Aktuality

SEPTEMBER -Čím budem, Čarovná jeseň

 

Nadviažeme na tému týždňa  od 18.9.2023 – 22.9.2023 

September – ČÍM CHCEM BYŤ ?

 

Cieľom je pochopiť vzťahy a súvislosti vybraných povolaní, rozvíjať logické a algoritmické myslenie u detí.

Budeme diskutovať o rôznych súčasných povolaniach, o aktuálnych predstavách detí, o obsahu pracovnej náplne vybratých povolaní.

Svoju pozornosť zameriame na obsah pracovnej náplne a významu vybraných profesií : Pozornosť zameriame na ich pracovný výkon a tiež na pomôcky – ktoré potrebujú k svojej činnosti.

Vykonáme aj exkurzie po našich školách – navštívime tety kuchárky, p. upratovačky.

Umelecky stvárnime rozmanité ľudské činnosti, budeme rozvíjať tvorivosť, fantáziu, pracovné zručnosti.

Vyskúšame si aj jednotlivé oblečenie ( máme zakúpené krásne učebné pomôcky– PRACOVNÉ  PROFESIE – Hádaj kto to JE ? Komu patrí toto oblečenie ?

 

 

 

Nadviažeme na tému týždňa  od 25.9.2023 – 29.9.2023 

September  - Čarovná jeseň a jej farby

 

upratujeme a čistíme náš školský dvor, Land Art prírodné obrazy detí

Cieľom týchto aktivít budú upratovacie práce. Budeme u detí rozvíjať vzťah k prírode a ochranárske prvky- environmentálna výchova. Deti  poupratujú náš školský dvor, vyberieme si hrabličky, lopatky, fúriky, metličky a pustíme sa do práce. Vyzbierame všetky drobné nečistoty, kamienky z pieskovísk, drievka, listy, ktoré nám začali padať zo stromov.

Ale : skúsime si vytvoriť prírodné obrazy – LAND ART – kde prejavíme zručnosti a praktickú tvorivosť pri vytváraní produktov z prírodnín.

 

Čo budeme u detí rozvíjať : Pochopiť súvislosti pri realizovaní jednoduchého experimentu na overenie vlastností vody, vzduchu a pôdy.

Umelecky využijeme prírodniny: vodu, piesok na stvárnenie vlastných predstáv. Vytvoríme krásne obrazy z prírodnín.

 

 

 

Otvorené hodiny - v tomto týždni odučia vzorové hodiny s deťmi:


* ČO sú otvorené hodiny ? 

na školách sa v rámci plánu hospitačnej činnosti každoročne prevádzajú otvorené hodiny za účelom skvalitnenia výchovno-vzdelávacej práce.

p. učiteľky odučia pred ostatnými učiteľkami vzorové hodiny - ukážu nám správnosť metodického postupu, využitie metód, učebných pomôcok...   interakciu detí a učiteľa 

 

Viac si viete prečítať v nasledujúcom zverejnenom ozname OTVORENÉ HODINY a ich cieľ ...

 

Dňa 27.9.2023 –  TÉMA ČS.102   STRATENÝ ADAMKO –    Smolíková, Bc. Bodnárová

Dňa  28.9.2023 – TÉMA ČP.  84  ODLETELI LASTOVIČKYBc.Župová, Záriková

Dňa  29.9.2023 – TÉMA  ČP. 78  BABIČKINA ZÁHRADA Petrócyová, Mačatková

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy << Späť na predchádzajúcu stránku