Aktuality

Máj - Cesta okolo sveta - Slovensko - Doplnené

Pripravujeme pre deti ..

 

Cesta okolo SVETA – Ľudia rôznych národností.

              Naše krásne SLOVENSKO

Otvorená hodina - IMZ

T: Pre : deti MŠ

Poletíme lietadlom...a pozrieme sa kde kto žije.

Navštívime rôzne kontinenty, krajiny...

 

 

 

Deti budú čoraz častejšie v osobnom či verejnom živote vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a čoraz častejšie budú prichádzať do styku s príslušníkmi iných kultúr.

Potrebné je preto, aby boli pripravení a schopní rozoznať, rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom okolí.

 

Cieľom aktivity a témy multikultúrna výchova je výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznávania tradičných aj nových kultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti, rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania.

 

 

Deti spoznajú svoju kultúru aj iné kultúry,

históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov

a dokážu s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať

 

 

 

 

 

 

A lietadlom -  priletia späť

na naše krásne Slovensko kde sa naučia

všetko o našej vlasti. 

 

 

 

 

Slovensko moje – rodná moja vlasť 

ČO : Moje Slovensko – môj domov, moje mesto

Cieľom aktivity :

 


Prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa.
Posilňovať úctu ku kultúrnym hodnotám, k štátnemu jazyku. 
Získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám.
Pripraviť sa na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia.

Naučiť sa rešpektovať všeľudské etické hodnoty.

 


Spoznajú symboly mestskej časti, ktoré si budú kresliť, štátny znak, vlajku, zástavu.

 

Povieme si o tradíciách našej krajiny, naučíme sa aké rieky, pohoria, pamiatky..  máme na Slovensku.

Naučíme sa ako sa volá naše hlavné mesto, a vyrobíme si ho.

 

 

DOPLNENÉ - potvrdené termíny exkurzie pre deti : 

Deti   5 - 6 ročné  navštívia - MĆ sídl. Ťahanovce - exkurzia detí - návšteva , pozrú si úrad, pečiatky a prácu na úrade, symboly a iné...

 

Dňa 22.5.2023 exkurzia detí Budapeštianska 1  - 10.00 hod.

Dňa 23.5.2023 exkurzia detí EP Viedenská 34  -   10.00 hod. 

 

 

Vzorové hodiny sa odučia v týchto triedach :

následne sa odučí v ostatných triedach.

Koordinátorky: 

p. uč. Smolíková, Rajkovits     22.5.2023       9.00                 

p.uč. Bobáková, Paperniková   22.5.2023    9.30                          

p. uč. Záriková,  p.uč. Janitorová, Mgr. Šotterová   

23.5.2023  9.00 hod 

 

 

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy << Späť na predchádzajúcu stránku