Aktuality

ZMENA !!! APRÍL - Naša planéta ZEM

Pripravujeme už nové aktivity pre deti : APRÍL MESIAC BEZPEČNOSTI

ZMENA !!!!! Naša pláneta ZEM sa uskutoční 25.4.2019  

NAŠA PLANÉTA ZEM

DEŇ ZEME  - 25. 4. 2019


Integrovaný záchranný systém 

navštívia nás ujovia POLICAJTI 


Oboznámime sa touto aktivitou ktorej cieľom je zoznámiť deti so štruktúrou záchranných zložiek, s náplňou ich práce a s otázkami prečo musí dochádzať k záchranným akciám a ako sa máme správať.

1. a) aby sme sa sami nestali ich príčinou
2. b) keď sme svedkami nejakej krízovej situácie.

 

Zmyslom tejto aktivity je nielen rozšíriť vedomosti detí o tejto závažnej spoločenskej oblasti, ale najmä vštepovať deťom do povedomia zodpovednosť za svoje správanie a dôsledky nedodržiavania pravidiel bezpečnosti v bežnom živote.

OCHRAŇOVAŤ NAŠU ZEM – NAŠE  ŽIVOTNÉ  PROSTREDIE


Využijeme naše učebné pomôcky MALÝ DRAČIK (všetky potreby hasičov ) ako aj  obrazový materiál určený predovšetkým pre prácu s kolektívom detí.


Vyberie sa ústredný obraz POŽIAR a ďalej sa bude pracovať podľa vlastnej koncepcie. Deti pozorujú a popisujú situáciu na ústrednom obraze, rozvíjajú dejovú líniu a sú vedené  k dedukcii príčin.

Následne volia možnosti riešenia situácie – ktoré záchranné zložky budú riešiť daný problém, akým spôsobom, ako sa majú správať ľudia priamo postihnutí, ale aj náhodní svedkovia. 

 

Táto aktivita bude ďalej viesť k poznávaniu integrovaného záchranného  systému, zložiek, ktoré nám v krízových  situáciách prídu na pomoc. Naučíme deti nielen logicky myslieť, ale zároveň spoznávať náplň  práce týchto zložiek, učiť k úcte a rešpektu k ľuďom, ktorí sa za nimi skrývajú.


Na pobyte vonku nás bude čakať veľké upratovanie:

Škriatok Špinka nám urobil na dvore veľký neporiadok ....

PRÍDU VERU ujovia POLICAJTI, lebo..!

 

Vyberieme si TRIEDIACE FAREBNÉ KOŠE a vyzbierame všetky nečistoty, ktoré nám akýsi škriatok rozsypal po dvore. 

 

Poupratujeme si náš dvor lebo "budeme mať rozsypané nečistoty, ba aj veľmi nebezpečné predmety !!!

....striekačky, cukríky rozsypané po zemi,

....lieky, zápalky...

 

Zároveň budú deti  na základe modelových situácií rozvíjajúce dej,  logicky tvoriť príbeh, odvodiť nebezpečenstvo, ktoré vyplýva z daných situácií a tiež to, ako sa dá týmto situáciám predísť.

Budú rozlišovať  bezpečné  a nebezpečné správanie a  popisovať, čo všetko sa môže stať.

 

No a kedže nevieme, čo máme robiť s týmto nebezpečným odpadom. 

Na pomoc nám prídú na zavolanie naši ujovia POLICAJTI. 

Spoločne si pekne povieme a naučíme sa: 

ako sa nedotýkať žiadnych predmetov, nejesť cukríky zo zeme a dozvieme sa - čo urobiť ak nájdeme lieky, striekačky a i.

Prevencia pred nebezpečným odpadom - učíme a chránime deti. Chránim si svoje zdravie.

 

 

Koordinátorky hl. aktivity : p.uč. Molnárová, Bobáková, Bc.Bodnárová, Kandráčová a uč.

Pobyt vonku: p.uč. Smolíková, Rečová, Cmorová, Weissová  a všetky učiteľky                  
 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku