Aktuality

Apríl - Plavecký výcvik

Váž. rodičia informujeme : 

Informácie a pokyny pre rodičov a učiteľov

dozorujúcich pri organizovaní

predplaveckého kurzu detí :

 

 

 

Začiatok : 29.4.2023 -14.5.2024

Určené pre deti 6 ročné pred nástupom do ZŠ.

 

 

 

 

 

Informácia o uskutočnení predplaveckej výchovy zaslaná zriaďovateľovi MMK -

v zmysle platnej legislatívy. 

 

29.4. 2024 odovzdáva rodič 79 Eur (aj s dopravou ) finančné prostriedky pre Aqua školu

( presnú sumu – MŠ nevydáva z hotovosti ) a Tlačivo.

 

Požiadavky školy : 

MŠ zabezpečí – tr. učiteľka menný zoznam za svoju triedu.

Zástupkyne oboch škôl odovzdajú oproti potvrdeniu za celú skupinu detí na plavárni finančnú hotovosť a preberajú doklad o úhrade za skupinu.

Hlavný koordinátor : zástupkyne oboch škôl ( p. uč. Rečová , Bc. Lukáčová- Sokolová )

 

 

Po treťom dni sa kurzovné nevracia, v prípade ochorenia ( je potrebné potvrdenie) je možné alikvotnú dobu nedochodeného kurzu vyčerpať / dochodiť kurz. Platba sa realizuje tretí deň po začatí kurzu.

 

Vybavuje si rodič sám – vo vlastnej réžii. Doklad o úhrade doloží triedna učiteľka každému rodičovi po ukončení predplaveckého kurzu. MŠ nevydáva žiadne potvrdenia.

 

 

Úhradu kurzov odovzdáva za kompletných desať hodín s priloženým menným zoznamom a pečiatkou MŠ – pripravia triedne učiteľky pre zástupkyne škôl  (  a podľa smernice školy ) organizátorovi (AQUA plaváreň).

 

 

Potreby na predplavecký kurz a informácie a pokyny :

Plavecký kurz v termíne od 29.4.2024 –14.5.2024

Čas : kurzu  9.00 hod už v plavkách na plavárni

Odchod z MŠ k pristavenému autobusu :  B1 deti nástup MHD Budapeštianska  a EPV konečná zástavka MHD – podľa určenia v info súhlase u tr. učiteliek

Desiata detí odchádzajúcich na plavecký kurz – o 7.40 hod.

 

Pokyn pre rodičov :  DIEŤA MUSÍ BYŤ V MŠ o 7.30 hod.

 

Deti, ktoré sa nezúčastnia – presunúť po desiate do určených tried, s presným záznamom ( podpísať odovzdanie detí – menovite službukonajúcej učiteľke, ktorá preberá zodpovednosť za zverené deti.

Tieto deti budú mať riadne prebiehajúcu výchovno- vzdelávaciu činnosť na danej triede aj s pobytom vonku na školskom dvore.

 

 

 

Všetky spracované TLAČIVÁ a pokyny dostanú rodičia emailom – do 22.4.2024 – zabezpečia zást. oboch škôl.

Rodič dňa 29.4.2024 odovzdáva poplatok, informovaný súhlas a podpisuje bezinfekčnosť a spôsobilý zdravotný stav v deň nástupu na predplavecký kurz.

 

 

 

 

 

Zoznam vecí na predplaveckú výchovu:

Ruksak od rodiča obsahuje :

Plavky

Kúpacia čiapka

Igelitová taška na mokré veci – odovzdávať každý deň rodičovi, rodič zabezpečuje vysušené plavky, čiapku, uterák každý deň pre dieťa.

Osušku+ uterák

Primerané oblečenie detí.

Ponožky

 

 

 

Nie je dovolené nechávať v MŠ mokré veci detí – musia byť preprané rodičom, aby bol zabezpečený hygienický štandard.

 

 

Pokyny pre učiteľov : 

Učiteľky zabezpečujú dozor pri deťoch zverených podľa zoznamu ( každá menovite za svoju skupinu detí, prezlieka deti, pripravuje na odovzdanie lektorovi svoju skupinu detí.

Počas plaveckého kurzu sa učiteľka zdržiava a je povinná neodchádzať od detí – ak dieťa bude mať potrebu WC, prípadne panický strach, nevoľnosť atď.  Preberá dieťa a odnáša do spoločne na WC atď.

Po ukončení kurzu preberá deti od lektora, zabezpečuje prezliekanie detí, vysušenie vlasovej časti – fénom, primerané oblečenie detí a bezpečný návrat detí do MŠ.

Učiteľka je povinná nevzďaľovať sa od svojich detí, plne zodpovedá za deti pri odchode z MŠ , pri preprave v autobuse – správne usadenie detí,  počas odovzdania detí lektorovi, a prebratie detí od lektora, a zabezpečuje dozor detí pri návrate do MŠ.

Pripraví v šatni pre rodičov ruksaky s igelitovou taškou v ktorej sú potreby pre vykonanie predplaveckého kurzu, následne ráno preberá a kontroluje obsah odovzdanej tašky so suchými potrebami.

Nie je dovolené nechávať v MŠ mokré veci detí – musia byť preprané rodičom, aby bol zabezpečený hygienický štandard.

Učiteľky sa riadia vypracovanou smernicou k organizovaniu predplaveckej výchovy a vnútornými pokynmi MŠ.

Celú dokumentáciu spracovala riaditeľka  školy – prerokované na zasadnutí pedag.rady učiteľov oboch škôl.

Po ukončení aktivity si učiteľky vypíšu do cieľových úloh plnenie – pre následné finančné ohodnotenie. Vzhľadom k tomu, že kurz prebieha počas prevádzky MŠ, budú smeny učiteľov prispôsobené tak, aby nevznikol žiadnej učiteľke nadčas. Pôjdu v rámci svoje pracovnej smeny, mení sa len miesto výkonu práce.( priama vyučovacia povinnosť  a ostatné činnosti )

Organizácia a zmennosť v ostatných triedach bude v uvedenom čase prispôsobená chodu školy.

Učiteľky sa (  aj na AV vzdelávaní )  v rámci vzdelávania pri kmeňových učiteliek prestriedajú za účelom nadobudnutia kompetencií s organizovaním plaveckého výcviku.

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku