Aktuality

Svetový deň výživy

SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY

 

MMK – oddelenie školstva organizuje metodický deň pri príležitosti
„ Svetového dňa výživy“


spojený s ochutnávkou jedál a kultúrnym programom v stredu

10.10.2018 o 15.00 hod. v Spoločenskom pavilóne, tr. SNP 61 v Košiciach.

 

Pri tejto slávnosti riaditeľstvo školy zaslalo návrhy na ocenenie našich zamestnancov školskej jedálne MŠ Budapeštianska 1 – alokované pracovisko Viedenská 34.


Návrhy boli spracované pre p. vedúcu školskej jedálne, hlavnú kuchárku, pracovníka v prevádzke: 


Návrh na ocenenie primátorom mesta Košice pri príležitosti „ Svetového dňa výživy -2018“.

1. Dosiahnuté výsledky počas praxe v ŠJ: zamestnanci  si zvyšujú svoje odborné kvalifikačné predpoklady účasťou na seminároch, školeniach a poznatky prenášajú a implementujú do školskej praxe. Svojim pracovným prístupom sa podieľajú na vytváraní priaznivej pracovnej klímy a dobrých medziľudských vzťahov v pracovnom kolektíve, na dodržiavanie a efektívne využívanie pracovného času.

2. Účasť na aktivitách organizovaných v ŠJ:
Zamestnanci dosahujú pri výkone pracovnej činnosti veľmi dobré výsledky. Zapájajú sa do prípravy ochutnávok jedál zdravej výživy - pomáhajú pri organizovaní a plnení projektu Národný projekt boja proti obezite – spracovaný v zmysle POP MŠ SR na podmienky školy a školskej jedálne. Spoločne s učiteľkami zorganizovali aktivitu smerom k deťom , Mlieko a mliečne výrobky – DEŇ mlieka. Pri reprezentácii školy na verejnosti sa podieľajú na organizovaní rôznych slávnostných podujatí zabezpečovaním nákupov a potrieb pre spomenuté akcie - vykonávajú aj prieskumy trhu. Aktívne spolupracujú s vedením školy a participujú na tvorbe a realizácii školských akcií. Pri tímovej práci plnia uložené úlohy. Ich organizácia pracovného procesu je veľmi dobrá, účinná. Aktuálne pri poriadení akcií a zlepšovania pracovných podmienok neustále zvažujú a vylepšujú spôsoby realizácie potrieb organizácie.

3. Iné: zamestnanci spolupracujú pri vypracovaní interných dokumentov školy, aktívne sa podieľajú svojou pracovnou zanietenosťou pri príprave všetkých aktivít poriadaných školou pre deti. Sú nápomocné pri spoločných aktivitách – zabezpečovanie sponzorstva pre školy na Ovocníčkové a zeleninové dni organizované pre deti.

4. Výrazný podiel práce sa odzrkadlil pri pomoci vedeniu školy pri organizovaní 30.výročia školy, MDD pre všetky deti , ako aj  pri zaradení školskej jedálne elokovaného pracoviska Viedenská 34.

Osobná charakteristika : Ich povahové vlastnosti prispievajú k zjednocovaniu kolektívu - vedia riešiť problémy bez emočných prejavov s racionálnym pohľadom pri pokynoch zamestnávateľa a nadriadenej a týmto motivujú aj ostatné zamestnankyne k skutočným potrebám organizácie - rast, kvalita a pozitívna klíma. 


Srdečne blahoželáme a sme hrdé za naše „ tety kuchárky“, ktoré sa starajú o prípravu zdravých jedál pripravované pre naše deti.

Tento rok sa zúčastnia Svetového dňa výživy aj 2 rodičia z alokovaného pracoviska Viedenská 34.

V školskom roku 2017/2018 to  boli rodičia z Budapeštianskej 1.

Mgr. Iveta Strukanová
Riaditeľka školy


 << Späť na predchádzajúcu stránku