Aktuality

Pozvánka rodičom -hodnotenie detí

Vážení rodičia
Pozývame Vás na popoludňajšie

konzultačné hodiny – stretnutia u Vašich učiteliek,


ktoré Vás budú informovať o

pedagogickej diagnostike a pripravené

je hodnotenie Vášho dieťaťa.

 

 

Materská škola podľa školského zákona (245/2008 Z. z.) podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie.
Pripravuje dieťa na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Ďalší dokument - Štátny vzdelávací program (ŠVP interpretuje akceptáciu kvality materskej školy, jej autoevalváciu (sebahodnotenie) a evalváciu (hodnotenie).

V zmysle ktorého je spracovaný náš Školský vzdelávací program ROK V MŠ ( ŠkVP).

Náš ŠkVP rešpektuje potrebu hodnotenia pedagogického procesu vrátane hodnotenia detí, učiteľov a materskej školy.

Pedagogický prístup v našej materskej škole sa opiera o pozitívnu výchovu založenú na láske a dôvere k dieťaťu. V takejto výchove sa posilňuje sebaúcta, zvyšuje sebavedomie dieťaťa na základe postupne utváraného adekvátneho sebahodnotenia.

Na každej triede majú p. učiteľky a vedú si podrobnú pedagogickú diagnostiku dieťaťa. Sledujú ňou zdravý vývin dieťaťa. Zameriavajú a zaznamenávajú reálne reakcie dieťaťa, teda vyhodnocujú priamym pozorovaním a metódami dieťa a jeho prejavy.

P. učiteľky Vás budú individuálne informovať o výsledkoch pozorovania Vášho dieťaťa.

Diagnostikovanie kognitívnych vlastnosti, afektívnych vlastností, psychomotorických vlastností, diagnostika tvorivosti a i.

Nahliadnete do osobných diagnostík vlastného dieťaťa a do písomného hodnotenia detí, spracované učiteľkami.


Cieľ : Spoločná spolupráca školy a rodiny v procese utvárania osobnosti dieťaťa, včasná a odborná diagnostika zohráva významnú úlohu najmä v príprave dieťaťa na vstup do ZŠ.

Materská škola poskytuje príležitosť pozorovať a viesť dieťa denne vo vynikajúcich podmienkach prirodzenej komunity detí, kde sa môže osobnosť dieťaťa rozvinúť komplexne.

Prosím dohodnite si spoločne s p. učiteľkami čas stretnutia popoludní
od 15.oo -16.30 hod – postupne individuálne v termíne
od 20.1. 2020 – 31.1. 2020.

Deti 6 ročné sa budú hodnotiť po spoločnom stretnutí so psychológom. 

Ostatné podmienky Vám bližšie podajú p. učiteľky, každý rodič podpisuje pri konzultácii písomné hodnotenie  dieťaťa pripravené a spracované učiteľkami aj pedagogickú diagnostiku a charakteristiku prípravkára.

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy
 << Späť na predchádzajúcu stránku