Aktuality

Info - Psychologická depistáž detí a výcvik učitelia

INFO - Psychologická depistáž a výcvik učiteľom

Vážení rodičia a učitelia informujeme Vás :

 

riaditeľstvo MŠ Budapeštianska 1 a CPPPaP sa spoločne dohodli

na organizovaní dvoch spoločných aktivít a stretnutí :

 

 

 

2. INFORMÁCIA O VYKONANÍ DEPISTÁŽE 

určené pre : PRE DETÍ KTORÉ NÁM BUDÚ ODCHÁDZAŤ DO ZŠ

 

 

 

P. psychologičky z  Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie - CPPPaP
Karpatská 8, Košice

navštívia naše školy a prípravné triedy za účelom vykonania depistáže detí.

 

 

 

 


TERMÍNY:

MŠ BUDAPEŠTIANSKA 1                2.2.2022

EP VIEDENSKÁ 34                          4.2.2022

 

* doobeda v prípravných triedach detí 

P. triedne učiteľky vám do 17.1.2022 zašlú na vaše emailové adresy dokumenty,

ktoré požaduje CPPPaP :

 

tieto si vyplníte a doručíte k rukám triednych učiteliek, ešte pred nástupom vykonania depistáže.

1. v prílohe Vám zašleme informovaný súhlas k depistáži pre rodičov,

2. takisto čestné vyhlásenie v prípade ak sú rodičia rozvedení (potrebný je súhlas oboch, ak to nie je možné, tak rodič vyplní ešte to čestné vyhlásenie)

 

3. depistážny hárok na vyplnenie pre učiteľov – určený učiteľom – vyplnia triedne učiteľky.

 

Online rodičovské združenie  sa bude  realizovať vo februári po depistáži. 

 

 

2. INFORMÁCIA O VYKONANÍ PSYCHOCOSIÁLNEHO VÝCVIKU 

 

Určené pre : UČITELIA Z EP VIEDENSKÁ 34

Termín : 17.1.2022

čas: 9.00 začiatok 

Na základe zákona 138/2019 Z. z o pedagogických zamestnancoch má zamestnávateľ § 79 zabezpečiť 1x ročne preventívne psychologické poradenstvo

 

 

 

- zamerané na predchádzanie a zvládanie agresivity, sebapoznávanie a riešenie konfliktov v podobe ponúkaných modulov.

Sociálna percepcia

Sociálna komunikácia

Sociálna interakcia v skupine

Konflikty a ich zvládanie

Tvorivosť ako rozvoj osobnosti

 

 

POSKYTOVATEĽ OBOCH AKTIVÍT :

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie - CPPPaP
Karpatská 8, 040 01 Košice

055/68 23 211
055/62 26 615

 

Mgr. Iveta Strukanová

Riaditeľka školy

 << Späť na predchádzajúcu stránku