Aktuality

Nový Projekt - Eľkonin pre 5-6 ročné deti - doplnené info

Váž. rodičia informujeme Vás

na základe vzájomnej spolupráce nám naše

 

CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE

Karpatská 8, 040 01 Košice

oslovilo s ponukou pre naše deti :

 

 

DOPLNENÉ INFO : prvé stretnutie učiteliek 17.10.2022 o 10.30 hod. k zahájeniu a odovzdaniu dokladov, prevzatie kníh od špeciálnej pedagogičky , určenie pracovného a metodického plnenia a časový harmonogram stretnutí. 

následne vás budú informovať tr.učiteľky 

Záleží nám na kvalitnej príprave detí do ZŠ  a preto sme ponuku prijali a poskytujeme vám informácie

 

 

V školskom roku 2022/2023 otvárajú kurz :

 

Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina

- príprava na čítanie a písanie pre budúcich prvákov:

-  hravou formou rozvíjame predčitateľské zručnosti,

jazykové zručnosti a fonematické uvedomovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

Určený :  pre deti vo veku od 5 rokov

predškoláci s odloženou školskou dochádzkou,

oneskoreným a nerovnomerným vývinom reči,

s narušenou komunikačnou schopnosťou

 

 

 

 

Realizácia priamo na škole :

stretnutia 1x v týždni

október až január

v malej skupine detí, v priestoroch MŠ,

 pod vedením špeciálnej pedagogičky

 

 

Možnosť prihlásiť sa priamo v triede v triedach 5-6 ročných detí - u p. učiteľky, ktoré dostanú od vedenia školy pokyny k odovzdaniu Tlačív – do 3.10.2022

 

Tento kurz podľa D.B. Eľkonina

hravou formou rozvíjame predčitateľské zručnosti, jazykové zručnosti

a fonematické uvedomovanie

 

 

Určený pre :

deti vo veku od 5 rokov, optimálne predškoláci s odloženou školskou dochádzkou,

rizikové skupiny detí (s oneskoreným a nerovnomerným vývinom reči, s narušenou

komunikačnou schopnosťou, deti v logopedickej starostlivosti).

 

 

Stretnutia na škole :

Pravidelné stretnutia 1x v týždni, 45 min, 3- 4 mesiace, v malej skupine detí v priestoroch

MŠ, pod vedením špeciálnej pedagogičky.

 

 

 

 

Cieľom je stimulácia a rozvoj jazykového citu a porozumenia reči, sluchového vnímania

a fonematických schopností, ktoré sú dobrým štartom do školy pre všetkých budúcich

prvákov.

 

 

 

Deti pracujú so šlabikárom a používajú viaceré pomôcky, napr. žetóny, bábky, obrázky a pod.

Hravou formou rozvíjame fonematické uvedomovanie, ktoré je dôležité pre úspešný nácvik

čítania v škole. Počas programu využívame metodiku podľa D.B. Eľkonina.

Zameriame sa na (fonematické uvedomovanie v predgrafemickej fáze), oboznamujeme deti

s hláskovou štruktúrou reči, poznávajú čo sú slabiky, učia sa rozoznávať dĺžeň v slovách.

Rozvíjame sluchovú pamäť, priestorovú orientáciu a rečové schopností detí.

Následne je možnosť pokračovať v kurze: grafémová časť.

Je potrebné zakúpiť šlabikár, cena potrebného šlabikára je cca 16,50 euro.

Kontakt: Mgr. Katarína Prokopová, špeciálna pedagogička
e-mail: prokopova@centrumke.sk

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy << Späť na predchádzajúcu stránku