Aktuality

Informácia k DOTÁCII na STRAVU - doplnené

 Váž. rodičia 

V tejto chvíli pracuje naša p. vedúca školskej jedálne na metodickom usmernení  na základe pokynov vydaných  Úradom práce, soc. vecí a rodiny.

 

Keďže sa blíži termín do odovzdania zoznamov detí

NA PODANIE ŽIADOSTI O DOTÁCIU NA OBED  (TO JE DO 10.05.2023).

 

 

 

 

 

Zverejňujeme vám prvotnú informáciu z MMK  

a dňa 30.3.2023 Vám budú na emailové adresy zaslané všetky informácie, tlačivá, vysvetlivky.

Všetky tlačivá Vám pripravíme aj papierovej forme - odovzdajú tr. učiteľky

-aj v emailovej informácii  - budete mať všetky potrebné tlačivá.

 

 

 

 

 Zariadenie školského stravovania v spolupráci so školou  zverejní:   splnené 

- informáciu pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osobu, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú  posledný ročník materskej školy (vzor v prílohe-informácie k dotáciám na stravu 01.05.2023)

 

Škola alebo školské zariadenie si k spôsobu podania žiadosti určí vlastné podmienky  a to: splnené 

-  vyplnenú žiadosť rodič odovzdá škole/školskému zariadeniu – písomne

- určite termín odovzdania žiadosti (napr. do konca marca,  alebo do 6.4.2023, určite je potrebné vyzbierať žiadosti od rodičov do Veľkej noci, aby škola, alebo školské zariadenie mali čas na vypísanie zoznamov žiadateľov o dotáciu ktoré sa predkladajú pre ÚPSVaR, kde je potrebné uviesť v abecednom poradí  mená detí/žiakov, adresu a rodné číslo dieťaťa/žiaka).

 

NAŠA ŠKOLA ( B1 a EPV ) URČUJE TERMÍN A Spôsob odovzdania - Tlačív nasledovne : 

 

Naše TLAČIVO nám odovzdáte do 6.4.2023 – tr. učiteľkám , ktoré ho následne odovzdajú vedúcej školskej jedálne k následnému spracovaniu pre UPSVaR.

 

V žiadosti musí rodič zvýrazniť (podčiarknuť) či si žiada, alebo nežiada o poskytnutie dotácie na stravu na dieťa od 1.5.2023. 

Pri odovzdaní žiadosti v písomnej forme, táto musí byť podpísaná rodičmi.

 

 

 

 

Informujeme Vás , že podmienky čerpania dotácie v tej forme ako je teraz, od 01.05.2023 končia. 

Od 01.05.2023 majú všetky deti v poslednom ročníku MŠ (prípravkári) a žiaci v ZŠ,  na základe  podania uvedenej  Žiadosti,  nárok  na dotáciu na obed bez toho, aby prišli rodičia o daňový bonus.

Rodič teda dostane aj daňový bonus, aj dotáciu na obed. Pre deti v MŠ – 2 – 5 ročné ostáva iba možnosť čerpania dotácie  z titulu hmotnej núdze a životného minima.

- povinnosti prihlasovania a odhlasovania zo stravy v prípade neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní budú platiť tak, ako to bolo zavedené prvý krát pri obedoch zadarmo  (všetko bude uvedené v usmernení - email ).

- rodič dieťaťa, ktoré nebolo prihlásené doteraz na stravu,  musí okrem podania žiadosti o dotáciu vypísať aj prihlášku na stravovanie (zápisný lístok stravníka).

- škola zabezpečí vypracovanie menných  zoznamov detí/žiakov  pre  ÚPSVaR  na základe prijatých žiadostí od rodičov na poskytnutie dotácie na stravu .

 

Z uvedeného musíte dodržať termín odovzdania do 6.4.2023 aby, vedúca ŠJ vedela všetko za naše školy spracovať a odovzdať.

Doplnené 30.3.2023  

ZHRNUTIE - POKYNY ŠKOLY pre našich rodičov : 

Naše  TLAČIVO nám odovzdáte do 6.4.2023 – tr. učiteľkám , ktoré ho následne odovzdajú vedúcej školskej jedálne k následnému spracovaniu pre ÚPSVaR.

Vypísať čitateľne - Paličkovým písmom a rodné číslo zreteľne

Musíte tlačivo doručiť do určeného termínu

Pri odovzdaní žiadosti v písomnej forme, táto musí byť podpísaná rodičmi  ( otec alebo mamka).

Odhlásenie dieťaťa – ak dieťa nepríde do MŠ do 7.50 hod je automaticky odhlásené zo stravy.

Nemusíte telefonovať a odhlasovať dieťa zo stravy. 

POPLATKY ktoré ostávajú v platnosti ( aj napriek obedom zadarmo

Réžia 5 €

Doplatok rodiča bude 0,90 € za každý odstravovaný deň.

Dotácia na stravu sa bude od 1.5.2023 poskytovať v sume : 1,40 € za odstravovaný deň.

 

V prípade akýchkoľvek otázok ku stravovaniu – kontaktujte vedúcu ŠJ.

Všetky ďalšie pokyny budú už zverejňované na web sídle školy v sekcii – POPLATKY ( nové informácie z ÚPSVaR a MMK )

 

Mgr. Iveta Strukanová

Riaditeľka školy

 

 

 

 

 

 

                                                                << Späť na predchádzajúcu stránku