Aktuality

SEPTEMBER - Otvorené hodiny

 

OTVORENÉ  HODINY učiteľov – v mesiacoch

SEPTEMBEROKTÓBER- NOVEMBER 2023

 

 

P. učiteľky  názorne odučia

Výchovno - vzdelávacie aktivity vo svojich triedach spoločne s deťmi.

V zmysle Hospitačnej a kontrolnej činnosti riaditeľky školy  a Plánu otvorených hodín na školský rok 2023/2024. 

 

 

 

 

 

 

Na otvorených hodinách ( OH ) sa zúčastnia všetci učitelia – ide o vzájomné odovzdávanie skúseností.

 

 

Budeme v rámci OH

sledovať

pripravenosť učiteľa

na výchovno vzdelávaciu činnosť,

ako smeruje k celostnému osobnostnému

rozvoju detí a 

PLNENIE NÁŠHO ŠkVP - ROK V MŠ  :

 

 

 

 

 1. - ako p. učiteľka stanovuje ciele.
 2. - či boli pri plánovaní dodržané ciele v súlade s učebnými osnovami školského vzdelávacieho programu
 3. - ako vytvára bezpečné, podnetné, stimulujúce a inkluzívne prostredie.
 4. - aký pracovná štýl preferuje p. učiteľka – štýlom svojej práce či posilňovala sebadôveru a seba úctu detí,
 5. - ako vytvára situácie v ktorých deti spolupracovali, kooperovali, striedali sa v činnostiach.
 6. - či zvolené metódy a formy práce učiteľky boli primerané rozvojovej úrovni detí.
 7. - či zvolené metódy a formy práce učiteľky rešpektovali osobné tempo a spôsob učenia sa detí.
 8. - aké adekvátne formy a prostriedky hodnotenia detí používa učiteľka.
 9. - či boli rešpektované práva detí, individuálne potreby, učebné prostredie na uspokojenie potrieb detí  s rešpektom a uznaním bez ohľadu na ich rasu, národnosť, sociálno-ekonomický pôvod.
 10. - či využíva učiteľka všetky dostupné učebné pomôcky – didaktické pomôcky, IKT techniku
 11. - ako využíva učiteľka dostupné metodiky, inovačné trendy v oblasti predškolskej pedagogiky a i.
 12. - budeme sledovať spoločnú prácu detí a učiteľa- ich správanie k sebe navzájom,
 13. - ako deti aktívne pracujú pri získavaní a osvojovaní poznatkov                                      
 14. - spôsob vyučovania detí a učenia sa detí v jednotlivých vzdelávacích  oblastiach.
 15. - budeme vidieť akým spôsobom sa uplatňujú všetky stratégie vyučovacieho procesu,
 16. - aké metódy a formy práce využívajú p. učiteľky,  aby splnili ciele školského vzdelávacieho procesu.
 17. a iné..

 

ODUČIA :

Dňa 27.9.2023 –  TÉMA ČS.102   STRATENÝ ADAMKO –    Smolíková, Bc. Bodnárová

Dňa  28.9.2023 – TÉMA ČP.  84  ODLETELI LASTOVIČKY – Bc.Župová, Záriková

Dňa  29.9.2023 – TÉMA  ČP. 78  BABIČKINA ZÁHRADA – Petrócyová, Mačatková

Dňa 4.10.2023  - TÉMA ČP. 80   ČO JABĹČKO ROZPRÁVALO – Paperníková, Weissová

Dňa 5.10.2023  -  TÉMA ČP.83    ŽIVOT NA FARME A V LESE – Rečová, Mgr. Šotterová

Dňa 6.11.2023 -  TÉMA ČS.111 DOPRAVNÉ ZNAČKY, SEMAFÓR – Janitorová,   Bobáková

Dňa 9.11.2023 - TÉMA ČS.110 VESELÉ CESTOVANIE – Molnárová, Bc. Lukáčová-Sokolová

 

 

Lebo na vzdelávaní detí

a pripravenosti detí do ZŠ

nám záleží.

 

 

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy 

 << Späť na predchádzajúcu stránku