a školských zariadeniach i v mimoškolskom prostredí,

 

3.programy aktívneho sociálneho učenia, ktoré využívajú skupinové formy práce (ak väčšina výchovných problémov je interpersonálnej povahy),

 

4. poradenské činnosti poskytované priamo v škole a školskom zariadení v spolupráci so školskými poradenskými zariadeniami a zariadeniami z rezortu zdravotníctva a sociálnych vecí.

 

Prevencia a učebné osnovy

Témy prevencie sociálno-patologických javov u detí  možno uplatniť vo výchovno-vzdelávacom procese.  

 

Využívaním kurikulárnych projektov školy ako sú:

Adamko –hravo zdravo –projekt zameraný na zásady zdravého životného štýlu,

Evička nám ochorela,

Dohovor práva dieťaťa,

Dopravná výchova,

Špinďura v krajine zdravia,

oblasť zdravého životného štýlu – výchova ku zdraviu, osobná a duševná hygiena, výživa, pohybové aktivity,

 

 

 

 

 

 

Naša prvá úloha z plánu – Športová a Pohybová aktivita –

ŠPORTUJEM S ADAMKOM.


Aktivita bude realizovaná na školskom dvore, každá trieda si pripraví svoje stanovište, deti budú precvičovať správnu techniku chôdze a behu. Dodržiavať pravidlá v pohybových aktivitách. V rámci pohybových aktivít sa budú u detí rozvíjať najmä psychomotorické kompetencie. Deti budú ovládať základné lokomočné pohyby, využívať globálnu motoriku prekonávaním prírodných a umelých prekážok. Správať sa ohľaduplne k svojmu zdraviu a zdraviu iných, prejavovať pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu.

 

Deťom sa predstaví náš Adamko ...

ADAMKO - HRAVO- ZDRAVO - náš kamarát  -maňuška , ktorým plníme

ADAMKOCKY ZDRAVIA - tiež spracovaný celoročný projekt 


Využijeme naše učebné pomôcky a fitnes stroje k TV,

záver ukončíme spoločným disco tancom a hrou s padákom.

 

Prosíme deti primerane športovo obliesť na aktivitu. 


Koordinátorky :

všetky učiteľky po triedach so svojimi deťmi na školskom dvore

 

Mgr. Iveta Strukanová

Riaditeľka školy
 << Späť na predchádzajúcu stránku