Aktuality

Psychológ na škole a školská zrelosť

Váž.rodičia, onedlho budete vyberať vhodnú ZŠ pre vaše dieťa - zápis apríl 2018 ZŠ

 

Pripravujeme pre Vás v mesiaci Január 2018 stretnutie s psychologom pre deti, ktoré nám odchádzajú do ZŠ 

 

TERMÍN : 24.1.2018

 

ČAS : 16.00 hod v MŠ Budapeštianska 1- vchod zo Sofijskej ul.

PRE : rodičov detí 6 ročných z B1 aj elokovaného prac.Viedenská 34

Zúčastnia sa : poverené zást. školy z oboch škôl, tr.učiteľky prípravných tried, psychológ,

 

Prosíme na stretnutie rešpektovať pokyn - prísť bez detí. 

 

Školská zrelosť je významným medzníkom v živote dieťaťa. 

Je podmienená dosiahnutím takej telesnej, rozumovej, sociálno-citovej a pracovno-motivačnej spôsobilosti dieťaťa, aby bez problémov zvládlo nároky,  ktoré  na  neho  kladie  škola. 
Z pedagogického hľadiska sa viac využíva pojem školská pripravenosť a tá je determinovaná kľúčovými kompetenciami dieťaťa, ktoré sú chápané ako spôsobilosť človeka preukázať určité vedomosti, zručnosti a schopnosti v praktickej činnosti.
Vstup do školy je veľmi dôležitým sociálnym medzníkom, ktorým dieťa získava novú rolu – stáva sa školákom, žiakom. Škola otvára dieťaťu nové obzory, rozvíja poznanie, namiesto hry prichádza školská práca a plnenie povinností. Škola okrem iného znamená zvýšený nárok na jeho poslušnosť, disciplínu, na schopnosť odložiť uspokojenie okamžitých potrieb na neskoršie.

Školská spôsobilosť je názov pre pripravenosť tých duševných schopností a zručností, ktoré umožňujú dieťaťu s úspechom si osvojiť vedomosti a zručnosti v 1. triede – predovšetkým čítanie (pre ktoré je potrebné zrelá zraková diferenciácia), písanie (potrebná zrelá sluchová analýza a grafomotorika) a matematika (potrebné priestorové videnie a priestorová predstavivosť).

 

Každé dieťa má právo byť v škole úspešné.

 

Zložky školskej spôsobilosti

1. Vek – k 31.8. musí dieťa dosiahnuť vek 6 rokov. Chlapci dozrievajú neskoršie,

2.Telesná zrelosť, vyspelosť nervových dráh. Posudzuje sa výška a hmotnosť dieťaťa
(okrem iného tzv. filipínska miera),

3. Mentálna pripravenosť.

Myslenie sa stáva analytickejším, zdokonaľuje sa schopnosť vystihnúť podstatné znaky a vzťahy medzi javmi. Obohacuje sa slovná zásoba dieťaťa a jej obsah.

Začína spontánny záujem o číslice a písmená.


Dochádza k diferencovanejšiemu vývinu v základných duševných schopnostiach, napr. vo vizuálnej a sluchovej diferenciácii, v rozlišovaní tvaru a priestoru, ako aj v rozvoji kauzálneho myslenia.


a. Reč, sluchové vnímanie. Reč by nemala byť výrazne narušená, Rečová chyba veľmi často sprevádza ťažkosti v čítaní a písaní, čo sa môže javiť ako dyslexia. Fonologické uvedomovanie dieťaťa je jeden zo základných predpokladov, vedúcich k rýchlemu a úspešnému zvládnutiu čítania – znamená to poznať prvé a posledné písmeno v slove, syntéza a analýza slov, rozkladanie slov na hlásky, skladanie slov z hlások.

b. Rozvíjanie matematických schopností. Pre pochopenie počtu je nevyhnutné porozumieť základným pojmom pre označenie kvality: málo - veľa, viac– menej. Deti v predškolskom období posudzujú rozdiely v počte na základe vizuálneho odhadu. Predškolské dieťa sa učí posúdiť dĺžku, veľkosť, hrúbku, poradie a pod.


c. Grafomotorika, lateralita. Správne držanie ceruzky, správny sklon zošita, primeraná manipulácia a tlak pri písaní. Lateralita – či je dieťa ľavák alebo pravák – je už vyhranená a podľa toho sa k dieťaťu pristupuje.

4. Emocionálna zrelosť. Ide o dosiahnutie relatívnej emocionálnej stability, ústup od impulzívnych reakcií a nadmernej vzrušivosti. Impulzívne konanie, citová labilita, precitlivelosť, plačtivosť, nesústredenosť, a nesamostatnosť, vzdorovitosť, agresivita patria medzi znaky dieťaťa nepripraveného na školu.

5. Sociálna pripravenosť. Predpokladá rozvinutú potrebu dieťaťa stretávať sa s inými deťmi, rovesníkmi, jeho schopnosť podriadiť sa zásadám a záujmom detskej skupiny. Dieťa musí byť dostatočne samostatné a nezávislé na rodičoch, musí byť schopné prevziať zodpovednosť za svoje správanie a schopné plniť svoje povinnosti, prevziať rolu školáka a začleniť sa do školského vyučovania.

                                       Mgr. Iveta STRUKANOVÁ riaditeľka školy

Celú publikáciu máte zverejnenú pod názvom v okienku pre rodičov

PRIPRAVENOSŤ DIEŤAŤA NA ŠKOLU – SPÔSOBY ZISŤOVANIA
A MOŽNOSTI ROZVÍJANIA.<< Späť na predchádzajúcu stránku