Aktuality

Školská Olympiáda

Chystá sa :

                                                           ČO : „ŠKOLSKÁ OLYMPIÁDA “
T: . 28.5.2018
Pre : deti MŠ realizácia na školskom dvore o 9.30 hod


Cieľom pripravovanej olympiády je podporiť deti v športových aktivitách.

Deťom prinesieme veselý, zato však mimoriadne informatívny pohľad na olympiádu.

Podrobné opisovanie všetkých disciplín.

Špeciálnymi učebnými pomôckami určenými pre športové aktivity, budú riešiť rôzne športové situácie.
Budeme u deti iniciovať činnosti emotívneho zážitkového charakteru a tvorbu nápadov.

 


Športovými aktivitami budeme u detí podporovať radosť zo spontánnych a riadených pohybových aktivít.


Súčasťou projektu je aj ukážka činnosti krúžku Hliadka mladých záchranárov „Červenáčik“ ako vedia využívať detské fitness náčinie. 

Fitnes náčinie použijú aj na Viedenskej- máme ho zakúpené pre detičky tiež .

Naše disciplíny :

slalomový beh,
skok znožmo do diaľky z miesta,
skok vo vreci,
beh cez prekážky a iné

 

 


Na základe hore uvedených aktivít chceme dosiahnuť cieľ:


Výchova k zdraviu rozvíja poznanie dieťaťa, mení jeho hodnotový systém. Deti nadobúdajú skúsenosti a kompetencie, naučia sa chápať zdravie ako hodnotu, vážiť si ho a ochraňovať, stávajú sa ochotnými a schopnými pomôcť byť ľudskými k sebe i okoliu. 

Získavanie poznatkov o zdravom životnom štýle.

Poznávanie samého seba, svojich potrieb.

Rozvíjanie hodnôt a postojov zdravého spôsobu života.

Podporovanie ochrany svojho zdravia ako aj zdravia iných.

Riešenie modelových situácií ohrozujúcich zdravie.

 

Koordinátorky: p. uč. Weissová , Ondrejová  deti MŠ

PROSÍME deti primerane obliesť*

 

DETI BUDÚ REPREZENTOVAŤ NAŠU ŠKOLU :
                        
Chystáme sa na 12. Ťahanovskú olympiádu detí predškolského veku

deti  6 ročné z B1 a EPV nás budú reprezentovať MŠ Belehradskej

pod vedením p.uč. Smolíkovej a Ing. Durbákovej 

13.6.2018 o 8.45 ZRAZ MŠ Belehradská


3 chlapci a 3 dievčata nás budú reprezentovať spoločne s p.učiteľkami
* prosíme deti športovo obliesť

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku