Aktuality

Hádaj ? kde čo patrí

 Vážení rodičia 

V týždni od 2.9-11.9.2020 sa konajú  aktivity na TÉMU :


Poznávame veci okolo nás 

NAŠA TRIEDA-  

HÁDAJ KDE ČO PATRÍ ?

Adaptujeme sa na nové prostredie, na novú triedu.

Spoznávame triedu, nových kamarátov.

 

 

 

 

 

 


Cieľom pripravovaných aktivít je orientovať sa v časových vzťahoch jedného dňa, týždňa v spojení s konkrétnymi činnosťami a prostredníctvom rozlišovania všetkých podstatných znakov.

 

 

 

Deti budú spoločne spoznávať všetky predmety, hračky, a veci v triede.


Vytvoria si spoločné pravidlá TRIEDY,  ktoré budú v rámci skupiny dodržiavať.

Pomenujú činnosti, ktoré počas dňa v materskej škole zvyčajne vykonávame a realizujeme počas dňa.

zdroj :zborovňa.sk

 

Spoznajú svojich nových kamarátov, tety upratovačky, pani učiteľky, tety kuchárky.

 

Pomenujú činnosti, ktoré počas dňa v materskej škole zvyčajne vykonávame a realizujeme počas dňa.

 

Naučia sa spoločne ako sa pohybujeme po triede, školskej jedálni. Vytvoria si plán triedy na základe reálnych umiestnení objektov.


Využijeme a precvičíme si používanie základných predložiek pre orientáciu v priestore. Pozornosť sa bude sústrediť na pred/za, vedľa, oproti, vľavo, vpravo.

 

 

 

 


Samostatne budú riešiť problémové úlohy, v ktorých v správnom poradí budú zoraďovať obrázky  Denný režim dňa .

 

Aktivitami sa bude rozvíjať fonematické uvedomovanie začiatočnej hlásky počutého slova.

Spoločne sa oboznamujú so svojou značkou – zostavíme s deťmi zoznam najpotrebnejších vecí

 

Čo potrebuje škôlkar v skrinke a ktorá je moja značka ?

 

Čo je moje – čo je tvoje ?

Komu čo patrí ?

Kde mám svoj uteráčik ?

Kde je moja postieľka?

Kde je moja skrinka ?

Kde sú moje papučky ? a.i.

 

 

 

 

 

 

Koordinátorky : všetky p. učiteľky so svojimi deťmi v triede

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy

 

 << Späť na predchádzajúcu stránku