Aktuality

Rodičom - informácie o programoch a legislatíva

Váž. rodičia

Riaditeľka školy  na základe vzájomnej spolupráce s CPP na školský rok 2023/2024 objednáva pre naše deti a učiteľov pomoc odborníkov pri vzdelávaní našich detí.

Reflektuje na potreby učiteľov a detí a preto vás informujeme :  

OTVÁRAME TIETO PROGRAMY

 

1.INFORMÁCIA  Rozvojový program – „Aby sme si rozumeli“

 

Program sa zameriava na vytváranie pozitívnej klímy triedy s podporou sociálno-emocionálneho rozvoja osobnosti dieťaťa. Aktivity sú zamerané na prácu s témami ako atmosféra (klíma) triedy, stanovenie hraníc a pravidiel vo vzťahu, zopovednosť za svoje činy, empatia, otvorenosť, úprimnosť, akceptácia, porozumenie, dôvera, priestor pre samostatnosť a tvorivosť, učiteľ ako partner a vzor, právo na vyjadrenie vlastného názoru. V tomto programe sú aj informácie pre rodičov a krátke príbehy na čítanie deťom v domácom prostredí. Program pozostáva z 8 stretnutí po 45 minút. Je určený 4 – 5 ročným deťom.

Určené pre :deti Budapeštianska 1  - 1.trieda

 

 

2.INFORMÁCIA - Rozvojový program – „Budúci školák“.

 

Program sa zameriava na celkový osobnostný a kognitívny rozvoj dieťaťa v materskej škole. Aktivity sú zamerané na objavovanie a rozvíjanie jedinečného potenciálu dieťaťa, na rozvoj osobnostnej percepcie, emocionality, sociálnej percepcie a tvorivosti. Program pozostáva z 5 stretnutí po 45 minút.

       Je určený predškolákom oboch škôl                        2,3 triedy

 

 

3. INFORMÁCIA - Rozvojový program – „Trieda plná pohody“

 

Program sa zameriava na možnosť rozvoja osobnosti dieťaťa v predškolskom veku a mladšom školskom veku za pomoci využitia konkrétnych hier a aktivít na rozvoj prosociálnej výchovy. Zároveň umožňuje stimulovať originalitu a nové myšlienky, pomáha nachádzať alternatívy pri riešení problémov, podporiť sebavedomie detí a ich vieru vo vlastné sily. Program pozostáva z 5 stretnutí po 45 minút..

     Určené pre : deti EP Viedenská 34                         2.trieda

 

 

4. INFORMÁCIA - Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina

 

Program je určený pre deti vo veku od 5 rokov, optimálne predškoláci s odloženou školskou dochádzkou, rizikové skupiny detí (s oneskoreným a nerovnomerným vývinom reči, s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti v logopedickej starostlivosti). Cieľom je stimulácia a rozvoj jazykového citu a porozumenia reči, sluchového vnímania a fonematických schopností, ktoré sú dobrým štartom do školy pre všetkých budúcich prvákov. Hravou formou rozvíjame fonematické uvedomovanie, ktoré je dôležité pre úspešný nácvik čítania v škole. Program pozostáva z 12 až 15 stretnutí po 45 minút. K programu je potrebné zakúpiť šlabikár cene 14 eur. 

Určené pre predškolákov - tento oznam už máte do 3.10.2023 nahlásiť záujem a vyplatiť učebnicu)

 

5. INFORMÁCIA - Na základe zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov má zamestnávateľ ( t.j riaditeľka školy ) na základe § 79 ods. 4 najmenej jedenkrát ročne zabezpečiť pedagogickým zamestnancom v pracovnom čase:

                    Určené pre všetkých pedagógov      -    Preventívne psychologické poradenstvo

 

6. INFORMÁCIA - Účasť  psychológa  na  rodičovských  združeniach 

Odborná konzultačno-poradenská činnosť pre pedagógov a rodičov:

    školská spôsobilosť pre vstup do školy,

Depistáž detí 5-6 ročných.

Účasť na Otvorenej hodine 5-6 ročných detí spoločne s rodičmi

Určené pre deti pred plnením ZŠ

 

7. INFORMÁCIA – WELCOME – diagnostika .

 

na triednych stretnutiach vás budú p. učiteľky ešte raz informovať a ukážu vám ako pracujú s diagnostickými metódami softver diagnostiky a ako vyhodnocuje aktivity dieťaťa – s ponukou riešenie problému ( nezrelosť sociálna, kognitívna, rozumová atď s návrhom riešenia zvolených metód práce pre učiteľa s dieťaťom.

Tieto všetky aktivity máme objednané na školský rok 2023/2024 – postupne Vás budeme informovať o termínoch plnenia.

PRÁVNE OKIENKO : LEGISLATÍVA 

 

8.INFORMÁCIA - Zanedbávanie riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

Ak zákonný zástupca nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľ materskej školy má podľa § 5 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. povinnosť oznámiť túto skutočnosť obci (v ktorej má dieťa trvalý pobyt) a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu zákonného zástupcu vrátane uvedenia konkrétneho prípadu, kedy zákonný zástupca dieťaťa  zanedbal riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania. Zanedbávanie riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania vecne príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny bude následne posudzovať podľa § 12a ods. 1 písm. a) zákona č. 600/2003 Z. z. uplatnením inštitútu osobitného príjemcu.[1])

Príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny rozhodne o uvoľnení osobitného príjemcu prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa ak oprávnená osoba (t. j. zákonný zástupca dieťaťa) dbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania nezaopatreného dieťaťa, najskôr však po uplynutí troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od určenia osobitného príjemcu. Podľa § 37 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z.: „(3) Za priestupok podľa odseku 1 sa uloží pokuta od 30 eur do 331,50 eur, a to aj opakovane.“

 

To znamená, že triedne učiteľky 5-6 ročných detí PPV sledujú dochádzku dieťaťa a ak nemá ospravedlnené  dni – v zmysle tohto usmernenia riaditeľka musí konať ( hlásiť príslušným úradom v zmysle zákona.

 

9. INFORMÁCIA – AK sa rozhodnete tzv. ODHLÁSIŤ dieťa z našej MŠ postup :

Prijatie prestupom 

S účinnosťou od 1. septembra 2023, ak je už dieťa prijaté na predprimárne vzdelávanie v niektorej materskej škole zaradenej v sieti, môže byť dieťa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu prijaté prestupom do inej materskej školy zaradenej v sieti; prijatie prestupom sa vzťahuje na všetky deti bez výnimky, teda aj na deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

Riaditeľ materskej školy, do ktorej požiada o prijatie dieťaťa prestupom zákonný zástupca, vydáva rozhodnutie o prijatí dieťaťa prestupom podľa § 5 ods. 14 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa prestupom nie je rozhodnutím o prijatí dieťaťa do materskej školy, lebo sa nerozhoduje o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, ale o možnosti plniť predprimárne vzdelávanie v inej materskej škole, ktorú pre svoje dieťa vybral jeho zákonný zástupca.

Ak je dieťa do materskej školy prijaté prestupom:

riaditeľ materskej školy, ktorý dieťa prijal prestupom, je povinný bez zbytočného odkladu zaslať kópiu rozhodnutia o prijatí dieťaťa prestupom riaditeľovi materskej školy, z ktorej dieťa prestúpilo, a

riaditeľ materskej školy, z ktorej dieťa prestúpilo, je povinný:

do 15 dní od doručenia kópie rozhodnutia o prijatí prestupom zaslať riaditeľovi materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté prestupom, kópiu osobného spisu dieťaťa a

nahlásiť túto zmenu do Centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov (ďalej len „centrálny register").

 

K žiadosti o prijatie dieťaťa prestupom zákonný zástupca nepredkladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa; toto potvrdenie je súčasťou fotokópie osobného spisu dieťaťa prijatého prestupom.

Ak sa prestupom prijíma dieťa so zdravotným znevýhodnením, k žiadosti o prijatie dieťaťa prestupom zákonný zástupca neprikladá vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast; tieto sú súčasťou fotokópie osobného spisu dieťaťa so zdravotným znevýhodnením prijatého prestupom.

Ak sa prestupom prijíma dieťa s nadaním, k žiadosti o prijatie dieťaťa prestupom zákonný zástupca neprikladá vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie; toto vyjadrenie je súčasťou fotokópie osobného spisu dieťaťa s nadaním prijatého prestupom.

( manuál predprimárne vzdelávanie 1.9.2023 pod číslom 2023/10937:5-A2110 str. 6)

 

10. INFORMÁCIA -  Zrušenie POVINNOSTI ŠKOLY zasielať údaje o deťoch do SP.

Zrušenie pandemického ošetrovného  od 1. septembra 2023 ruší aj povinnosť zariadení každý mesiac zasielať zoznamy neprítomných žiakov. Zariadenia zašlú naposledy zoznamy za mesiac júl 2023 v mesiaci august 2023.

V zmysle novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. septembra 2023 budú zariadenia povinné poistencovi, ktorý si bude chcieť uplatniť nárok na ošetrovné, potvrdzovať ich uzatvorenie na základe rozhodnutia príslušných orgánov na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou.

To znamená, že zariadenia, ktoré budú od 1. septembra 2023 uzavreté na základe rozhodnutia príslušného orgánu (riaditeľ, zriaďovateľ, regionálny úrad verejného zdravotníctva, príp. iné), budú vydávať individuálne potvrdenia iba na požiadanie poistenca, ktorý si bude chcieť uplatniť nárok na ošetrovné z dôvodu starostlivosti o dieťa. Potvrdenie zariadenia je súčasťou novo pripravených tlačív Sociálnej poisťovne. Poistenci budú mať k dispozícii tieto dve tlačivá, ktoré budú dostupné aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne

https://www.minedu.sk/zrusenie-pandemickeho-osetrovneho-od-1-septembra-2023/

** onedlho zverejníme čo všetko sa deťom zabezpečilo k novému šk.roku 2023/2024 

Mgr. Iveta Strukanová

Riaditeľka školy

 

 

 << Späť na predchádzajúcu stránku