Aktuality

Malý Dopraváčik

 

  Tieto UP boli zakúpené v šk. r. 2014

a v roku 2016 dokúpené celé dopravné ihrisko

 

Túto akciu pre deti pripraví p. uč. Lajošová, ktorá spracovala aj projekt - dopravná výchova.

O čo ide?

Malá autoškola

1. Oboznámenie sa so základnými dopravnými značkami , semaforom, s
     detskými dopravnými prostriedkami na dopravnom ihrisku školy –

Ja ako chodec

 • získavanie poznatkov a spôsobilosti pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia v cestnej premávke -taktika bezpečného správania sa v cestnej premávke – signalizácia,
 • dopravné značky, farby, terče, reflexné prvky v oblečení, prilba, chrániče,
 • prechádzanie cez cestu, ľavá strana vozovky, pravá strana chodníka –
 • technika chôdze, prechod pre chodcov


Vidieť a byť videný

 

 • odhadovanie vzdialenosti- vzhľadom na vlastnú osobu / blízko, ďaleko, približuje sa , vzdiaľuje sa/

 

Vozovka nie je ihrisko

Aktivity praktickej činnosti s cieľom získavania, overovania poznatkov vo výchove k bezpečnosti v cestnej premávke:

 • dopravné edukačné hry počas vých.vzdel.činnosti s využitím učebných pomôcok - vesty, dopravné    pomôcky
 • opisovanie, určovanie , rozlišovanie dopravných prostriedkov
 • námetové dramatické edukačné hry – na policajtov, na hasičov, na záchranárov
 •  výtvarné činnosti, pracovné činnosti- kreslenie, maľovanie, modelovanie dopr. prostriedkov, značiek
 • hudobno – pohybové hry, pohybové hry
 • nebezpečné úseky na ceste do materskej školy, hry na cestách – nebezpečenstvo..

Prišiel ujo policajt - oblečené dieťa v kostýme 

 

 • beseda zážitkovým učením chápať význam a úlohu práce policajta prebezpečnú a plynulú premávku na cestách
 • záchranný systém – linka 112 – hasiči, rýchla zdravotnícka pomoc, polícia
 • riešenie modelových dopravných situácií na dopravnom ihrisku: bicyklovanie, kolobežkovanie
 • pohybové hry s dopravnou tématikou

Fotodokumentácia o projekte pridaná v galérii po ukončení akcie.

 

 << Späť na predchádzajúcu stránku