Aktuality

ZMENA - Info k poplatkom a úlohy deťom PPV

1. Informácia k poplatkom

Vážení rodičia na základe usmernenia zriaďovateľa MMK

nám budú aj tento rok 2022 zaslané presné pokyny k odpočtom finančných prostriedkov za „ školné ktoré uhrádzate.

 

NOVÉ !! zo dňa 11.1.2022

Informácia od zriaďovateľa k poplatkom – zo dňa 11.1.2022

 

Dobrý deň,

 

Vážená pani riaditeľka pán riaditeľ,

mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy podľa VZN mesta Košice č. 103 sa

od 1. januára 2022

nebude znižovať ani odpúšťať

ako to bolo doposiaľ v prípadoch upravených zákonom č. 245/2008 Z. z.  

 

V súlade s § 7 novely školského zákona podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.

Návrh na doplnenie VZN č. 103, ktorým budú upravené podmienky zníženia, zvýšenia  alebo odpustenia príspevku bude predložený na schválenie MZ na najbližšom rokovaní v mesiaci marec.

Do schválenia zmeny VZN sa príspevky nebudú znižovať.

Výpočet výšky príspevku v čase vianočných prázdnin do 31.12.2021 Vám po podpise bude zaslaný.

 

Hospodárka školy podľa pokynov z MMK vykoná odpočty až  :

PO  ZASLANÍ  nového usmernenia  VZN  z  MMK  .

 

 

 

Výpočet vianočných prázdnin

Výpočet výšky príspevku v čase prerušenia prevádzky MŠ z dôvodu chrípkového ochorenia alebo karanténnych opatrení a prevádzkové dôvody uzavretia školy ...................

 

Výpočet bude určený a nasledovný :

 

 

 

 

 

 

Všetky tieto prepočty vykonáva

hospodárka školy, na ktorú sa prosím obrátiť  telefonicky

na pevnú linku alebo jej služobný mobil

za účelom podania informácií v prípade nejasností čase od 7.00- 15.00 hod.

 

 

2. P. učiteľky triedne  z EP Viedenská 34 Vám budú od 10.1.2022 pre deti 5-6 ročné -

ktoré si plnia povinné predprimárne vzdelávanie zasielať úlohy a zadania podľa nášho

Školského vzdelávacieho programu a jeho obsahových a tematických častí.

 

Na emailové adresy zákonného zástupcu. Zároveň tiež môžete využiť pracovné zošity, ktoré sme deťom zabezpečili  - Učiaci balíček deťom 5-6 ročným . 

P. učiteľkám ďakujeme za spracovanie a zasielanie úloh a zadaní. 

 

 

 

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy 

 << Späť na predchádzajúcu stránku