Aktuality

Stretnutie -psychológ na škole

Stretnutie – psychológ na škole

 

Téma :  PRED NÁSTUPOM DO ZŠ
stretnutie rodičov detí 6 ročných so psychológom


DŇA:  29.1.2020 –  Budapeštianska 1
           30.1.2020   EP Viedenská 34
ČAS : 16.00 hod

 

Miesto stretnutia: školská jedáleň MŠ Budapeštianska 1– vchod F Sofijská,

                                Školská jedáleň EP Viedenská 34


Organizačne pripravia a zúčastnia sa všetky p. učiteľky 6 ročných detí z B1 a EPV.

Školská zrelosť je významným medzníkom v živote dieťaťa. Je podmienená dosiahnutím takej telesnej, rozumovej, sociálno-citovej a pracovno-motivačnej spôsobilosti dieťaťa, aby bez problémov zvládlo nároky,  ktoré  na  neho  kladie  škola.
Z pedagogického hľadiska sa viac využíva pojem školská pripravenosť a tá je determinovaná kľúčovými kompetenciami dieťaťa, ktoré sú chápané ako spôsobilosť človeka preukázať určité vedomosti, zručnosti a schopnosti v praktickej činnosti.
Vstup do školy je veľmi dôležitým sociálnym medzníkom, ktorým dieťa získava novú rolu – stáva sa školákom, žiakom. Škola otvára dieťaťu nové obzory, rozvíja poznanie, namiesto hry prichádza školská práca a plnenie povinností. Škola okrem iného znamená zvýšený nárok na jeho poslušnosť, disciplínu, na schopnosť odložiť uspokojenie okamžitých potrieb na neskoršie.
Školská spôsobilosť je názov pre pripravenosť tých duševných schopností a zručností, ktoré umožňujú dieťaťu s úspechom si osvojiť vedomosti a zručnosti v 1. triede – predovšetkým čítanie (pre ktoré je potrebné zrelá zraková diferenciácia), písanie (potrebná zrelá sluchová analýza a grafomotorika) a matematika (potrebné priestorové videnie a priestorová predstavivosť). Každé dieťa má právo byť v škole úspešné.
Vstupom dieťaťa do školy sa jeho život mení (najmä ak predtým nenavštevovalo materskú školu).


Čo škola od prváčika požaduje?

Dieťa má byť na takej úrovni telesného a psychického vývinu, aby sa bez problémov adaptovalo na prácu v škole.


Budúci žiačik má mať určitý okruh vedomostí, konkrétnych predstáv a pojmov, má mať základné vedomosti o prírode, ročných obdobiach, práci ľudí.

Dôležité sú aj schopnosti k nadväzovaniu vzájomných vzťahov s inými deťmi, k spoločnej
práci a hre, k vzájomnej pomoci a k vykonávaniu zverených úloh.

 


                                          Zložky školskej spôsobilosti

1. Vek – k 31.8. musí dieťa dosiahnuť vek 6 rokov. Chlapci dozrievajú neskoršie,
2. Telesná zrelosť, vyspelosť nervových dráh. Posudzuje sa výška a hmotnosť dieťaťa
(okrem iného tzv. filipínska miera),
3. Mentálna pripravenosť. Myslenie sa stáva analytickejším, zdokonaľuje sa   schopnosť vystihnúť podstatné znaky a vzťahy medzi javmi. Obohacuje sa slovná zásoba dieťaťa a jej obsah. Začína spontánny záujem o číslice a písmená.
Dochádza k diferencovanejšiemu vývinu v základných duševných schopnostiach, napr. vo vizuálnej a sluchovej diferenciácii, v rozlišovaní tvaru a priestoru, ako aj v rozvoji kauzálneho myslenia.
a. Reč, sluchové vnímanie. Reč by nemala byť výrazne narušená, Rečová chyba veľmi často sprevádza ťažkosti v čítaní a písaní, čo sa môže javiť ako dyslexia. Fonologické uvedomovanie dieťaťa je jeden zo základných predpokladov, vedúcich k rýchlemu a úspešnému zvládnutiu čítania – znamená to poznať prvé a posledné písmeno v slove, syntéza a analýza slov, rozkladanie slov na hlásky, skladanie slov z hlások.
b. Rozvíjanie matematických schopností. Pre pochopenie počtu je nevyhnutné porozumieť základným pojmom pre označenie kvality: málo - veľa, viac– menej. Deti v predškolskom období posudzujú rozdiely v počte na základe vizuálneho odhadu. Predškolské dieťa sa učí posúdiť dĺžku, veľkosť, hrúbku, poradie a pod.
c. Grafomotorika, lateralita. Správne držanie ceruzky, správny sklon zošita, primeraná manipulácia a tlak pri písaní. Lateralita – či je dieťa ľavák alebo pravák – je už vyhranená a podľa toho sa k dieťaťu pristupuje.
4. Emocionálna zrelosť. Ide o dosiahnutie relatívnej emocionálnej stability, ústup od impulzívnych reakcií a nadmernej vzrušivosti. Impulzívne konanie, citová labilita, precitlivelosť, plačtivosť, nesústredenosť, a nesamostatnosť, vzdorovitosť, agresivita patria medzi znaky dieťaťa nepripraveného na školu.
5. Sociálna pripravenosť. Predpokladá rozvinutú potrebu dieťaťa stretávať sa s inými deťmi, rovesníkmi, jeho schopnosť podriadiť sa zásadám a záujmom detskej skupiny. Dieťa musí byť dostatočne samostatné a nezávislé na rodičoch, musí byť schopné prevziať zodpovednosť za svoje správanie a schopné plniť svoje povinnosti, prevziať rolu školáka a začleniť sa do školského vyučovania.


Celú publikáciu máte zverejnenú pod názvom v okienku pre rodičov

PRIPRAVENOSŤ DIEŤAŤA NA ŠKOLU – SPÔSOBY ZISŤOVANIA
A MOŽNOSTI ROZVÍJANIA


Mgr. Iveta Strukanová
riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku