Aktuality

SEMAFÓR - ORANŽOVÁ FÁZA

 

SEMAFÓR 

Ak sa u zamestnanca materskej školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa materskej školy a opustí materskú školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

V prípade podozrivého dieťaťa alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami z Oranžovej fázy tohto dokumentu.

 

Oranžová fáza

nastáva v prípade podozrivého dieťaťa na ochorenie COVID-19 alebo podozrivého pracovníka, či pri vyhlásení takejto fázy Úradom verejného zdravotníctva.

 Nad rámec platných opatrení zelenej fázy je jej cieľom pripraviť materskú školu na pripadnú červenú fázu. Odporúča sa preto mobilizácia skladových zásob OOPP a dezinfekčných opatrení.

 

Dieťa, či zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine miestne príslušné RÚVZ alebo spádový všeobecný lekár.

 

V prípade, že:

 

Mieste príslušný RÚVZ oznámi škole podozrenie výskytu ochorenia u dieťaťa alebo pracovníka školy:

 

škola postupuje podľa nižšie uvedených krokov a čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.

 

Zákonný zástupca alebo zamestnanec oznámi po indikácií všeobecným lekárom škole, že je u jeho dieťaťa (v prípade zákonného zástupcu) alebo uňho (v prípade zamestnanca) podozrenie na ochorenie COVID-19:

 

a) v prípade ak RÚVZ neskontaktuje školu do 48 hodín, tak škola kontaktuje miestne

 

B) príslušné RÚVZ a informuje o podozrení u dieťaťa  / pracovníka

 

- škola následne postupuje podľa nižšie uvedených krokov a čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.

 

Pri podozrení na ochorenie v prípade dieťaťa:

 

Podozrivé dieťa nenavštevuje školské zariadenie a škola do usmernenia príslušným RÚVZ, alebo výsledkov jeho RT-PCR testu vylúči zo školskej dochádzky úzke kontakty1 dieťaťa (napr. spolužiaci v triede).

 

Úzke kontakty sú pre účely tohto dokumentu, v súlade s opatrením UVZ SR definované ako osoby, ktoré:

 

- mali osobný kontakt s podozrivým prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút,

 

- mali fyzický kontakt s podozrivým prípadom COVID-19,

 

- boli v uzavretom prostredí (triede, zasadacej miestnosti) s podozrivým prípadom COVID-19 dlhšie ako 15 minút

 

- mali nechránený priamy kontakt s infekčnými výlučkami podozrivého prípadu COVID-19 (napr. pri kašľaní),

 

- sedeli vedľa podozrivého prípadu COVID-19, a to až do vzdialenosti do dvoch miest od podozrivého

 

 

Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je :

 

negatívny, výučba sa obnovuje pre všetky vylúčené osoby. Podozrivé dieťa manažuje miestne príslušný RÚVZ, ostatné deti prinesú vyhlásenie o bezinfekčnosti, podpísané zákonným zástupcom (príloha č. 4).

 

pozitívny, všetky vylúčené osoby ostávajú mimo výučby až do doby určenia postupu miestne príslušného RÚVZ. Ak vylúčená nebola celá trieda, tak sa preruší školská dochádzka na celú triedu až do doby určenia iného postupu miestne príslušným RÚVZ.

 

ak sa potvrdí 2 a viac pozitívnych detí, prechádza sa do červenej fázy podľa usmernenia tohto materiálu.

 

Pri podozrení na ochorenie v prípade pedagogického a odborného pracovníka

 

Podozrivý pracovník nenavštevuje školské zariadenie a do usmernenia príslušným RÚVZ, alebo výsledkov jeho RT-PCR testu škola vylúči zo školskej dochádzky jeho úzke kontakty (napr. napríklad kolegov zdieľajúcich jednu pracovnú miestnosť).

 

Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je :

 

negatívny, informuje zamestnávateľa a vylúčené úzke kontakty sa vracajú do práce. Podozrivého manažuje príslušný všeobecný lekár a RÚVZ, ktorí rozhodnú o návrate pracovníka do pracovného procesu,

 

pozitívny, informuje zamestnávateľa, situáciu ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ a prechádza sa do červenej fázy podľa usmernenia tohto materiálu.

 

 

 

Pri podozrení na ochorenie v prípade nepedagogického pracovníka

 

Podozrivý pracovník nenavštevuje školské zariadenie a do usmernenia príslušného RÚVZ škola vylúči zo školskej dochádzky jeho úzke kontakty. V prípade zamestnanca stravovacieho zariadenia uzatvoriť zariadenie do určenia ďalšieho postupu miestne príslušného RÚVZ .

 

Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je :

 

negatívny, informuje zamestnávateľa a vylúčené úzke kontakty sa vracajú do práce. Podozrivého manažuje príslušný všeobecný lekár a RÚVZ, ktorí rozhodnú o návrate pracovníka do pracovného procesu

 

pozitívny, informuje zamestnávateľa a situáciu ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ

 

ak sa potvrdí viac pozitívnych pracovníkov, prechádza sa do červenej fázy podľa usmernenia tohto materiálu.<< Späť na predchádzajúcu stránku