Aktuality

Postup a povinnosti ČERVENÁ fáza

 

 

 

 

 

Červená fáza

Červená fáza nastáva pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch medzi deťmi, alebo pracovníkmi , jedná sa o epidemický výskyt (priama súvislosť pozitivity s pozitívnymi žiakmi a pracovníkmi) a po nariadení ÚVZ SR.

 

 

Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy, platia nasledovné:

V prípade potvrdeného ochorenia u detí jednej triedy:

Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u dvoch a viacej detí jednej triedy, odporúčame prerušiť vyučovanie v tejto triede a vylúčiť z vyučovacieho procesu ich úzke kontakty. Deti postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.

Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby zatvorenia triedy príznaky na COVID-19, alebo sa u neho potvrdí ochorenie, prerušuje sa štandardný výchovno - vzdelávací proces v každej triede a ďalej sa postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.

V prípade potvrdeného ochorenia u detí z rozličných tried:

ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u detí, odporúčame prerušiť vyučovanie v triedach týchto detí a vylúčiť z vyučovacieho procesu ich úzke kontakty.  Deti postupujú usmernenia príslušného všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienik,

ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby zatvorenia tried príznaky na COVID-19, alebo sa u neho potvrdí ochorenie prerušuje sa štandardný výchovno - vzdelávací proces v celej škole a ďalej sa postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ

V prípade potvrdeného ochorenia u pedagogických alebo odborných pracovníkov :

vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného pracovníka. Ak pozitívni pedagogickí alebo odborní zamestnanci sú v kontakte vždy len so žiakmi jednej triedy, prerušuje sa vyučovanie len u žiakov danej triedy. Zamestnanci postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.

V prípade ak pozitívni pedagogickí alebo odborní zamestnanci prichádzajú do kontaktu so žiakmi viacerých tried, prerušuje sa vyučovanie vo všetkých triedach ich kontaktu, po prípade sa preruší výchovno-vzdelávací proces v celej škole a zamestnanci ďalej postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.

 

V prípade potvrdeného ochorenia u nepedagogických pracovníkov

vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného pracovníka. Zamestnanci ďalej postupujú podľa usmernenia príslušného všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.

ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby vylúčenia príznaky na COVID-19, alebo sa u neho potvrdí ochorenie, postupuje sa rovnakým spôsobom.

 

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 nad rámec opatrení predchádzajúcich fáz:

Obmedzenie vstupu sprevádzajúcich osôb do priestorov materskej školy na nevyhnutný čas, a to max. 10 min.

Dieťa sa odovzdáva pri vstupe do triedy.

Materská škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, prípadne aj triedy vhodne umiestneným dezinfekčným prostriedkom. Materská škola, v spolupráci so zriaďovateľom, zabezpečí vykonávanie ranného zdravotného filtra, vrátane merania telesnej teploty (príloha č. 3 obsahuje najčastejšie otázky ohľadom ranného filtra).

Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít tak, ako to ukladá aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR.

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) musí mať rúško alebo ochranný štít.

Mimo priestorov vlastnej triedy v interiéri nutnosť nasadiť rúška aj deťom.

Odpočinok detí

 Zabezpečiť čo najväčšiu vzdialenosť medzi okrajmi lôžok detí vzhľadom na počet detí navštevujúcich danú triedu počas červenej fázy. ( 1m)

Preberanie dieťaťa v červenej fáze:

Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred materskou školou; škola si zabezpečí organizáciu pohybu osôb pred svojimi priestormi. ( kontrolu vykonáva nepedagogický zamestnanec.

Dieťa i sprevádzajúca osoba prichádza do materskej školy v rúšku, resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

Učiteľka materskej školy preberá dieťa od sprevádzajúcej osoby nasledovne: o sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a to iba po nevyhnutne nutnú dobu (najmä odovzdanie, vyzdvihnutie dieťaťa bez zbytočného vstupovania do šatne), učiteľka materskej školy vykoná ranný zdravotný filter a v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) dieťa nepreberie.

 

Do konca 30.9 sa nad rámec zelenej fázy:

Pri vstupe do materskej školy sa vykonáva ranný filter (príloha č. 3 obsahuje najčastejšie otázky ohľadom ranného filtra). Deti majú odporúčané nosiť rúška, ostatní povinne nosia rúško (ochranný štít) všade vo vnútorných priestoroch materskej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.

Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) nosí rúško alebo ochranný štít.

Škola bude organizovať aktivity tak, aby bolo možné časť dňa tráviť vonku či už v areáli materskej školy podľa podmienok materskej školy.

Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri.

Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby.

Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa deti, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.

Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí)

 

Pracovno - právne vzťahy zamestnancov sú podrobne spracované pri jednotlivých fázach – zamestnanci sa riadia pokynmi zamestnávateľa - riaditeľky školy ( podľa manuálu zo dňa 16.9.2020) a sú povinní ich dodržiavať, zároveň si  plnia si svoje povinnosti podľa pracovnej zmluvy a pracovnej náplni aj v súlade s vydaným dodatkom zo dňa 16.9.2020

 

V Košiciach 16.9.2020                                                     Mgr. Iveta Strukanová

                                                                                           Riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku