Aktuality

Marec - Predplavecký výcvik

Vnútorné pokyny pre rodičov a učiteľov dozorujúcich pri organizovaní predplaveckého kurzu detí :

Platba sa realizuje tretí deň po začatí kurzu ,

11.3. 2020 odovzdáva rodič 54 Eur (s dopravou ) finančné prostriedky triednej učiteľke

( presnú sumu – MŠ nevydáva z hotovosti )

 

 

 

 

MŠ zabezpečí – tr. učiteľka menný zoznam za svoju triedu, ( viď tlačivo ), ktoré odovzdáva oproti potvrdeniu za celú skupinu detí na plavárni finančnú hotovosť a preberá doklad o úhrade za skupinu.

 

 

Po treťom dni sa kurzovné nevracia, v prípade ochorenia ( je potrebné potvrdenie) je možné alikvotnú dobu nedochodeného kurzu vyčerpať / dochodiť kurz vo večerných hodinách 17.00-18.00 absolvovať základný kurz.

 

 

Vybavuje si rodič sám – vo vlastnej réžii. Doklad o úhrade doloží triedna učiteľka každému rodičovi po ukončení predplaveckého kurzu. MŠ nevydáva žiadne potvrdenia.

 

 

Úhradu kurzov odovzdáva za kompletných desať hodín s priloženým menným zoznamom a pečiatkou MŠ – pripravia triedne učiteľky – ( vid tlačivo a podľa smernice školy ) organizátorovi ( Krytá plaváreň).

 

 

 

Rodič odovzdáva informovaný súhlas a podpisuje bezinfekčnosť a spôsobilý zdravotný stav v deň nástupu na predplavecký kurz.

 

Potreby na predplavecký kurz a informácie :

Plavecký kurz v termíne od 9.3.2020 – 20.3.2020

Čas : kurzu  10.20 – 11 .00

Odchod z MŠ k pristavenému autobusu : 9.35 B1 a  9.40 EPV

Desiata detí odchádzajúcich na plavecký kurz – o 8.20 hod.

Deti, ktoré sa nezúčastnia – presunúť po desiate do určených tried, s presným záznamom ( podpísať odovzdanie detí – menovite službukonajúcej učiteľke, ktorá preberá zodpovednosť za zverené deti.

Tieto deti budú mať riadne prebiehajúcu výchovno- vzdelávaciu činnosť na danej triede aj s pobytom vonku na školskom dvore.

 

Zoznam vecí na predplaveckú výchovu:

Ruksak od rodiča obsahuje :

Plavky

Kúpacia čiapka

Igelitová taška na mokré veci – odovzdávať každý deň rodičovi, rodič zabezpečuje vysušené plavky, čiapku, uterák každý deň pre dieťa.

Osušku+ uterák

Primerané oblečenie detí

 

 

 

Učiteľky zabezpečujú dozor pri deťoch zverených podľa zoznamu ( každá menovite za svoju skupinu detí, prezlieka deti , pripravuje na odovzdanie lektorovi svoju skupinu detí.

Počas plaveckého kurzu sa učiteľka zdržiava a je povinná neodchádzať od detí – ak dieťa bude mať potrebu WC, prípadne panický strach, nevoľnosť atď.  Preberá dieťa a odnáša do spoločne na WC atď.

Po ukončení kurzu preberá deti od lektora, zabezpečuje prezliekanie detí, vysušenie vlasovej časti – fénom, primerané oblečenie detí a bezpečný návrat detí do MŠ.

Učiteľka je povinná nevzďaľovať sa od svojich detí, plne zodpovedá za deti pri odchode z MŠ , pri preprave v autobuse – správne usadenie detí,  počas odovzdania detí lektorovi, a prebratie detí od lektora, a zabezpečuje dozor detí pri návrate do MŠ.

Pripraví v šatni pre rodičov ruksaky s igelitovou taškou v ktorej sú potreby pre vykonanie predplaveckého kurzu, následne ráno preberá a kontroluje obsah odovzdanej tašky so suchými potrebami.

Nie je dovolené nechávať v MŠ mokré veci detí – musia byť preprané rodičom, aby bol zabezpečený hygienický štandard.

Učiteľky sa riadia vypracovanou smernicou a vnútornými pokynmi MŠ.

Po ukončení aktivity si učiteľky vypíšu do cieľových úloh plnenie – pre následné finančné ohodnotenie. Vzhľadom k tomu, že kurz prebieha počas prevádzky MŠ, budú smeny učiteľov prispôsobené tak , aby nevznikol žiadnej učiteľke nadčas. Pôjdu v rámci svoje pracovnej smeny, mení sa len miesto výkonu práce.( priama vyučovacia povinnosť  a ostatné činnosti )

Organizácia a zmennosť v ostatných triedach bude v uvedenom čase prispôsobená chodu školy.

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy

 << Späť na predchádzajúcu stránku