Aktuality

Info rodičom - program Zippy a učíme pred rodičmi

 

Váž. rodičia  informujeme Vás  : 

 

Hľadáme riešenia a pomoc, vylepšujeme náš školský vzdelávací progarm pre deti, snažíme sa deťom počas dňa spestriť a hlavne pomôcť eliminovať nežiaduúce prejavy správania, pomoc deťom ktoré majú tažkosti ....

 

 

1. INFORMÁCIA – PREVENTÍVNY PROGRAM PRE DETI EPViedenská

 KAMARÁT ZIPPY.

 

Riaditeľstvo školy na základe vzájomnej spolupráce medzi MŠ a CPPPaP – náš partner pre deti.

Po spoločnom stretnutí s našou kmeňovou psychologičkou Mgr. Járeková, ktorá dňa 23.11.2022 navštívila našu školu sa dohodlo  o ďalšej ponuke vzdelávacích preventívnych aktivít určené pre deti 5-6 ročné.

Preventívny program bude od Januára 2023 prebiehať na Elokovanom pracovisku Viedenská 34 . Program pozostáva z 5 stretnutí po 45 minút.

Rodičom budú tr.učiteľky dávať podpisovať info súhlasy.

 

Preventívny program – „Kamarát Zippy“

Program pomáha rozvíjať oblasť duševného zdravia v emocionálnej oblasti. Má pomôcť

deťom naučiť sa rôzne spôsoby, ako robiť veci, ktoré im pomôžu v ich vzťahoch s inými ľuďmi a pri riešení problémov.

V rámci programu sú stretnutia venované aj vytváraniu a udržiavaniu priateľstiev, spôsobom ako zvládnuť osamelosť a odmietnutie alebo šikanovanie. * potrebné pre deti.

Dieťa sa počas programu naučí ako identifikovať svoje pocity a hovoriť o nich, ako vyjadriť to,

čo chce povedať, ako pozorne počúvať druhých a ako požiadať o pomoc. Pozornosť je

venovaná aj tomu ako sa prispôsobiť v nových situáciách a ako riešiť konflikty.

Viac o programe vám poskytneme v mesiaci Január 2023 spoločne so začiatkom stretnutia.

 

2. INFORMÁCIA – OTVORENÉ HODINY PRE RODIČOV

A SPOLOČNÉ STRETNUTIE. 

 

V mesiaci JANUÁR 2023

pozveme všetkých rodičov našich detí

na Otvorené hodiny.

P. učiteľky Vám názorne odučia

výchovno vzdelávacie aktivity v popoludňajšom čase.

 

 

 

 

Budete mať možnosť vidieť prácu učiteľa,  spôsob vyučovania detí a učenia sa detí v jednotlivých vzdelávacích  oblastiach.

Budete vidieť akým spôsobom sa uplatňujú všetky stratégie vyučovacieho procesu, aké metódy a formy práce využívajú p. učiteľky,  aby splnili ciele školského vzdelávacieho procesu.

Ako využívajú veľké množstvo učebných pomôcok, ako deti s pomôckami vedia pracovať.

Uvidíte vaše deti v priamej interakcii pri učení sa v triede.

Na stretnutia sú už pozvané tiež psychologička, špeciálna psychologička – ktoré s deťmi 5-6 ročnými pracujú v našich projektoch.

Zároveň tiež budú poskytované informácie o školskej pripravenosti detí.

Budete mať možnosť po otvorených hodinách konzultovať s triednymi učiteľmi a dostanete informácie - o povinnom POLROČNOM hodnotení detí

- prejdete si spoločne charakteristiky vášho dieťaťa,

- pedagogické diagnostikovanie každého dieťaťa spoločne s učiteľmi.

Aby sme spoločne pomáhali deťom odstrániť nedostatky a zvládli všetky kompetencie ŠkVP.

Termíny budú ešte raz v mesiaci január 2023 zverejnené .

Ale... aby ste sa zariadili : lebo na zasadnutí pedagogickej rady v mesiaci november - december sa presne rozplanujú čiastkové úlohy, presné vyýchovno vzdelávacie oblasti a  prípravy na stretnutie s rodičmi .

.

MŠ Budapeštianska 1

 

16.1.2023 – 2 trieda

17.1.2023 – pre 1 triedu a časť detí z 3 triedy – prítomná psychologička, špeciálna pedagogička

18.1.2023  - 3 trieda

19.1.2023 – 4 trieda

20.1.2023 – 7 trieda.

 

 

 

EP Viedenská 34

 

 

23.1.2023 – 3 trieda

24.1.2023 – 4 trieda – prítomná psychologička, špeciálna pedagogička  -5-6 ročné deti

25.1.2023 – 1 trieda

26.1.2023 – 2 trieda

 

 

 

 

 

 

Mgr. Iveta Strukanová

Riaditeľka školy

 

 << Späť na predchádzajúcu stránku