Aktuality

Info rodičom na dotazy k EPV

 

Vážení rodičia vzhľadom na zatvorenú prevádzku EP Viedenská  34 z prevádzkových dôvodov

pozitívny Covid zamestnanec v školskej jedálni a s ňou musia byť v povinnej karanténe všetky zamestnankyne ŠJ od 10.1.2022 – 17.1.2022 .

 

Pre podrobnejšie vysvetlenie :

 

 

 

1. Nemá nám kto variť v školskej jedálni na EP Viedenská 34.

 

 

2. Nevieme zabezpečiť prevádzku pre deti z EP Viedenská 34 na MŠ Budapeštianska 1 – nemáme už prázdninový režim ako to bolo v čase od 3.1.2022 – 7.1.2022 ( * vid zverejnené info k prevádzke 17.12.2021 -  aj bod 14 .

 

3. EPV bola do 7.1.2022 zatvorená, ale deti z EPV čo boli nahlásené chodili na MŠ Budapeštianska 1 – boli v samostatnej triede .

 

4. V uvedenom čase boli otvorené LEN 2 TRIEDY – jedna pre B1, druhá pre deti EPV.

 

5. MŠ Budapeštianska 1 od 10.1.2022 ide podľa plnej prevádzky – čiže fungujeme s 5 triedami pre zapísané deti s kapacitou detí MŠ B1 

 

6. Z uvedeného nemáme kam umiestniť deti z EP Viedenská 34.

    Nemáme žiadnu voľnú triedu pre deti z EPV .

 

7. Nevieme ovplyvniť vývoj situácie s Covid 19 a  ochorenie zamestnancov.

 

8. Zamestnanci sa musia každých 7 dní testovať v zmysle vyhlášky pred vstupom na pracovisko každých 7 dní.

 

9. Túto povinnosť si plnia a žiaľ ochorenie a jeho dopad nevieme predpovedať vopred.

 

10. Karantény tried ***, ŠJ nám môžu vyskočiť počas pracovných dní a aj cez víkendy. Aj zamestnanci majú rodinných príslušníkov a pokiaľ počas dňa vyskočí pozitivita člena rodiny, musí neodkladne príslušný zamestnanec opustiť pracovisko.

A zabezpečujeme urýchlene organizačné zabezpečenie triedy a postup s RÚVZ.

*** z dôvodu detí, alebo zamestnancov...

 

Ďakujeme za pochopenie.

A žiadname vás sledovať webové sídlo a emaily, všetko riešime vždy včas a neodkladne ( žiaľ aj vo večerných hodinách podľa informácie nahlásenú buď vami alebo zamestnancami).

 

Mgr. Iveta Strukanová

Riaditeľka školy

 

 

 

Táto informácia bola zverejnená 17.12.2021 pre prihlásené deti počas vianočných sviatkov a  prázdnin.

Info - Prevádzka škôl 3.1.2022 -7.1.2022

Pridaná 17.12.2021

 Vážení rodičia informujeme Vás . 

na základe rozhodnutia zriaďovateľa MMK a pokynu MMK k zabezpečeniu prevádzky škôl počas vianočných prázdnin ozanmujeme : 

 

PREVÁDZKA škôl od 3.1.2022 – 7.1.2022

Materské školy mali zisťovať predbežný záujem zákonných zástupcov o dochádzku detí do MŠ v čase vianočných prázdnin.

O organizácii výchovno - vzdelávacej činnosti a prevádzke MŠ počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľka v spolupráci so zriaďovateľom.

Podmienky prevádzky MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v čase vianočných prázdnin boli prekonzultované s MUDr. Strmenskou.

 

MŠ BUDAPEŠTIANSKA 1

BUDE V PREVÁDZKE PRE OBE NAŠE ŠKOLY

V ČASE OD 3.1.2022 – 7.1.2022

 

DETI z MŠ BUDAPEŠTIANSKA 1 prihlásené budú v 1.skupine - TRIEDA č.7

DETI z EP VIEDENSKÁ 34 prihlásené budú v 1. skupine - TRIEDA č.4

Na vchodových dverách budete mať označené triedy v prevádzkovom režime.

Z uvedeného :

1. Prosíme všetkých rodičov oboch škôl, aby si zobrali domov od 17.12.2021- 22.12.2021 papučky, náhradné rúško  a osobné veci zo skriniek –  platné pre deti , ktoré budú chodiť do náhradných tried v čase od 3.1.2022 – 7.1.2022.

2. Posteľné prádlo a vybavenie tried v prevádzke bude plne zabezpečené so strany školy Budapeštianska 1 – platné pre deti 3.1.2022-7.1.2022.

3. Zabezpečené budú všetky opatrenia v zmysle pokynov MMK – vytvorené skupiny v uvedené dni sa nebudú miešať, sú v samostatnej triede celý týždeň.

4. Budú dodržané všetky opatrenia skupinovej izolácie, aby v prípade karantény bola vylúčená iba 1. skupina.

5. Tlačivá, a potrebné dokumenty máme pripravené pre nástup detí od 3.1.2022 u učiteliek , ktoré v uvedenom čase budú so svojimi deťmi.

6. MŠ Budapeštianska 1 – službukonajúce  učiteľky z B1 podľa zadelenia smeny.

7.EP Viedenská 34 – službukonajúce učiteľky EPV podľa zadelenia smeny.

8. Školský areál je otvorený z ul. Sofijská. Vchod otvorený do 7.50 hod.

9. Pri vchode prvého pavilónu bude usmerňovať rodičov THP zamestnanec.

10 Priniesť si papuče, pyžamo, náhradné rúško, resp. oblečenie do skrinky.

11. Skrinky na uloženie potrieb v prevádzkovaných triedach Budapeštianska 1 budete mať označené menom vášho dieťaťa. ( zabezpečia poverené zástupkyne oboch škôl spoločne s učiteľkami.).

12. Triedne učiteľky z Budapeštianska 1 zabezpečia prenesenie osobných vecí detí do určenej skrinky na 7. triedu.

13. Tieto pokyny odošlú na emailové adresy zákonných zástupcov triedne učiteľky pre deti prihlásené 3.1.2022-7.1.2022  - do 20.12.2021.

14. Zamestnanci oboch škôl sú zadelení na prácu na pracovisku. Ostatní zamestnanci počas vianočných prázdnin čerpajú dovolenky, PN a iné prekážky.

 

Mgr. Iveta Strukanová

Riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku