Aktuality

SEPTEMBER -Projekt Eľkonin pre deti PPV

 

Váž. rodičia informujeme Vás

 

Riaditeľka školy oslovila

Centrum poradenstva a prevencie - CPP  - Karpatská 8, 040 01 Košice s možnosťou pokračovania projektu 

 pre naše deti :

 

V školskom roku 2023/2024 otvárame pre naše deti projekt : PROJEKT

Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina

 

- príprava na čítanie a písanie pre budúcich prvákov:

-  formou rozvíjame predčitateľské zručnosti,

- jazykové zručnosti a fonematické uvedomovanie

 

Realizácia priamo na škole :

stretnutia 1x v týždni

október až január

v malej skupine detí, v priestoroch MŠ,

 pod vedením špeciálnej pedagogičky

 

Váš záujem - 

Možnosť prihlásiť sa priamo v triede u p. učiteľky, ktoré dostanú od vedenia školy pokyny k odovzdaniu Tlačív – do 3.10.2023

 

Tento kurz – projekt podľa D.B. Eľkonina

hravou formou rozvíja predčitateľské zručnosti, jazykové zručnosti

a fonematické uvedomovanie

 

Určený pre :

deti vo veku od 5 rokov - plniace PPV

optimálne predškoláci s odloženou školskou dochádzkou,

rizikové skupiny detí (s oneskoreným a nerovnomerným vývinom reči, s narušenou

komunikačnou schopnosťou, deti v logopedickej starostlivosti)

 

Cieľom je stimulácia a rozvoj jazykového citu a porozumenia reči, sluchového vnímania

a fonematických schopností, ktoré sú dobrým štartom do školy pre všetkých budúcich

prvákov.

 

Deti pracujú so šlabikárom a používajú viaceré pomôcky, napr. žetóny, bábky, obrázky a pod.

Hravou formou rozvíjame fonematické uvedomovanie, ktoré je dôležité pre úspešný nácvik čítania v škole.

Počas programu využívame metodiku podľa D.B. Eľkonina.

Zameriame sa na (fonematické uvedomovanie v predgrafemickej fáze), oboznamujeme deti s hláskovou štruktúrou reči, poznávajú čo sú slabiky, učia sa rozoznávať dĺžeň v slovách.

Rozvíjame sluchovú pamäť, priestorovú orientáciu a rečové schopností detí.

 

 

Je potrebné zakúpiť šlabikár, cena potrebného šlabikára je .............€ /

***doplníme info po pracovnom stretnutí riaditeľky školy a špeciálnej pedagogičky.

Kontakt: Mgr. Czizmárová,   špeciálna pedagogička
e-mail: csizmarova@centrumke.sk

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy << Späť na predchádzajúcu stránku