Aktuality

Postup a povinnosti ORANŽOVÁ fáza

  

Oranžová fáza :

 

Oranžová fáza Základné odporúčania Oranžová fáza nastáva v prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 u dieťaťa alebo pracovníka, či pri vyhlásení takejto fázy Úradom verejného zdravotníctva. Nad rámec platných opatrení zelenej fázy je jej cieľom pripraviť materskú školu na pripadnú červenú fázu.

Odporúča sa preto dodatočná mobilizácia skladových zásob OOPPP a dezinfekčných opatrení.

Nad rámec opatrení zelenej fázy platia nasledovné:

 

V prípade potvrdeného dieťaťa:

Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u jedného dieťaťa, odporúčame prerušiť vyučovanie v triede daného dieťaťa a vylúčiť z vyučovacieho procesu jeho úzke kontakty. Dieťa ďalej postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, prípadne RÚVZ, škola postupuje podľa usmernenia v tomto materiály, prípadne podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.

Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby domácej izolácie príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti alebo miestne príslušné RÚVZ.

Ak sa počas doby izolácie potvrdí ochorenie na COVID-19 u ďalšieho dieťaťa, škola postupuje podľa červenej fázy tohto dokumentu.

V prípade potvrdeného pedagogického alebo odborného zamestnanca

Vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. Zamestnanec postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, prípadne RÚVZ, škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.

Ak sa u nejakého z priamych kontaktov zamestnancov objavia počas doby zatvorenia školy príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti alebo RÚVZ. Ak sa počas doby izolácie potvrdí ochorenie na COVID-19 u ďalšieho zamestnanca, škola postupuje podľa červenej fázy tohto dokumentu.

V prípade potvrdeného nepedagogického pracovníka

 Vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. Zamestnanec postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.

Ak sa u nejakého z priamych kontaktov zamestnancov objavia počas doby zatvorenia školy príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti alebo RÚVZ. Ak sa počas doby izolácie potvrdí ochorenie na COVID-19 u ďalšieho zamestnanca, škola postupuje podľa červenej fázy tohto dokumentu.

V prípade potvrdeného zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so žiakom alebo pracovníkom

Dieťa alebo pracovník sa stáva úzkym kontaktom a postupuje sa podľa opatrení zelenej fázy tohto dokumentu.

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu · Až do prechodu do červenej fázy prebieha okrem vyššie uvedených tried organizácia výchovno - vzdelávacieho procesu štandardným spôsobom resp. spôsobom, aký umožňuje personálne zabezpečenie školy.<< Späť na predchádzajúcu stránku