Aktuality

Deň učiteľov - oslava a ocenenie mestom Košice

DEŇ UČITEĽOV – ocenenie dlhoročnej práce

PRÍHOVOR RIADITEĽKY ŠKOLY S POĎAKOVANÍM

 

Milé kolegyne ! 


28. 3 - Deň učiteľov je významný deň v našej spoločnosti, lebo si pripomíname prácu všetkých pedagogických zamestnancov.

Učiteľské povolanie je náročné, ale príťažlivé, lebo dáva každému jedincovi spoločnosti nové poznatky, informácie, pretvára ich v pevné vedomosti, návyky i praktické zručnosti.

Lekár, športovec, robotník, inžinier vďačí svojmu učiteľovi za prvé písmeno, číslicu, ale i za ďalšie rozvíjanie talentu, za svoje miesto v živote a spoločnosti.


28.3 by mal byť deň našej stavovskej hrdosti, spoločenského uznania a ocenenia.

V myšlienkach učiteľa národov J. A. Komenského nájdeme vyslovenie takých želaní, ktoré by mali byť našimi - aby sa každá škola stala „dielňou ľudskosti“, kde sa formujú práve ľudské city, „cvičišťom práce“ ustavičnej, ale príjemnej , „výrobňou svetla“ s cieľom osvietiť mysle, aby to bola „škola hrou“, kde štúdium je späté s potešením.


Milé kolegyne, všetci spoločne zapaľujeme pochodeň múdrosti našich detí, vychovávame a vzdelávame celou svojou osobnosťou.

 

V tento deň sa vám chcem v mene vedenia školy poďakovať za vašu zodpovednú prácu, pridať kytičku slov – ako je tolerancia, nadhľad a láska, ktoré by nám mali spríjemniť náš každodenný život.

Na záver mi dovoľte, vážené kolegyne, zaželať nám všetkým spoločne veľa zdravia, pedagogického optimizmu, pracovných úspechov i osobného šťastia.

 

Školu však tvoria aj nepedagógovia – naše tety kuchárky, upratovačky ktoré riadia ich priame nadriadené p. hospodárka, vedúca školskej jedálne. Aj im patrí veľká vďaka za naše obe školy. Vďaka sa pripravené a čisté priestory, za uvarené chutné jedlo, za prípravu dokumentov, ktoré si vyžaduje organizácia a chod našich škôl.

Za milé slová, ktorými sa ozývate k deťom,  za slová ktoré sú adresované našim deťom.


Riaditeľka školy pozýva celý kolektív MŠ Budapeštianska 1 a EP Viedenská 34 na SLÁVNOSTNÉ POSEDENIE spojené so slávnostnou večerou dňa 31.3.2023 o 17.30  hod.

                                                                                                           

 

                             

PRÍHOVOR KOLEKTÍVU NAŠEJ  P. RIADITEĽKE k oceneniu.

 

Mesto Košice ako zriaďovateľ našich škôl každoročne pripravuje Oslavy Dňa Učiteľov.

 

Dňa 28.marca 2023 pri príležitosti OSLÁV Dňa učiteľov

bude v Historickej radnici, Hlavná 59 o 18.00 hod

naša p. riaditeľka Mgr. Iveta Strukanová od primátora mesta Košice

preberať udelené ocenenie

za svoju dlhoročnú a celoživotnú prácu .( 39 rokov v školstve)

 

Na slávnostnom ocenení našej p. riaditeľky budú prítomné aj p. Bc. Lukáčová- Sokolová Petra, Rečová Viktória - naše zástupkyne škôl a za odborovú organizáciu p. Cmorová Evka.

 

 

 

 

                                POĎAKOVANIE   PANI   RIADITEĽKE  od kolektívu

 

Naša pani riaditeľka Ivetka, touto cestou Vám chce celý náš kolektív pedagogických a nepedagogických zamestnancov oboch materských škôl poďakovať za to, čo pre nás a naše deti s láskou robíte. Deň čo deň i víkendy zabúdate na svoje osobné starosti a plne sa venujete svojej svedomitej práci – poslaní riaditeľky materskej školy.


Vaša neúnavná snaha dosahovať najlepšie výsledky, výdrž v zodpovednej riadiacej funkcii, úsilie, aby sme obstáli v náročnosti dnešnej doby s výbornými výsledkami, je obdivuhodná. Vaša práca vyžaduje operatívne riešenie predvídateľných, ale aj nepredvídateľných situácií a problémov, ktoré Vy, pani riaditeľka, zvládate vždy operatívne vyriešiť k čo najväčšej spokojnosti nás, detí i rodičov.

 

Ďakujeme Vám veľmi pekne, lebo Váš osobný príklad nás neustále posúva napred, ku skvalitňovaniu tejto náročnej, ale krásnej a tvorivej práce.

Tešia nás všetky Vami vymyslené pútavé aktivity pre deti, ktoré s plnou zodpovednosťou pretavíme a vždy dotiahneme k dokonalosti.

 

Kolektív MŠ Budapeštianska 1 a EP Viedenská 34<< Späť na predchádzajúcu stránku