Aktuality

DEŇ MŠ

 

Váž.rodičia viete o tom, že aj naša materská škola sa zapojila do 3. ročníka Dňa MŠ na Slovensku ?

 

Všetky akcie, ktoré boli pripravované pre vaše/ naše detičky, si môžete podrobne prečítať v sekcii Naše aktivity

 

Kúsok histórie :

Materská škola, ako označenie pre predškolské zariadenie sa používa od roku 1948, kedy ho zaviedol školský zákon. Tento názov presadil vtedajší povereník školstva Ladislav Novomeský.

Spomínaný zákon materské školy zároveň zaradil do školského systému.

História predškolských zariadení siaha na našom území do roku 1829.

Vtedy založila grófka filantropického zmýšľania Terézia Brunswicková (1775 – 1861) v Banskej Bystrici prvú detskú opatrovňu. Vychádzala pritom zo skúseností anglického priekopníka predškolskej výchovy Wilderspina. V roku 1831 založila podobné zariadenie v Bratislave a v roku 1832 aj v Trnave, ktorú viedol jej chránenec Anton Rehlingen. Zriaďovanie ďalších detských opatrovní podporoval aj Dobročinný ženský spolok a Spolok priateľov učiteľov.

    Postupujúca priemyselná výroba, masívnejšie zamestnávanie žien a detí aj v nasledujúcich rokoch tlačili na vznik nových detských opatrovní.

K ďalšiemu otváraniu detských opatrovní dochádza od 80. rokov 19. storočia, najmä v dôsledku uplatňovania školského zákona z roku 1891, v ktorom je jeden z článkov venovaný aj predškolským zariadeniam.

Ukladala sa ním povinná školská dochádzka deťom od 3 do 6 rokov veku, ak rodina nevie zabezpečiť potrebnú výchovu detí doma.

     Povinnosť zriaďovať takéto zariadenia mali obce. Okrem toho detské opatrovne zakladali aj cirkvi, spolky a súkromníci. Je však aj pravdou, že štátne zariadenia mali za úlohu prispievať k odnárodňovaniu slovenských detí a história si ich zachovala pod názvom óvody.

Kým v roku 1891 bolo na Slovensku 166 detských opatrovní, v roku 1914 ich v celom Uhorsku bolo 2 900, ale žiadna s komunikačným jazykom slovenským.
           
    Dedičstvo uhorských detských opatrovní zapríčinilo, že za I. Československej republiky nebola vôľa ich zakladať a ich sieť sa rozvíjala len veľmi pomaly.

Na sklonku I. ČSR bolo u nás 106 detských opatrovní s vyše 12 tisíc deťmi, za vojnovej Slovenskej republiky sa ich počet výraznejšie zvýšil, ale mnohé z nich boli nemecké.

Na počiatku bol J.A.Komenský


    Myšlienky predškolskej výchovy nachádzame už v dielach klasikov svetovej pedagogickej literatúry, najkomplexnejšie ich zhrnul Ján Amos Komenský (1592 - 1670) vo svojom diele Informatórium školy materskej (1628). Tieto dali podnet pre vznik predškolských zariadení vo viacerých krajinách západnej Európy v 19. storočí, najmä v Anglicku, Francúzsku a Nemecku a k ich profilácii prispeli aj J. J. Rousseau, J. H. Pestalozzi a ďalší pedagogickí myslitelia.

Zdroj: Múzeum školstva a pedagogiky, Bratislava /www.iedu.sk<< Späť na predchádzajúcu stránku