Aktuality

SEMAFÓR - ČERVENÁ FÁZA

 

Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte s dieťaťom alebo pracovníkom školy.

materská škola čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.

 

 

Červená fáza nastáva pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi deťmi, nepedagogickými pracovníkmi alebo jedným pedagogickým pracovníkom alebo v prípade nariadenia ÚVZ SR.

 

 

 

 

Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy, platia nasledovné:

 

prípade potvrdeného dieťaťa:

 

ak s ochorenie COVID-19 potvrdí u 2 a viac detí, odporúčame prerušiť vyučovanie v triedach detí s potvrdeným ochorením COVID-19 a vylúčiť z vyučovacieho procesu ich úzke kontakty. Ďalej sa postupuje podľa usmernenia príslušného všeobecného lekára alebo miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienik,

 

ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby zatvorenia školy príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje prislúchajúci lekár všeobecnej starostlivosti,

 

po ukončení šetrenia miestne príslušného RÚVZ sa škola vracia do zelenej fázy.

 

 

V prípade potvrdeného pedagogického alebo odborného pracovníka :

 

vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného pracovníka. Ďalej sa postupuje podľa usmernenia príslušného všeobecného lekára alebo miestne príslušného RÚVZ. V materskej škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika,

 

ak sa u nejakého z priamych kontaktov pracovníkov objavia počas doby zatvorenia školy príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje prislúchajúci lekár všeobecnej starostlivosti.

 

V prípade potvrdeného nepedagogického pracovníka

 

vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného pracovníka. Ďalej sa postupuje podľa usmernenia príslušného všeobecného lekára alebo miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.

 

V prípade potvrdeného zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte s dieťaťom alebo pracovníkom

 

materská škola čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.

dieťaťa – materská škola sa riadi usmerneniami z oranžovej fázy tohto dokumentu.

 

 

 

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 nad rámec opatrení predchádzajúcich fáz:

 

Obmedzenie vstupu sprevádzajúcich osôb do priestorov materskej školy na nevyhnutný čas, a to max. 10 min.

Dieťa sa odovzdáva pri vstupe do triedy.

 

Materská škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, prípadne aj triedy vhodne umiestneným dezinfekčným prostriedkom. Materská  škola,  v spolupráci  so  zriaďovateľom,   zabezpečí  vykonávanie  ranného zdravotného filtra, vrátane merania telesnej teploty (príloha č. 3 obsahuje najčastejšie otázky ohľadom ranného filtra).

 

Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít tak, ako to ukladá aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

 

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg .. musí mať rúško alebo ochranný štít

 

Mimo priestorov vlastnej triedy v interiéri nutnosť nasadiť rúška aj deťom.

 

Odpočinok detí - Zabezpečiť čo najväčšiu vzdialenosť medzi okrajmi lôžok detí vzhľadom na počet detí navštevujúcich danú triedu počas červenej fázy.

 

Preberanie dieťaťa v červenej fáze:

 

Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred materskou školou; škola si zabezpečí organizáciu pohybu osôb pred svojimi priestormi.

Dieťa i sprevádzajúca osoba prichádza do materskej školy v rúšku, resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

 

Pracovník/pracovníčka materskej školy preberá dieťa od sprevádzajúcej osoby nasledovne: o sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a to iba po nevyhnutne nutnú dobu (najmä odovzdanie, vyzdvihnutie dieťaťa bez zbytočného vstupovania do šatne), pracovník/pracovníčka materskej školy vykoná ranný zdravotný filter a v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) dieťa nepreberie.

 

Ďakujeme Vám za súčinnosť a veríme,  že spoločným úsilím a disciplínou zvládneme a dodržíme všetky epidemiologické opatrenia.

Všetkým nám ide o zdravie detí, vlastné zdravie. 

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy 

 << Späť na predchádzajúcu stránku