Aktuality

Informácia pre rodičov - Nové Rúška 15.10.

 

Pokyny : pre zamestnancov školy a rodičov MŠ  - manuál zo dňa 11.10.2020

 

 

 

Zákonný zástupca

Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

 

Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.

Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.

Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha č. 4).

Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

V prípade neprítomnosti dieťaťa  v škole a školskom zariadení z dôvodu:

podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

- ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predložiť pri návrate dieťaťa/žiaka do školského zariadenia "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je dieťa/žiak v starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

- Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.

-  V prípade, že u dieťaťa  je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 

2. Informácia pre rodičov :  Neprítomnosť detí

Materské školy majú povinnosť spracovať každý mesiac nasledovné :

za mesiac september máme zmenu / doteraz sme zasielali údaje detí, ktoré navštevovali MŠ ) - nahlasujeme všetky deti, ktoré boli  neprítomné z uvedených dôvodov :  

Dobrý deň,

Dňa 29.9.2020 vydalo MŠVVaŠ SR usmernenie k oznamovaniu údajov o neprítomných deťoch a žiakoch Sociálnej poisťovni:

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-oznamovaniu-udajov-o-nepritomnych-detoch-a-ziakoch-socialnej-poistovni-29-9-2020/

Formuláre za všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice budú oddelením školstva zaslané Okresnému úradu v sídle kraja v stanovenom termíne.

vyplnený excelovský formulár nazvať: MS_SP_EDUID je potrebné zaheslovať (postup ako pri zasielaní formulárov za predošlé mesiace), heslo prosím poslať v ďalšom e-maily.

 

Do tabuľky sa  na rozdiel od predchádzajúceho obdobia budú školy zasielať údaje o deťoch a žiakoch, ktorí sa v priebehu predmetného mesiaca nezúčastňovali výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu, že:

a) im bola nariadená karanténa/izolácia,

b) ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (t. j. RÚVZ alebo riaditeľom školy), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno alebo

c) ich ošetrujúci lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa a žiaka.

 

 

Povinnosti pre zamestnancov školy :

 

Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania

- V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli materskej školy, alebo mimo neho, podľa podmienok materskej školy.

- Odporúča sa, aby deti pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti musia nosiť rúška nosili rúška.

- Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.

- Zabezpečiť ucelené kolektívy detí v triedach a zrušiť triedy v ktorých dochádza ku kontaktu detí s rozličných tried („zberné“ triedy)

-  Vytvorená trieda sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, triedy sa nebudú medzi sebou premiešavať. Materská škola zváži, v prípade hraničných počtov, zmenu triedy.

-  Pracovníci materskej školy podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozptyl medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu.

-  Organizácia tanečných a umeleckých aktivít mimo povinného výchovno vzdelávacieho procesu (napr. venčeky, besiedky a pod.) sa neodporúča.

 -  Realizácia krúžkovej činnosti pre deti a žiakov ani, plavecké kurzy či iné sa neodporúča neumožňuje.

-  Materská škola nemôže organizovať školy v prírode, školské výlety, výlety, exkurzie, saunovanie, jazykové kurzy, kurzy pohybových aktivít v prírode, ktoré sa organizujú napríklad vo forme: lyžiarske kurzy/výcviky, snoubordingové kurzy/výcviky, plavecké kurzy/výcviky, turistické kurzy/výcviky, ako aj športové kurzy/výcviky v prírode.

-  Telesná a hudobná výchova sa nad rámec opatrení tejto fázy odporúča realizovať len teoretickou formou.

 

Pokyny vydané riaditeľkou školy sú nasledovné :

 

Čakáme na vyjadrenie zriaďovateľa k Rúškam – interiér, exteriér ( bol zaslaný email zo strany školy) určite osloví RÚVZ v Košiciach ohľadom stanoviska. 

Zatiaľ platí pre deti – všetky deti sa musia povinne zdržiavať v ZÓNACH ( skupinová izolácia detí na školskom dvore, tak aby nedošlo ku stretávaniu detí medzi triedami.

Povinnosť zabezpečiť a dohliadnuť – zodpovedné učiteľky.

 V školskej jedálni platí naďalej – deti sa stravujú len po jednej triede, po opustení školskej jedálne sa vykoná dezinfekcia, a následne prichádza stolovať ďalšia trieda.

Deti sedia po štyroch pri jednom stole v rozptyle, deti do 3 rokov na svojej triede ( Budapeštianska 1) deti do 3 rokov v samostatnej časti školskej jedálne (Viedenská )

NOVÉ !!!§§§ Rúška 

Úrad verejného zdravotníctva vydal opatrenie č. OLP/8323/2020 zo dňa 14.10.2020, ktoré sa týka povinnosti nosiť rúška (prekrytia horných dýchacích ciest).

Výnimku majú deti do 6 rokov veku.

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenia_ruska_15_10.pdf

Máme deti v skupinových izoláciách a zónach.

V triedach a na dvore sme v skupinovej  izolácii.

 

Naďalej platí :

- vstup do areálu MŠ s rúškom, dezinfekcia rúk, vykonanie ranného filtra u detí

- prísne a dôkladné vykonávanie dezinfekcie všetkých priestorov MŠ, vrátane hračiek, UP a potrieb detí.

- lehátka dodržať vzdialenosť do 1 m – zodpovedné – upratovací personál.

- všetci zamestnanci majú povinnosť naďalej používať rúška v pracovnej dobe.

- v triedach organizovať činnosti s deťmi tak , aby bol medzi deťmi rozptyl.

- zákaz vstupu do vnútorných priestorov MŠ bez povolenia riaditeľkou školy.

Manuál je zverejnený na www.minedu.sk a prevádzkový poriadok spracovaný je záväzný pre všetkých zamestnancov školy.

 

 

Mgr. Iveta Strukanová

Riaditeľka školy

 

 << Späť na predchádzajúcu stránku