Aktuality

Rodinné väzby - rodokmeň

AKTIVITY  na ktorých pracujeme a pripravujeme:

RODOKMEŇ

ČO . „ Rodinné a spoločenské väzby


KDE : v priestoroch MŠ
T:  3.5.2018


Pre : deti MŠ


Prispôsobiac veku učíme deti ako sa majú správať v spoločnosti, k jednotlivcom, i voči kolektívu.

 

Touto aktivitou plníme nasledovné:

Deťom sa otvára cesta k poznaniu, čo je dobro a zlo a ako ho môžu rozpoznať. 

 

Učíme deti chápať, čo znamená ľudská dôstojnosť, rozoznávať spoločensky nebezpečné javy, ako sú násilie na jednotlivcoch i skupine, šikanovanie.

Učíme deti chápať telesné a duševné zdravie, ako najvyššiu hodnotu života a na základe tohto poznania prirodzene odmietnuť najrôznejšie formy závislosti – drogy, alkohol, herné závislosti.

Učíme deti mechanizmy pre zodpovednosti za seba, pochopenie a prijatie kolektívnej zodpovednosti.

Učíme deti mechanizmy pre praktické zvládanie problematiky- asertívne jednanie, riešenie agresie, komunikatívnosť, tolerancii, vyjadrenie pozitívnych pocitov.

 

Do tejto oblasti spadá aj oblasť rodiny, generačná problematika, oblasť sociálnych odlišností.


Včasnosť, systematickosť, nadväznosť, reflexia, spolupráca s rodinou to sú základné atribúty úspešnej aplikácie s využitím učebnej pomôcky GENERÁCIA.

 

 


Touto UP sa zameriame na v súčasnosti často diskutovanú tému generačných rozdielov a tolerancie detí voči seniorom.  Pri správnom využívaní vedie deti k empatii voči starým ľuďom.  Ochote pomáhať a vytvárať potrebný ZÁKLAD pocitu zodpovednosti za budúcu kvalitu vlastného života a života svojich blízkych. Súbor UP č. 4 Bývanie prarodičov- Izba v Domove pre seniorov. Súbor UP č. 5.Postihnuté dieťa v kolektíve.


Koordinátorky : p.uč. Kandráčová, Petrócyová, Pavelová,

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy
                               

Pripravujeme a chystáme ďalšie krásne a pútavé aktivity......na rade sú darčeky pre maminky z rúk Vašich detí<< Späť na predchádzajúcu stránku