Aktuality

Informácia našim rodičom TLAČIVÁ

 

Vážení rodičia! 

 

Informácia k tlačivám od 8.2.2021

PLATNÉ tlačivá pre Vás máme zaktualizované na aj základe GDPR sprostredkovateľskou firmou:

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

 

Bližšie informácie nájdete na nástenkách, kde bude informačná povinnosť v zmysle čl. 13 zverejnená.

 

TLAČIVÁ : 

 

1. ČESTNÉ VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSŤ ( ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

 

 od 8.2.2021 – vypisuje rodič – tlačivo máme upravené svoje ( nevyžadujeme kópiu výsledku testu – neprikladáte – len nahliadnutie výsledku testu.

 

Toto tlačivo obsahuje okrem osobných údajov tieto náležitosti :

- čestne vyhlasujem, že neprejavujem príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti mi nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).

-nie je mi známe, že by som ja, a aj iné osoby žijúce so mnou v spoločnej domácnosti, prišli v priebehu ostatných dvoch týždňov do styku s osobami s podozrivými alebo chorými na ochorenie COVID-19.

 Vyhlasujem*

- za seba, že mám negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní alebo negatívny výsledok antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní

- za seba, že mám platnú výnimku z testovania a uvádzam dôvod: ..tu uvediete dôvod a podpíšete

                                                           

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti platné od 8.2.2021  musíte ale odovzdávať za mamku, ocka príp. inú vami splnomocnenú osobu,  ktorá prinesie a príde po dieťa.

Toto tlačivo je platné 7 dní .

 

 

2. V PRÍPADE NEPRÍTOMNOSTI DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE Z DÔVODU:

 

V prípade Covid 19

predložiť pri návrate dieťaťa do materskej školy "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti a vypisujete - "Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti" 

 

 

AK DIEŤA CHÝBA VIAC AKO 3 DNÍ :

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov)

„Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti“ (tlačivo máme pripravené pre Vás na triedach.)

 

 

AK DIEŤA CHÝBA VIAC AKO 5 DNÍ Z DÔVODU CHOROBY :

Pri prerušení dochádzky viac ako päť pracovných dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

A následne vypisujete „ Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti“ pri nástupe. ( tlačivo máme pripravené pre Vás na triedach.)

 

 

*prosíme nesťahujte si tlačivá z iných stránok a pod. lebo nie vždy sú aktualizované a správne

 

*snažíme sa v rámci spolupráce s rodinou uľahčiť vám nástup, preto máme vždy všetky tlačivá pre rodičov pripravené a aktualizované

 

Mgr. Iveta Strukanová

Riaditeľka školy

 << Späť na predchádzajúcu stránku