Aktuality

Informácia k nástupom detí 3.8.2020

Vážení rodičia 

MŠ Budapeštianska 1 a EP Viedenská 34 a iných MŠ 

Pripomíname povinnosti súvisiace s nástupom detí od 3.8.2020

DODATOK č .4

k PREVÁDZKOVÉMU PORIADKU od 15.6.2020 do odvolania.

 

 

Zmena sa vykonala na základe vydaného dokumentu  Ministerstva školstva od 15.6..2020

 

ČAS PREVÁDZKY : 6.30 – 16.30 ( bez zberných tried )

 

Na školskom dvore Vás budú vítať prevádzkové pracovníčky a zástupkyňa školy.

 

Budú Vás usmerňovať,  ktoré triedy máme v prevádzke od 3.8.2020

 

Naďalej platí nasledovné : 

Tento dokument PP a dodatok .č.4 bude rodičia podpisovať od 15.6.2020 pri nástupe detí do MŠ.

Je záväzný pre zamestnancov školy, zák.zástupcov. – detí z iných MŠ

 

Svojim podpisom potvrdzujem, že som zobral/a na vedomie pokyny prevádzkového poriadku  - vydaný dňa 1.6.2020 , ktoré budem budem dodržiavať a zodpovedám za nasledovné zmeny :

 

1.Pre rodičov – platí naďalej povinnosť nosiť dieťa do MŠ s rúškom, aj náhradné musí mať  dieťa uložené  v skrinke.

 

2.Rodič, alebo sprevádzajúca osoba vstupuje do budovy po vykonaní dezinfekcie rúk, s rúškom.

 

3.Celkový čas zdržiavania sa rodičov budove  MŠ sa minimalizuje na nevyhnutné minimum.

 

4.Učiteľka preberá dieťa od rodiča - povinnosť vykonávania ranného filtra ostáva v platnosti ( BEZ MERANIA TEPLOTY – tú si každá učiteľka premeria pred odchodom detí na pobyt vonku, a priebežne aj počas popoludňajšej zmeny u detí. Zápis vykonáva do ranného filtra.

 

5.Po prebratí dieťaťa učiteľka prevádza – umývanie rúk bežným spôsobom podľa pokynov RÚVZ.

 

6.Povinnosti rodičov - Pred prvým nástupom rodič podpisuje a predkladá ( alebo aj po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni – písomné vyhlásenie o tom , že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.( príloha č.2) dostupné a pripravené na triedach.

 

7.Rodič je povinný okamžite nahlásiť karanténu, pokiaľ bola dieťaťu nariadená lekárom alebo RÚVZ.

 

8.Do budovy MŠ nesmie vstúpiť nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest , ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID- 19, ako aj inej infekčnej choroby ) oznamy sú vyvesené na všetkých vstupoch do budovy.

 

9.Rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej MŠ , dodržiava a zodpovedá za hygienicko-epidemiologické opatrenia pri privádzaní dieťaťa do školy a zo školy.

 

10.Naďalej platí ZÁKAZ nosiť vlastné hračky z domu, pitie , jedlo, sladkosti !!

 

11.STRAVOVANIE : deti sa stravujú po skupinách v ŠJ s časovým určením jednotlivých tried, len po dvoch pri stole. Stravu a príbory – lyžica si deti samé neberú, neodnášajú. Obsluhu vykonáva školská jedáleň. ( ostáva v platnosti PP z 1.6.2020)

 

12.Pitný režim zabezpečený v réžii školskej jedálne pre deti aj pri pobyte detí vonku na školskom dvore.

 

13.V triedach sú hračky minimalizované len v malom množstve - tie sa každý deň 2x dezinfikujú ( ostáva v platnosti pokyn PP z 15.6.2020)

 

14.Ležadlá dodržať pokyn – aspoň 1m vzdialenosť. Posteľnú bielizeň 1x týždenné vyprať, uteráky 2x denne výmena ( ostáva v platnosti pokyn prevádzkového poriadku PP 1.6.2020 pre prevádzkové pracovníčky.

 

15.Vstup do budovy zabezpečuje prevádzková pracovníčka – od 6.30 – 7.50 dohliada a vykonáva hygienicko   - epidemiologické opatrenia – osobitnú pozornosť venuje dezinfikovaniu šatňových / vstupných priestorov, dotykové plochy kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia. ( hracie prvky na školskom dvore, pieskoviská – platí z 1.6.2020

 

16.Priestory MŠ a sanitu, WC, hrové prvky v exteriéri dezinfikujú 2 x denne a podľa potreby aj opakovane.

 

17.Upratovací personál je poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie . Nepedagogický zamestnanec – nosí povinne rúško počas pracovnej doby, alebo štít.

 

18.Zákaz ostávať na školskom dvore a zákaz používať hracie prvky školského dvora s rodičom.

 

19.V prípade, ak rodič prevezme dieťa zo školského dvora ( kde je učiteľka so svojou skupinou v určených zónach – opúšťa areál školského dvora.

 

20.Neprítomnosť dieťaťa nie je potrebné hlásiť. Dieťa pokiaľ nepríde do MŠ učiteľka ho vyhlasuje zo stravného lístka.

21. Uradiť poplatky za MŠ a stravu. ( bez upomienok a do termínu )

 

 

Vylúčenie a ukončenie dochádzky z MŠ - opatrenia:

Ak rodič  opakovane poruší vydané opatrenia PP, bude písomne dieťa vylúčené z MŠ, (neplatenie poplatkov, neskorý príchod pre dieťa, porušovanie časového termínu príchodu dieťaťa do MŠ ako aj neprevzatie dieťaťa do 16,25 hod. pri ukončení dochádzky, neoznámené a utajené skutočnosti o zdravotnom stave dieťaťa.

Všetky ostatné časti ostávajú nezmenené z vydaného prevádzkového poriadku z dňa 1.6.2020  upravujúce podmienky v  MŠ ( prevádza školy, vnútorný režim MŠ ostáva v platnosti PP z dňa 1.6.2020 pre všetkých zamestnancov školy , zákonných zástupcov detí.

 

 

 

Vzhľadom k dobrovoľnej účasti detí v  MŠ sa výchovno – vzdelávacia činnosť

NESKUTOČŇUJE podľa školského vzdelávacieho programu.

Na triedach je minimum UP a hračiek – ostáva pokyn PP z dňa 1.6.2020

Zvýšenú pozornosť budeme naďalej venovať rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov ( osvojenie návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.

V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná časť aktivít bude organizovať v exteriéri školy – podľa určených ZÓN pre danú skupinu – triedu detí ( platí PP z dňa 1.6.2020 určené zóny na školskom dvore.

 

 

Triedy budú v prevádzke v dopoludnia , v prípade zmien bude postup nasledovný :

Riaditeľka materskej školy rozhodne v prípade nízkych počtov detí na triede organizačné zmeny podľa aktuálnych denných počtov detí.

A to nasledovne :

v popoludňajšom čase sa v triedach budú deti  spájať

(Toto rozhodnutie vykoná riaditeľka školy nie len z dôvodu poklesu detí, ale aj z dôvodu ochorenia zamestnancov, a inej ich neprítomnosti na pracovisku. Pre zabezpečenie prevádzky škôl. 

 

V Košiciach  31.7.2020                                                   Mgr. Iveta Strukanová riaditeľka školy

 << Späť na predchádzajúcu stránku