Aktuality

Info - Školský psychológ na škole

  

Vážení rodičia oznamujeme Vám informáciu :

 

Riaditeľstvo MŠ Budapeštianska 1 a alokované pracovisko Viedenská 34 sa týmto

na  základe  zverejnenej výzvy na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do

národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ sa uchádzalo  o zapojenie sa do uvedeného projektu, v rozsahu jedného 100%  úväzku školského psychológa.

 

 

 

 

Projekt a všetky potrebné dokumenty k zapojeniu sa do výzvy  riaditeľka školy Mgr. Iveta Strukanová spracovala a zaslala na základe výzvy.

 

PROJEKT BOL ÚSPEŠNÝ a SPLNIL VŠETKY POŽIADAVKY.

 

Oznamujeme Vám, že škola bude mať svojho vlastného školského psychológa, ktorý bude pracovať na škole ( podľa pracovných povinností a pracovnej náplne) na oboch školách.

 

Školskí psychológovia sú vysokokvalifikovaní odborníci v oblasti psychológie, špeciálne v školskom prostredí. Očakáva sa od nich, že poznajú odpovede na otázky ohľadom vývinu dieťaťa, jeho špecifických potrieb, hodnotenia, rodičovstva, disciplíny, závislostí, krízového manažmentu a mnohé iné.  

V každom prípade školský psychológ spolupracuje s učiteľmi, rodičmi a ďalšími profesionálmi na vytváraní bezpečného, zdravého a podporného učebného prostredia.

Všetky deti a rovnako ako dospelí, čelia každodenne rôznym školským, pracovným či osobným problémom. Škola je prvým miestom, kde je možnosť identifikovať možný problém dieťaťa.

Školský psychológ tiež vstupuje do školského prostredia ako odborník, ktorý prináša škole možnosť pracovať s ťažkosťami detí (nielen v oblasti vzdelávania) ešte pred ich rozvinutím.

 

Významnou je tiež schopnosť školského psychológa poskytovať reflexiu učiteľom, odkrývať im ich silné stránky a pomáhať pri práci s deťmi a kolektívom.

 

Školský psychológ najčastejšie intervenuje v rodinách problémových a dysfunkčných. Je to práca s rodinou v kríze, počas rozvodu alebo po rozvode, rodinou mnohoproblémovou a rodinou, v ktorej je prítomné násilie. Samozrejme oveľa príjemnejšou je vzájomná spolupráca školského psychológa a rodiny v oblasti poradenstva, resp. rastu, kedy základným princípom je vytvorenie kooperatívneho vzťahu, vyššia participácia a angažovanosť rodičov na dianí v škole a s tým súvisiaca efektívna komunikácia školského psychológa s rodinou.

 

Klientom školského psychológa bude :

dieťa

jeho zákonný zástupca (rodič, náhradný rodič, opatrovník a pod.),

pedagogický, odborný,

ale aj nepedagogický zamestnanec školy.

 

 

 

Každodenná prítomnosť školského psychológa v škole nám dá veľkú výhodu v možnostiach diagnostiky skupinových vzťahov v triede.

Takáto diagnostika je nevyhnutná na podrobné poznanie klímy školskej triedy, ktorá má zásadný význam pre existenciu dieťaťa  v škole, ovplyvňuje spokojnosť detí.

Školský psychológ bude každý deň sledovať prácu učiteľov, proces učenia sa detí, bude koordinovať a hľadať riešenia na problémy detí , a bude pri každom probléme ktorý bude potrebné riešiť.

 

Školský psychológ priamo pôsobiaci v materskej škole

môže denne rešpektovať individuálne potreby detí

so zreteľom na vývinové obdobie, a pomocť :

 

 

zlepšiť vzájomnú komunikáciu medzi deťmi a rodičmi, prostredníctvom kooperácie   medzi jednotlivými subjektami pôsobiacimi vo výchove,

podporovať efektívne využívanie voľného času vo vzťahu rodič-dieťa,

aktívna účasť rodičov na spoločných programoch pri eliminácii výskytu rozvoja sociálno-patologických javov,

vytváranie vhodného a podnetného rodinného prostredia pre sebarealizáciu detí,

dôsledne dodržiavať stanovené pravidlá v kruhu rodiny, pravidelne vykonávať kontrolu u detí,

využívať efektívne preventívne programy v boji proti šikanovaniu, násiliu

eliminovanie násilia formou dialógu medzi školou, rodičmi a deťmi,

eliminácia patologických vzorov správania dospelých, ktoré ohrozujú osobnosť detí,

 

Naše očakávania by pomocou školského psychológa pomohli v týchto oblastiach :

 

podieľať  sa na plnení úloh v oblasti prevencie a riešenia sociálno-patologických javov u detí,

svojimi aktivitami pôsobí na pedagógov, detí a ich zákonných zástupcov za účelom vytvorenia pozitívnej sociálnej klímy v škole,

osobitnú pozornosť venuje deťom zo sociálne a emociálne znevýhodneného prostredia, deťom vyžadujúcich si špeciálno-pedagogickú, psychologickú, psychiatrickú pomoc, alebo mimoriadnu zdravotnú starostlivosť,

konzultuje a intenzívne komunikuje so zriaďovateľom, pedagógmi, a ich zákonnými zástupcami pri riešení sociálno-výchovných problémov,  agresie, šikanovania, a syndrómu CAN,

sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a rodinu,

vytvára podmienky pre efektívnu kooperáciu v rámci školy a triedy,

vypracúva plán preventívnych aktivít pre školu,

bezprostredne pracuje s triednymi kolektívmi a formálnymi i neformálnymi skupinami v zariadení,

prijíma a skúma podnety najmä od pedagógov, žiakov a zákonných zástupcov v otázkach sociálno-patologického správania,

vedie evidenciu riešených prípadov,

 

Viac informácii Vám podáme po vykonaní pracovno –právnych úkonoch po výberovom konaní na pozíciu školský psychológ.

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy << Späť na predchádzajúcu stránku